• Yön yli -viitekoroilla on merkittävä rooli rahoitusmarkkinoiden toiminnan ja rahapolitiikan toteuttamisen kannalta.
  • EKP:n yön yli -viitekorko täydentää olemassa olevia yksityisen sektorin tuottamia viitekorkoja ja turvaa tarvittaessa viitekorkojen saatavuuden.
  • Koron käyttöönoton valmistelut on tarkoitus saada päätökseen ennen vuotta 2020. Myös markkinaosapuolia kuullaan.

Euroopan keskuspankin (EKP) neuvosto on päättänyt kehittää uuden viitekoron vakuudettomille euromääräisille yön yli -markkinoille. Koron perustana olevat tiedot ovat jo eurojärjestelmän käytettävissä. Ennen vuotta 2020 käyttöön otettava korko täydentää nykyisiä, yksityisen sektorin tuottamia viitekorkoja.

Korko perustuu täysin euromääräisiin transaktioihin, joita koskevat tiedot pankit raportoivat EKP:n rahamarkkinatilastoinnin yhteydessä.

EKP teki päätöksensä tilanteessa, jossa viitekorkoja uudistetaan läpikotaisin. Viitekorot toimivat tärkeänä kiinnekohtana rahoitusmarkkinasopimuksissa. Koska rahapolitiikka välittyy rahoitusmarkkinoiden kautta, viitekoroilla on keskeinen asema EKP:n rahapolitiikan välittymisessä ja seurannassa.

Uuden yön yli -viitekoron pääperiaatteista tiedotetaan markkinaosapuolille vuoden 2018 aikana, jolloin niillä on myös mahdollisuus kommentoida ehdotettua toteutustapaa.

EKP tulee myös tarjoamaan lisätietoja rahamarkkinoiden toiminnasta. Rahamarkkinatilastoraportoinnin perusteella tullaan julkaisemaan säännöllisesti segmentti- ja maturiteettikohtaisia koontitietoja rahamarkkinoiden koroista ja volyymeista. Tietojen julkistamisen tarkoituksena on tehostaa rahamarkkinoiden läpinäkyvyyttä ja siten myös edistää niiden toimintaa.

Lisätietoja:
Rahamarkkinatilastointi perustuu EKP:n rahamarkkinatilastoasetukseen: Euroopan keskuspankin asetus (EU) N:o 1333/2014, annettu 26 päivänä marraskuuta 2014, rahamarkkinatilastoista (EKP/2014/48). EKP aloitti tietojen päivittäisen keräämisen yhteistyössä usean kansallisen keskuspankin kanssa heinäkuussa 2017. Päätarkoituksena on tuottaa EKP:lle kattavat, yksityiskohtaiset ja yhdenmukaiset tilastotiedot euroalueen rahamarkkinoista. Niitä tarvitaan rahapolitiikan harjoittamisessa euroalueella.

 

 

European Central Bank
Internet: www.ecb.europa.eu
Reproduction is permitted provided that the source is acknowledged.