Suomalaisten sijoitusrahastojen rahasto-osuuskanta kasvoi kesäkuusta 2016 heinäkuuhun 2018 tasaisesti, 99 mrd. eurosta 123 mrd. euroon. Elokuussa 2018 arvon kasvussa tapahtui käänne, ja rahasto-osuuskanta laski 11 mrd. eurolla vuoden 2018 loppuun mennessä. Sijoitusrahastojen rahastopääomakanta oli 112 mrd. euroa joulukuun 2018 lopussa.  Sijoittajien tekemät nettolunastukset pienensivät rahastopääomakantaa 3,8 mrd. euroa, ja sen lisäksi pääasiassa osakemarkkinoiden heikon kehityksen myötä rahastoihin sijoitetun pääoman arvo laski 7 mrd. euroa. Pelkästään osakerahastojen arvo laski 5,5 mrd. euroa vuoden 2018 lopun aikana. Suurimmat lunastukset (2,7 mrd. euroa) tehtiin korkorahastoista.

Vuoden 2019 aikana sijoitusrahastoihin sijoitettu pääoma on kasvanut kesän 2018 tasolle. Tammi-syyskuun 2019 aikana rahastopääomakanta kasvoi 11,4 mrd. eurolla, vaikka rahastoista on lunastettu nettomääräisesti 0,1 mrd. euroa. Erityisesti positiivisen markkinakehityksen myötä arvoaan ovat kasvattaneet osake- (7,5 mrd. euroa), korko- (2,6 mrd. euroa) ja yhdistelmärahastot (1,2 mrd. euroa). Rahastopääomakanta kasvoi eniten tammikuussa 2019 osakerahastojen arvon kasvun myötä1. Osakerahastoista on kuitenkin tehty myös huomattavia lunastuksia vuonna 2019. Nettomääräisesti osakerahastoista lunastettiin 4 mrd. euron edestä varoja. Sitä vastoin sekä korkorahastoihin (5,3 mrd. euroa) että kiinteistörahastoihin (1,1 mrd. euroa) on sijoitettu lisää. Syyskuun 2019 lopussa suomalaisiin sijoitusrahastoihin oli sijoitettuna 123,5 mrd. euroa.

Markkinoiden korkokehitys ja rahamarkkinarahastoasetuksen voimaantulo kasvattivat korkorahastojen pääomakantaa

Korkorahastot ovat suosituin2 sijoitusrahastotyyppi Suomessa. Niihin oli sijoitettuna 58,6 mrd. euron edestä rahastopääomaa syyskuussa 2019. Suurimmat sijoitukset olivat suomalaisilla vakuutusyhtiöillä3 (12,9 mrd. euroa). Pääosa vakuutusyhtiöiden rahasto-omistuksista on kuitenkin suomalaisten kotitalouksien välillisiä omistuksia erilaisten sijoitussidonnaisten vakuutussopimusten kautta. Välillisten omistusten lisäksi suomalaisilla ja ruotsalaisilla kotitalouksilla4 oli merkittävät suorat omistukset korkorahastoissa (yhteensä 11,9 mrd. euroa).  Kokonaisuudessaan syyskuussa 2019 suomalaisten tekemät sijoitukset muodostivat 80 % kotimaisiin korkorahastoihin sijoitetusta pääomasta.

Rahamarkkinarahastoasetuksen voimaantulon myötä osa rahamarkkinarahastoista luokiteltiin korkorahastoiksi tammikuussa 2019. Muutoksen seurauksena korkorahastoihin sijoitettu pääoma kasvoi 2,7 mrd. eurolla. Lisäksi helmi-syyskuussa 2019 korkorahastoihin sijoitettiin nettomääräisesti uutta pääomaa 2,7 mrd. euron edestä. Uusien sijoitusten lisäksi korkorahastoihin sijoitettu rahastopääoma kasvoi positiivisen arvonkehityksen ansiosta 2,6 mrd. euroa vuonna 2019.

Korkorahastojen saamiset kohdistuvat ulkomaille

Suurin osa suomalaisten korkorahastojen saamisista muodostuu pitkä- ja lyhytaikaisista velkapapereista (68 %) ja saamisista muista rahastoista5 (26 %).  Syyskuussa 2019 suomalaisilla korkorahastoilla oli 40,5 mrd. euron edestä velkapaperiomistuksia, joista 84 % kohdistui ulkomaille. Ulkomaisista valtion joukkovelkakirjalainasijoituksista suurimmat kohdistuivat Ranskaan ja Italiaan. Molempien maiden lainoihin oli sijoitettuna 1,1 mrd. euroa syyskuussa 2019. Yhteensä korkorahastot omistivat 7,8 mrd. euron edestä valtioiden liikkeeseen laskemia joukkovelkakirjalainoja.

Lisäksi korkorahastot omistavat paljon (16,6 mrd. euroa) yritysten liikkeeseen laskemia velkapapereita. Lyhytaikaisiin yritysten velkapapereihin oli sijoitettuna 2,9 mrd. euroa ja pitkäaikaisiin 13,7 mrd. euroa. Korkorahastot omistivat eniten suomalaisten (5 mrd. euroa), ruotsalaisten (3,9 mrd. euroa) ja yhdysvaltalaisten (2,1 mrd. euroa) yritysten velkapapereita.

Muiden sektoreiden kuin valtion ja yritysten liikkeeseen laskemia velkapapereita korkorahastot omistivat 16,1 mrd. euron edestä syyskuussa 2019. Suurimmat sijoitukset kohdistuivat Ruotsiin (2,7 mrd. euroa) ja Alankomaihin (2,3 mrd. euroa). Yli puolet näistä sijoituksista kohdistui talletuspankkien liikkeeseen laskemiin pitkäaikaisiin velkapapereihin.

Suomalaisten korkorahastojen velkapaperiomistukset kasvoivat tammi-syyskuun 2019 aikana 6,9 mrd. eurolla. Rahamarkkinarahastojen siirtyminen korkorahastoiksi kasvatti korkorahastojen velkapaperisaamisia 2,5 mrd. eurolla tammikuussa 2019. Lisäksi suomalaiset korkorahastot sijoittivat nettomääräisesti 2,5 mrd. euron edestä velkapapereihin helmi-syyskuun 2019 aikana. Korkomarkkinoiden kehitys on kasvattanut korkorahastojen velkapaperiomistusten arvoa 1,3 mrd. eurolla vuonna 2019.

1 Suomalaisten rahastojen kokonaisrahastopääomakanta kasvoi 4,1 mrd. eurolla. Kasvusta 2,9 mrd. euroa oli osakerahastojen arvon kasvua.
2 Rahastoon sijoitetulla pääomalla mitattuna.
3 S.128.
4 Suomalaiset: 8,7 mrd. euroa; ruotsalaiset: 3,2 mrd. euroa.
5 15,2 mrd. euroa syyskuussa 2019.

Suomalaisten talletukset ja sijoitukset (milj. euroa), 2019Q3

  Kaikki Kotitaloudet Työeläke-laitokset
  kanta (virrat) arvostus-muutos kanta (virrat) arvostus-muutos kanta (virrat) arvostus-muutos
Suomalaisten sijoitukset            
Noteeratut osakkeet 181 755 3 664 36 921 619 30 096 586
  (-56)   (70)   (29)  
- kotimaisiin osakkeisiin 122 039 2 231 33 818 566 16 498 169
  (171)   (15)   (42)  
             
Velkakirjat 200 090 2 661 2 369 21 36 289 925
  (-228)   (-85)   (-1 057)  
- kotimaisiin velkakirjoihin 69 944 691 1 527 16 4 194 48
  (-616)   (-73)   (-161)  
             
Rahasto-osuudet            
Kotimaiset sijoitusrahastot 98 172 1 862 23 983 452 6 058 78
  (1 034)   (386)   (44)  
             
Ulkomaiset rahastot 143 642 4 689 2 472 48 103 140 3 984
  (580)   (56)   (801)  
             
Suomalaisten pankkitalletukset          
Käyttelytilit 148 687 56 81 597 7 5 554 4
  (962)   (526)   (253)  
Muut talletukset 46 778 4 12 953 1 -* -*
  (-1 708)   (89)   -*  

*luottamuksellinen tieto

Lisätietoja antavat

Antti Alakiuttu, puh. 09 183 2495, sähköposti: antti.alakiuttu(at)bof.fi,
Markus Aaltonen, puh. 09 183 2395, sähköposti: markus.aaltonen(at)bof.fi

Tiedotteen pohjana olevat tilastoluvut ja ‑grafiikka ovat luettavissa myös Suomen Pankin verkkosivuilla osoitteessa https://www.suomenpankki.fi/fi/Tilastot/saastaminen-ja-sijoittaminen/.

Seuraava Säästäminen ja Sijoittaminen -tiedote julkaistaan 13.2.2020 klo 13.