• Referensräntor för dagslån är viktiga för finansmarknaderna och för genomförande av penningpolitiken
  • ECB:s dagslåneränta blir ett komplement till befintliga referensräntor som produceras av den privata sektorn och tjänar som backstopp för den privata sektorns referensräntor
  • Förberedelser för räntan kommer att vara klara före 2020, inbegripet samråd med branschen

Europeiska centralbankens råd (ECB-rådet) har beslutat att utveckla en dagslåneränta för lån utan säkerhet i euro, baserad på uppgifter som redan finns i Eurosystemet. Räntan, som kommer att vara redo före 2020, ska komplettera befintliga referensräntor som produceras av den privata sektorn och ska tjäna som en backstopp referensränta.

Denna ränta kommer uteslutande att baseras på transaktioner i euro som rapporteras av banker i enlighet med ECB:s MMSR-rapportering (rapportering av penningmarknadsstatistik).

Referensräntor genomgår aktuellt omfattande reformer. ECB beslutade att agera eftersom referensräntor har en viktig uppgift som ankare för kontrakt på finansmarknaderna. Penningpolitik överförs genom finansmarknaderna och referensräntor spelar en viktig roll i operationaliseringen och övervakningen av överföringen av ECB:s penningpolitik.

Marknadsaktörerna kommer under 2018 att informeras om de viktigaste punkterna för denna nya dagslåneränta. De kommer då att ges möjligheter att inkomma med synpunkter på det föreslagna tillvägagångssättet.

ECB kommer även att lämna mer information om aktivitet på penningmarknaden. Baserat på MMSR kommer aggregerade ränte- och volymuppgifter att offentliggöras för olika penningmarknadssegment och -löptider. Syftet med regelbunden publicering av dessa uppgifter är att öka genomlysningen av finansmarknaderna och således förbättra penningmarknadens funktion.

Anm.:
Rapportering av penningmarknadsstatistik regleras i ECB:s förordning (EU) nr 1333/2014 av den 26 november 2014 (ECB/2014/48) om penningmarknadsstatistik. ECB:s daglig insamling av uppgifter, som genomförs med stöd av flera nationella centralbanker, startade i juli 2016. Det huvudsakliga syftet är att förse ECB med omfattande, detaljerad och harmoniserad statistikinformation om penningmarknaden i euroområdet. Det utgör oumbärlig statistik för penningpolitiken i euroområdet.

 

European Central Bank
Internet: www.ecb.europa.eu
Reproduction is permitted provided that the source is acknowledged.