• CSPP syftar till att ytterligare stärka genomslagskraften i Eurosystemets köp av tillgångar på finansieringsvillkoren i realekonomin.
 • Köpen inleds i juni 2016.
 • CSPP kommer att genomföras av sex nationella centralbanker, som agerar för Eurosystemet, under ECB:s samordning.
 • I kombination med andra extraordinära åtgärder, kommer programmet att tillhandahålla ytterligare penningpolitisk ackommodering och få inflationstakten att återgå till nivåer under, men nära, 2 procent på medellång sikt.

Utöver sitt beslut den 10 mars 2016 om att utöka programmet för köp av tillgångar (APP) med ett program för köp av värdepapper inom företagssektorn (CSPP) beslutade Europeiska centralbankens råd (ECB-rådet) idag om de viktigaste tekniska parametrarna för programmet.

Eurosystemets ramverk för säkerheter, vars regler styr vilka tillgångar som är godtagbara som säkerheter för eurosystemets penningpolitiska kredittransaktioner, kommer att ligga till grund för att fastställa godtagbarheten hos värdepapper utgivna av företag som får förvärvas inom CSPP. Följande tekniska parametrar ska gälla:

 • Programmet startar i juni 2016.
 • Direkta köp av euroobligationer med högre kreditvärdighet (s.k. investment grade) emitterade av företag andra än banker etablerade i euroområdet kommer att genomföras av sex nationella centralbanker i Eurosystemet: Nationale Bank van België / Banque Nationale de Belgique, Deutsche Bundesbank, Banco de España, Banque de France, Banca d’Italia, och Finlands Bank. Varje nationell centralbank kommer att ansvara för köp från emittenter i en viss del av euroområdet. ECB kommer att samordna köpen.
 • Köpen kommer att göras på primär- och sekundärmarknaden men inga förvärv på primärmarknaden kommer att omfatta skuldinstrument utgivna av enheter som betecknas som offentliga företag.
 • Skuldinstrument kommer att vara godtagbara för köp under förutsättning att de uppfyller följande kriterier:
   • De godtas som säkerheter för Eurosystemets penningpolitiska transaktioner, baserat på de krav som definieras i riktlinjen om genomförandet av Eurosystemets penningpolitiska ramverk (ECB/2014/60).
   • De är denominerade i euro.
   • De har en minsta "first-best" kreditbedömning på åtminstone kreditkvalitetssteg 3 (kreditbetyg BBB- eller motsvarande) från ett externt kreditvärderingsinstitut i enlighet med riktlinje ECB/2014/60.
   • De har en minsta återstående löptid på sex månader och en längsta återstående löptid på 30 år vid inköpstillfället.
   • Emittenten är ett företag etablerat i euroområdet, definierat som emittentens registreringsort. Skuldinstrument utgivna av företag som är etablerade i euroområdet och vars moderföretag inte är baserat i euroområdet är också godtagbara för köp inom CSPP under förutsättning att de uppfyller de övriga godtagbarhetskriterierna.
   • Skuldinstrumentets emittent
     • är inte ett kreditinstitut,
     • har inte något moderföretag (i enlighet med definitionen i artikel 4.15 i kapitalkravsförordningen) som är ett kreditinstitut (i enlighet med definitionen i artikel 2.14 i riktlinje ECB/2014/60),
     • är inte en tillångsförvaltningsenhet (i enlighet med definitionen i direktivet om återhämtning och resolution och förordningen om den gemensamma rekonstruktionsmekanismen) eller en nationell fond för förvaltning och avyttring av tillgångar som inrättats för att stödja omstrukturering och/eller avveckling i finanssektorn.
 • Köp inom ramen för CSPP kommer att utföras med motparter som är godkända för Eurosystemets penningpolitiska transaktioner eller motparter som Eurosystemet använder för investering av sina portföljer i euro.
 • Eurosystemet kommer att tillämpa en övre gräns för andelen av en emission till 70 procent per ISIN-kod (International Securities Identification Number), baserat på det utestående beloppet. I vissa fall kommer dock en lägre gräns för emissionsandelen att gälla, t.ex. för värdepapper utfärdade av offentliga företag, vilka kommer att hanteras i överensstämmelse med hur de behandlas inom ramen för PSPP.
 • Ett referensindex kommer att definieras på emittentgruppsnivå. Referensindexet kommer att vara neutralt i det avseendet att det på ett proportionellt sätt ska återspegla samtliga utestående emissioner som det omfattar. Detta medför också att börsvärdet ger en viktning för var och en av jurisdiktionerna för emittering som ingår i referensindexet. Gränsvärden för grupper av emittenter kommer att baseras på referensindexet för att säkerställa en diversifierad portfölj men samtidigt ge tillräckligt med utrymme för att bygga upp portföljen.
 • Eurosystemet kommer löpande att utföra lämpliga kreditriskbedömningar och erforderliga due diligence-förfaranden med avseende på de köpbara värdepapperen.
 • Mängden CSPP-innehav kommer att offentliggöras per vecka och per månad. Detaljerade uppgifter om köp på primärmarknaden eller på sekundärmarknaden kommer också att offentliggöras varje månad.
 • CSPP-innehaven kommer att göras tillgängliga för värdepappersutlåning av berörda nationella centralbanker.
Europeiska centralbanken
Internet: http://www.ecb.europa.eu
Texten får återges om källan anges.