År 2012 bestod nettokapitalinflödet till Finland av portföljinvesteringar och andra investeringar

Vaihtotase alijäämäinen myös vuoden 2012 ensimmäisellä neljännekselläPortföljinvesteringar gav Finland ett nettoinflöde på 9,2 miljarder euro 2012, vilket är något mer än året innan.

Ökningen av portföljskulderna med 23,8 miljarder euro 2012 härrörde främst från utländska investerares köp av långfristiga obligationer emitterade av finländska monetära finansinstitut, finska staten och finländska företag.

Ökningen av portföljtillgångarna med 14,5 miljarder euro 2012 berodde främst på finländska monetära finansinstituts och Finlandsregistrerade investeringsfonders investeringar i utländska långfristiga obligationer samt på arbetspensionsanstalternas och de övriga socialskyddsfondernas investeringar i utländska fondandelar.

Nettoinflödet av kapital i övriga investeringar till Finland uppgick till 10,9 miljarder euro 2012. År 2011 var nettoinflödet av kapital i övriga investeringar till Finland endast 1,4 miljarder euro. Ökningen av de övriga skulderna med 14,2 miljarder euro 2012 berodde främst på utländska investeringr i de finländska monetära finansinsituten.

Direktinvesteringarna i Finland rasade igen efter ett par år av måttlig återhämtning

Ulkomainen korollinen velka jatkoi kasvuaanÅr 2012 var de utländska investerarnas kapitaltillskott i finländska objekt mindre än hemtagningen av kapital, och enligt preliminära uppgifter var nettoutflödet 1,4 miljarder euro. Inflödet av kapital uppgick till 1,9 miljarder euro 2011. När man bortser från det kapital som strömmade via Finland på investeringströmmarna, var kapitalutflödet till utländska investerare 0,6 miljarder euro 2012, medan det 2011 var fråga om ett inflöde på 1,7 miljarder euro till Finland.

Till följd av finanskrisen som började 2008 har kapitalinflödet till Finland, exkl. genomfartsinvesteringar, varit betydligt mindre än dessförinnan. Efter ett par år med en svagt positiv trend började inflödet åter minska 2012. Kapitalinflödet till Finland har under 2000-talet rätt långt följt den globala utvecklingen. År 2012 krympte även inflödet till de utvecklade länderna markant.

Enligt preliminära uppgifter för 2012 uppgick de finländska direktinvesteringarna i utlandet till 3,5 miljarder euro. Utflödet var lika stort som 2011. När man bortser från effekterna av genomfartsinvesteringarna, ökade de finländska investeringarna i utlandet med 1,1 miljarder euro jämfört med året innan.

Finanskrisen har inte haft samma effekt på de finländska direktinvesteringarna i utlandet som på de utländska direktinvesteringarna i Finland. Finländska investerare har i genomsnitt investerat mer kapital i utlandet 2008–2012 än under åren före finanskrisen.

1 Med genomfartsinvesteringar avses investeringar där ett inhemskt intresseföretag tar emot kapital från en utländsk direktinvesterare och omedelbart investerar detta kapital vidare i sina egna direktinvesteringsobjekt i utlandet. En post i dessa investeringar ökar på samma gång både de utländska direktinvesteringarna i Finland och de finländska direktinvesteringarna i utlandet. År 2012 var värdet på genomfartsinvesteringar 0,8 miljarder euro negativt. Med andra ord tog utländska investerare hem sina investeringar i Finland, vilket minskade på direktinvesteringarna både från utlandet till Finland och från Finland till utlandet.

Fortsatt underskott i bytesbalansen

Ulkomainen korollinen velka jatkoi kasvuaanUnderskottet i bytesbalansen ökade jämfört med 2011 och uppgick till 3,6 miljarder euro 2012. Detta var 0,7 miljarder euro mer än underskottet 2011. Handelsbalansen, i den form den beräknas i betalningsbalansen, uppvisade likväl ett överskott på 0,2 miljarder euro, medan den 2011 uppvisade ett underskott på 1,3 miljarder euro.

Däremot vände det mångåriga överskottet i utrikeshandeln med tjänster till ett underskott på 0,9 miljarder euro. Nettointäkterna från övriga tjänster minskade till 1,8 miljarder euro, medan de ännu 2011 var 3,4 miljarder euro. Nettoutgifterna för resevaluta uppgick 2012 till 0,5 miljarder euro. Under 2000-talet minskade tjänstebalansen för resevaluta ända till 2009 och har sedan dess förstärkts med cirka 0,2 miljarder euro per år.

Underskottet i faktorinkomsterna ökade och var 1,3 miljarder euro 2012. Ränteutgifterna för portföljinvesteringarna uppgick till 1,7 miljarder euro netto, jämfört med 1,2 miljarder euro 2011. Utdelningarna uppgick till 1,2 miljarder euro netto, vilket innebar en minskning på 0,4 miljarder euro jämfört med 2011.

2 I betalningsbalansstatistiken skiljer sig uppgifterna om varuhandeln från Tullstyrelsens utrikeshandelsstatistik. Från cif-värdet för varuimporten i Tullstyrelsens statistik avräknas transport- och försäkringskostnader som i enlighet med betalningsbalansen redovisas som servicekostnader. I både importen och exporten läggs till s.k. varor som producerats i hamn, såsom bränsle.

Bilaga: Finlands utländska portföljskuld har korrigerats

Finlands betalningsbalans

År 2009,
mn euro
År 2010,
mn euro
År 2011,
mn euro
År 2012,
mn euro
Bytesbalans 3 025 2 676 -2 896 -3 602
    Varor 3 033 2 558 -1 257 194
    Tjänster 389 287 133 -945
    Faktorinkomster 1 293 1 491 -178 -1 334
    Löpande transfereringar -1 689 -1 660 -1 594 -1 516
Kapitaltransfereringar 163 177 190 203
Finansiell balans 4 852 -2 343 8 109 15 190
    Direkt investeringar -3 573 -2 120 -1 590 -4 934
    Portföljinvesteringar -6 359 -8 506 7 477 9 218
    Övriga investeringar 13 167 6 746 1 372 10 890
    Valutareserv -614 1 661 -320 -494
    Finansiella derivat 2 231 -124 1 170 510
Restpost -8 040 -510 -5 403 -11 791
Siffrorna har justerats exceptionellt sedan början av 2008.

Upplysningar lämnas av Anne Turkkila, telefon 010 831 2175 ja Pauliina Turunen, 010 831 2457 e-post fornamn.efternamn(at)bof.fi

Prenumerera meddelandet per e-post