Pääomaa tuotiin Suomeen arvopaperisijoituksina ja muina sijoituksina vuonna 2012

Vaihtotase alijäämäinen myös vuoden 2012 ensimmäisellä neljännekselläSuomeen tuotiin pääomaa arvopaperisijoituksina nettomääräisesti 9,2 mrd. euroa vuonna 2012, mikä on hieman enemmän kuin edellisenä vuonna.

Arvopaperivelkojen kasvu 23,8 mrd. euron verran vuonna 2012 johtui pääasiassa siitä, että ulkomaiset sijoittajat ostivat suomalaisten rahalaitosten, Suomen valtion ja yritysten liikkeeseen laskemia pitkäaikaisia joukkolainoja.

Arvopaperisaamisten kasvu 14,5 mrd. euron edestä vuonna 2012 oli seurausta pääasiassa suomalaisten rahalaitosten ja Suomeen rekisteröityjen sijoitusrahastojen tekemistä sijoituksista ulkomaisiin pitkäaikaisiin joukkolainoihin sekä työeläkelaitosten ja muiden sosiaaliturvarahastojen sijoituksista ulkomaisiin rahasto-osuuksiin.

Muina sijoituksina pääomaa tuotiin Suomeen nettomääräisesti 10,9 mrd. euroa vuonna 2012. Vuonna 2011 pääomaa tuotiin Suomeen muina sijoituksina ainoastaan 1,4 mrd. euroa. Muiden velkojen kasvu 14,2 mrd. euron verran vuonna 2012 oli seurausta pääasiassa sijoituksista, joita ulkomaalaiset tekivät suomalaisiin rahalaitoksiin.

Suomeen suuntautuneet suorat sijoitukset supistuivat jälleen voimakkaasti parin edellisen vuoden lievän elpymisen jälkeen

Ulkomainen korollinen velka jatkoi kasvuaanVuonna 2012 ulkomaisten sijoittajien lisäpääoman panostukset suomalaisiin kohteisiin jäivät pienemmiksi kuin pääomien kotiutukset, joten ennakkotietojen mukaan sijoituspääomaa palautui takaisin ulkomaille nettomääräisesti 1,4 mrd. euroa. Edellisenä vuonna Suomeen tuotiin pääomaa 1,9 mrd. euroa. Kun sijoitusvirroista poistetaan Suomen läpi virtaavan pääoman1 vaikutus, ulkomaiset sijoittajat veivät pääomaa Suomesta 0,6 mrd. euroa, kun taas vuonna 2011 ulkomaiset sijoittajat toivat pääomaa Suomeen 1,7 mrd. euroa.

Vuonna 2008 alkaneen finanssikriisin myötä Suomeen suuntautuneet sijoitusvirrat ilman läpivirtaussijoituksia ovat jääneet selvästi vähäisemmiksi kuin aiempina vuosina. Parin edellisen vuoden aikana sijoitusvirrat elpyivät lievästi, mutta vuonna 2012 ne alkoivat jälleen supistua. Suomeen 2000-luvulla suuntautuneiden sijoitusvirtojen kehitys on hyvin pitkälle noudattanut kansainvälistä kehitystä. Vuonna 2012 kehittyneisiin maihin suuntautuneet sijoitusvirrat supistuivat myös voimakkaasti.

Suomesta ulkomaille suuntautuneiden suorien sijoitusten virta oli vuonna 2012 ennakkotietojen mukaan 3,5 mrd. euroa. Pääomaa vietiin saman verran kuin edellisenä vuonna. Kun sijoitusvirroista poistetaan läpivirtaussijoitusten vaikutus, suomalaiset sijoittajat veivät pääomaa ulkomaille 1,1 mrd. euroa enemmän kuin edellisenä vuonna.

Suomesta ulkomaille suuntautuneissa suorissa sijoituksissa finanssikriisi ei ole näkynyt samalla tavalla kuin ulkomailta Suomeen suuntautuneissa suorissa sijoituksissa. Vuosina 2008–2012 suomalaiset sijoittajat ovat vieneet pääomaa ulkomaisiin kohteisiin keskimäärin enemmän kuin finanssikriisiä edeltävinä vuosina.

1 Läpivirtaussijoituksilla tarkoitetaan sijoituksia, joissa kotimainen sijoituskohde vastaanottaa ulkomaiselta suoralta sijoittajalta pääomaa ja sitten heti sijoittaa tätä pääomaa edelleen omiin suorien sijoitusten kohteisiinsa ulkomaille. Läpivirtaussijoitukset kasvattavat samansuuruisen erän verran sekä ulkomailta Suomeen että Suomesta ulkomaille suuntautuneita suoria sijoituksia. Vuonna 2012 läpivirtaussijoitukset olivat 0,8 mrd. euroa negatiiviset. Toisin sanoen ulkomaiset sijoittajat purkivat Suomen läpi ulkomaille tekemiään sijoituksia, mikä supisti sekä ulkomailta Suomeen että Suomesta ulkomaille suuntautuneita suoria sijoituksia.

Vaihtotase pysyi alijäämäisenä

Ulkomainen korollinen velka jatkoi kasvuaanVaihtotaseen alijäämä kasvoi edellisvuotisesta ja oli 3,6 mrd. euroa vuonna 2012. Alijäämä oli 0,7 mrd. euroa suurempi kuin vuonna 2011. Maksutaseen mukainen kauppatase2 oli kuitenkin 0,2 mrd. euroa ylijäämäinen, kun se edellisenä vuonna oli 1,3 mrd. euroa alijäämäinen.

Sen sijaan palveluiden ulkomaankaupassa usean vuoden ajan jatkunut ylijäämä muuttui 0,9 mrd. euron alijäämäksi. Muiden palveluiden nettotulot supistuivat 1,8 mrd. euroon, kun ne vielä vuonna 2011 olivat 3,4 mrd. euroa. Matkailun nettomenot olivat 0.5 mrd. euroa vuonna 2012. Matkailutase heikkeni 2000-luvulla aina vuoteen 2009 asti, minkä jälkeen se on parantunut noin 0,2 mrd. vuosittain.

Tuotannontekijäkorvausten alijäämä kasvoi ja oli 1,3 mrd. euroa vuonna 2012. Arvopaperisijoitusten korkomenot olivat nettomääräisesti 1,7 mrd. euroa, kun ne olivat edellisenä vuonna 1,2 mrd. euroa. Osinkomenot olivat nettomääräisesti 1,2 mrd. euroa, mikä on 0,4 mrd. euroa vähemmän kuin vuonna 2011.

2 Maksutasetilastoinnin tavarakauppaa koskevat tiedot eroavat Tullihallituksen julkaisemasta ulkomaankauppatilastosta. Tullihallituksen ulkomaankauppatilaston tavarantuonnin cif-arvosta vähennetään rahti- ja vakuutusmenot, jotka näkyvät maksutaseen mukaisesti palvelumenoissa. Sekä tuontiin että vientiin lisätään ns. satamissa tuotetut tavarat, joihin kuuluu muun muassa polttoaine.

Liite: Maksutase tarkentuu korjausten myötä

Suomen maksutase

Vuosi 2009,
milj. euroa
Vuosi 2010,
milj. euroa
Vuosi 2011,
milj. euroa
Vuosi 2012,
milj. euroa
Vaihtotase 3 025 2 676 -2 896 -3 602
    Tavarat 3 033 2 558 -1 257 194
    Palvelut 389 287 133 -945
    Tuotannontekijäkorvaukset 1 293 1 491 -178 -1 334
    Tulonsiirrot -1 689 -1 660 -1 594 -1 516
Pääomansiirrot 163 177 190 203
Rahoitustase 4 852 -2 343 8 109 15 190
    Suorat sijoitukset -3 573 -2 120 -1 590 -4 934
    Arvopaperisijoitukset -6 359 -8 506 7 477 9 218
    Muut sijoitukset 13 167 6 746 1 372 10 890
    Valuuttavaranto -614 1 661 -320 -494
    Johdannaiset 2 231 -124 1 170 510
Virheelliset ja tunnistamattomat erät -8 040 -510 -5 403 -11 791
Lukuja on poikkeuksellisesti korjattu vuoden 2008 alusta lukien.

Lisätietoja antavat Anne Turkkila, p. 010 831 2175 ja Pauliina Turunen, p. 010 831 2457 sähköposti etunimi.sukunimi(at)bof.fi

Tilaa Maksutase -kuukausitiedote sähköpostiisi Suomen Pankin internetsivustolta