Stocken av de finländska investeringsfondernas fondandelar ökade stabilt från 99 miljarder euro till 123 miljarder euro mellan juni 2016 och juli 2018. I augusti 2018 skedde en vändning i värdeökningen och fondandelarnas stock sjönk med 11 miljarder euro fram till utgången av 2018. Investeringsfondernas fondkapital utgjorde 112 miljarder euro vid utgången av december 2018. Investerarnas nettoinlösen minskade fondkapitalet med 3,8 miljarder euro och utöver detta sjönk värdet på det investerade kapitalet i fonderna ytterligare med 7 miljarder euro huvudsakligen på grund av den svaga utvecklingen på aktiemarknaden. Enbart aktiefondernas värde sjönk med 5,5 miljarder euro under slutet av 2018. Inlösen var störst (2,7 miljarder euro) i räntefonderna.

Under 2019 har det investerade kapitalet i investeringsfonderna åter ökat till samma nivå som sommaren 2018. I januari–september 2019 växte fondkapitalet med 11,4 miljarder euro, även om 0,1 miljarder euro netto löstes in från fonderna. Värdet ökade framför allt tack vare den positiva marknadsutvecklingen för aktie- (7,5 miljarder euro), ränte- (2,6 miljarder euro) och blandfonder (1,2 miljarder euro). Fondkapitalet ökade mest i januari 2019 i och med uppgången i värdet på aktiefonder1. Aktiefonderna var emellertid också föremål för betydande inlösen under 2019. Från aktiefonderna gjordes nettoinlösen till ett värde av 4 miljarder euro. Däremot investerades mer i räntefonder (5,3 miljarder euro) och fastighetsfonder (1,1 miljarder euro). Vid slutet av september 2019 uppgick investeringarna i finländska investeringsfonder till 123,5 miljarder euro.

Ränteutvecklingen på marknaden och ikraftträdandet av förordningen om penningmarknadsfonder utökade räntefondernas kapital

Räntefonder är den mest populära2 typen av investeringsfonder i Finland. Det investerade fondkapitalet i dem uppgick till 58,6 miljarder euro i september 2019. De finländska försäkringsbolagen3 stod för de största investeringarna (12,9 miljarder euro). Merparten av försäkringsbolagens fondinnehav består emellertid av finländska hushålls indirekta innehav genom olika fondanknutna försäkringsavtal. Utöver indirekta innehav hade finländska och svenska hushåll4 betydande direkta innehav i räntefonder (sammanlagt 11,9 miljarder euro). Sammantaget utgjorde finländarnas investeringar 80 % av det investerade kapitalet i inhemska räntefonder i september 2019.

I och med ikraftträdandet av förordningen om penningmarknadsfonder klassificerades en del penningmarknadsfonder som räntefonder i januari 2019. Till följd av denna ändring ökade det investerade kapitalet i räntefonder med 2,7 miljarder euro. Dessutom investerades i räntefonder i februari–september 2019 nytt kapital till ett nettovärde av 2,7 miljarder euro. Utöver de nya investeringarna ökade räntefondernas fondkapital tack vare den positiva värdeutvecklingen med 2,6 miljarder euro under 2019.

Räntefondernas tillgångar hänför sig till utlandet

Merparten av de finländska räntefondernas tillgångar består av lång- och kortfristiga räntebärande värdepapper (68 %) och av tillgångar i andra fonder5 (26 %). I september 2019 uppgick de finländska räntefondernas innehav av räntebärande värdepapper till ett värde av 40,5 miljarder euro, varav 84 % hänförde sig till utlandet. Av de utländska investeringarna i statsemitterade obligationslån hänförde sig de största till Frankrike och Italien. Investeringarna i båda ländernas obligationslån uppgick till 1,1 miljarder euro i september 2019. Räntefonderna ägde statsemitterade obligationslån för sammanlagt 7,8 miljarder euro.

Dessutom har räntefonderna stora innehav (16,6 miljarder euro) i räntebärande värdepapper emitterade av företag. Investeringarna i företagens kortfristiga räntebärande värdepapper uppgick till 2,9 miljarder euro och i företagens långfristiga räntebärande värdepapper till 13,7 miljarder euro. Räntefonderna ägde mest räntebärande värdepapper emitterade av finländska (5 miljarder euro), svenska (3,9 miljarder euro) och amerikanska (2,1 miljarder euro) företag.

Räntefonderna ägde i september 2019 räntebärande värdepapper emitterade av andra sektorer än staten och icke-finansiella företag till ett värde av 16,1 miljarder euro. De största investeringarna riktade sig till Sverige (2,7 miljarder euro) och Nederländerna (2,3 miljarder euro). Över hälften av dessa investeringar hänförde sig till långfristiga räntebärande värdepapper emitterade av inlåningsbanker.

De finländska räntefondernas innehav av räntebärande värdepapper ökade i januari–september 2019 med 6,9 miljarder euro. Överföringen av penningmarknadsfonder till sektorn för räntefonder ökade räntefondernas tillgångar i räntebärande värdepapper med 2,5 miljarder euro i januari 2019. Dess­utom investerade de finländska räntefonderna 2,5 miljarder euro netto i räntebärande värdepapper i februari–september 2019. Utvecklingen på räntemarknaden har höjt värdet på räntefondernas innehav av räntebärande värdepapper med 1,3 miljarder euro 2019.


1 De finländska fondernas totala fondkapital ökade med 4,1 miljarder euro. Av ökningen härrörde 2,9 miljarder euro från uppgången i aktiefondernas värde.
2 Mätt enligt investerat fondkapital.
3 S.128.
4 Finländska: 8,7 miljarder euro; svenska: 3,2 miljarder euro.
5 15,2 miljarder euro i september 2019.

Finländarnas insättningar och investeringar (mn euro), 2019Q3

  Totalt Hushåll Arbetspensions-anstalter
  stock (flöden) omvärder-ing stock (flöden) omvärder-ing stock (flöden) omvärder-ing
Finländarnas investeringar            
Noterade aktier 181 755 3 664 36 921 619 30 096 586
  (-56)   (70)   (29)  
- inhemska aktier 122 039 2 231 33 818 566 16 498 169
  (171)   (15)   (42)  
             
Räntebärande värdepapper 200 090 2 661 2 369 21 36 289 925
  (-228)   (-85)   (-1 057)  
- inhemska räntebärande värdepapper 69 944 691 1 527 16 4 194 48
  (-616)   (-73)   (-161)  
             
Fondandelar            
Inhemska investeringsfonder 98 172 1 862 23 983 452 6 058 78
  (1 034)   (386)   (44)  
             
Utländska fonder 143 642 4 689 2 472 48 103 140 3 984
  (580)   (56)   (801)  
             
Finländarnas insättningar på bank            
Transaktionskonton 148 687 56 81 597 7 5 554 4
  (962)   (526)   (253)  
Andra insättningar 46 778 4 12 953 1 -* -*
  (-1 708)   (89)   -*  

*konfidentiell

Närmare upplysningar lämnas av

Antti Alakiuttu, telefon 09 183 2495, e-post: antti.alakiuttu(at)bof.fi,
Markus Aaltonen, telefon 09 183 2395, e-post: markus.aaltonen(at)bof.fi.

Statistiksiffror och grafik som utgör underlag för meddelandet kan läsas på https://www.suomenpankki.fi/sv/statistik/Sparande-och_investering/.

Nästa publiceringstillfälle 13.2.2020 kl. 13.