Maksutasetilastointi on siirtynyt Tilastokeskuksen vastuulle 1.1.2014 alkaen. Siirtymävaiheen aikana 1.1.2014–30.6.2014 maksutasetilaston kuukausitiedotteet julkaistaan edelleen Suomen Pankin verkkopalvelun kautta. Siirtymävaiheen jälkeen julkistettavat maksutasetilastotiedot löytyvät Tilastokeskuksen verkkopalvelusta. Tilastokeskus vastaa julkaistujen tiedotteiden sekä lukujen sisällöstä.

Maksutasetilasto kuvaa kansantalouden ulkoista tasapainoa sekä reaali- että rahoitustalouden näkökulmasta ja on osa kansantalouden tilinpitojärjestelmää. Maksutase koostuu vaihto-, pääoma- ja rahoitustaseesta. Vaihtotase kuvaa ulkomaisten taloustoimien (kuten tavaroiden ja palveluiden ulkomaankaupan, tuotannontekijäkorvausten ja tulonsiirtojen) vaikutusta kansantuloon sekä kansantalouden säästämisen ja investointien väliseen tasapainoon. Pääomatase sisältää vain pääomansiirtoja. Rahoitustase kuvaa vaihtotaseen alijäämän rahoitusta tai ylijäämän sijoittamista ulkomaille ja koostuu suorista sijoituksista, arvopaperisijoituksista, muista sijoituksista, johdannaisista sekä keskuspankin valuuttavarannon muutoksista.

Ulkomaisen varallisuuden tilastot kuvaavat rahoitustaseen pääomavirtojen seurauksena syntyneitä ulkomaisia saamis- ja velkavarantoja. Niihin kirjataan saamis- ja velkavarantojen arvot tilastointijakson lopussa.

Invest in Finland, Tilastokeskus ja Suomen Pankki ovat yhteistyössä laatineet Ulkomaiset yritykset Suomessa (PDF) -tilastokäsitteistön. Siinä selvennetään aihealueeseen liittyvää termistöä, kuvataan eri tilastoja ja opastetaan, mistä tilastot löytyvät. Suomen Pankissa laadittava Suorat sijoitukset Suomeen -tilasto on yksi Ulkomaiset yritykset Suomessa -tilastoista.