Från och med den 1 januari 2014 ansvarar Statistikcentralen för betalningsbalansstatistiken. Under övergångsperioden mellan den 1 januari och den 30 juni 2014 läggs månadsmeddelandena om betalningsbalansstatistik fortfarande ut på Finlands Banks webbplats. Efter övergångsperioden publiceras betalningsbalansstatistiken på Statistikcentralens webbplats. Statistikcentralen ansvarar för innehållet i meddelandena och siffrorna.

Betalningsbalansstatistiken är en sammanställning av en ekonomis reala och finansiella transaktioner med omvärlden och utgör en del av det nationella räkenskapssystemet. Betalningsbalansen består av en bytesbalans, en kapitalbalans och en finansiell balans. Bytesbalansen visar hur transaktioner med utlandet (utrikeshandeln med varor och tjänster, faktorinkomster och löpande transfereringar) påverkar nationalinkomsten och balansen mellan sparande och investeringar i en ekonomi. Kapitalbalansen omfattar enbart kapitaltransfereringar. Den finansiella balansen visar finansieringen av bytesbalansunderskott eller placeringen av bytesbalansöverskott i utlandet och täcker direktinvesteringar, portföljinvesteringar, övriga investeringar, derivat och förändringar i centralbankens valutareserv.

Statistiken över utlandsställningen innehåller stockuppgifter över utländska tillgångar och skulder till följd av kapitalflöden som redovisas i den finansiella balansen. Tillgångarna och skulderna upptas till värdet vid statistikperiodens slut.