Sijoitusrahastoille 8,7 miljardin euron tulos vuonna 2009

Sijoitusrahastojen tilikauden voitto rahastotyypeittäin vuonna 2009Suomeen rekisteröityjen sijoitusrahastojen tilikauden tulos nousi 8,7 miljardia euroa voitolliseksi vuonna 2009. Sijoitusrahastojen tulos muodostui pääasiassa arvopapereiden nettotuotoista, joita kertyi yhteensä 7,8 miljardia euroa. Arvopapereiden hyvä nettotuotto oli seurausta ennen kaikkea maaliskuussa 2009 alkaneesta maailmanlaajuisesta osakemarkkinoiden vahvasta noususta. Vuonna 2008 sijoitusrahastojen tulos oli 12,7 miljardia euroa tappiollinen, mikä aiheutui vastaavasti osakekurssien voimakkaasta laskusta.

Voitollinen tulos kirjattiin jokaisessa rahastoluokassa1. Osakerahastojen osuus sijoitusrahastojen kokonaistuloksesta oli selvästi suurin – yhteensä 5,6 miljardia euroa. Osakerahastot oli myös rahastopääomaltaan suurin tyyppiluokka vuoden 2009 lopussa. Pitkän koron rahastojen tulos oli 2,0 miljardia euroa ja yhdistelmärahastojen 0,6 miljardia euroa. Korkotuottoja sijoitusrahastoille kertyi yhteensä 809 miljoonaa euroa, mikä on 43 prosenttia vähemmän kuin vuonna 2008. Korkotuotoista pitkän koron rahastojen osuus oli 488 miljoonaa euroa ja rahamarkkinarahastojen osuus 237 miljoonaa euroa. Osinkotuottoja ja voitto-osuuksia kotimaiset sijoitusrahastot saivat yhteensä 397 miljoonaa euroa. Suurin osa näistä tuotoista kohdistui osakerahastoihin, joiden salkku muodostuu lähes kokonaan osake- ja rahasto-osuussaamisista.

Kuluja sijoitusrahastoille kirjattiin vuoden 2009 aikana yhteensä 555 miljoonaa euroa. Tästä erästä 417 miljoonaa euroa muodostui rahastoyhtiöille ja säilytysyhteisöille maksetuista palkkiokuluista. Vuonna 2008 palkkiokuluja maksettiin hieman enemmän – 481 miljoonaa euroa.

Vuoden 2009 aikana sijoitusrahastojen yhteenlaskettu pääoma kasvoi 31 prosenttia 54,5 miljardiin euroon. Lähes 13 miljardin euron rahastopääoman kasvu oli seurausta sijoitusvarallisuuden arvonnousun lisäksi myös kotimaisiin sijoitusrahastoihin vuoden aikana sijoitetuista varoista. Rahasto-osuuksien merkintöjen ja lunastusten nettovaikutus oli yhteensä 4,2 miljardia euroa positiivinen. Vain hedge- ja rahamarkkinarahastojen vuoden aikaiset nettomerkinnät jäivät negatiivisiksi.
Sijoitusrahastojen tilikauden tulos vuosina 2000–2009
Vuoden 2009 lopussa toiminnassa oli 488 Suomeen rekisteröityä sijoitusrahastoa, joita hallinnoi 32 rahastoyhtiötä. Osakerahastot muodostivat vuoden 2009 lopussa 36 % kotimaisten sijoitusrahastojen kokonaispääomasta. Pitkän koron rahastojen osuus pääomasta oli 32 %, rahamarkkinarahastojen 21 % ja yhdistelmärahastojen 7 %. Hedge- ja kiinteistörahastot muodostivat yhteensä 3 % kokonaispääomasta.


Suomen Pankki julkaisee vuosittain Sijoitusrahastojen tilinpäätöstiedot -tilaston. Tilinpäätöstiedot kerätään suoraan Suomeen rekisteröidyiltä sijoitusrahastoilta. Julkaisussa on hyödynnetty myös Suomen Pankin kuukausittaista sijoitusrahastojen tasetiedonkeruuta. Sijoitusrahastojen tilinpäätöstiedot -tilastoa käytetään erityisesti rahoitus-, maksutase- ja muiden taloustilastojen laadintaan Suomen Pankissa ja Tilastokeskuksessa. Suomen Pankin tilasto korvaa Tilastokeskuksen aiemman Sijoitusrahastojen ja rahastoyhtiöiden tilinpäätöstietotilaston.

1 Sijoitusrahastot luokitellaan tilastossa Euroopan keskuspankin suuntaviivojen (EKP/2007/9) mukaisesti kuuteen eri tyyppiluokkaan: osakerahastot, pitkän koron rahastot, yhdistelmärahastot, hedgerahastot, kiinteistörahastot ja rahamarkkinarahastot. Tyyppiluokittelu eroaa Tilastokeskuksen aiemmasta luokituksesta.
Lähde: Sijoitusrahastojen tilinpäätöstiedot 2009 -tilasto, Suomen Pankki.
 
Lisätietoja antaa:
Jyrki Lehtinen, p. 010 831 2376, sähköposti: jyrki.lehtinen(at)bof.fi
Hermanni Teräväinen, p. 010 831 2172, sähköposti: hermanni.teravainen(at)bof.fi
 

Suomeen rekisteröityjen sijoitusrahastojen tuloslaskelman eriä rahastotyypeittäin vuonna 2009, milj. euroa

Osake-
rahastot
Pitkän koron rahastot Yhdistelmä-
rahastot
Kiinteistö-
rahastot
Hedge-
rahastot
Sijoitus-rahastot yhteensä Raha-markkina-rahastot   Yhteensä
TUOTOT JA ARVONMUUTOKSET 5 889 2 128 633 36 162 8 848 417 9 264
Arvopapereiden nettotuotot 5 365 1 593 547 31 92 7 628 176 7 804
Luovutusvoitot 1 125 542 122 3 1 016 2 809 82 2 891
Luovutustappiot -2 798 -662 -237 -29 -1 062 -4 787 -396 -5 183
Realisoitumattomat arvonmuutokset 7 037 1 713 662 57 137 9 606 489 10 096
Johdannaissopimusten nettotuotot 55 16 10 -1 16 96 0 95
Luovutusvoitot 169 621 139 2 342 1 273 4 1 278
Luovutustappiot -81 -564 -117 -1 -333 -1 096 -5 -1 100
Realisoitumattomat arvonmuutokset -33 -40 -13 -2 6 -82 0 -82
Osinkotuotot ja voitto-osuudet 351 3 34 5 5 397 0 397
Korkotuotot 9 488 34 0 41 572 237 809
Muut tuotot 110 28 8 1 8 155 5 159
KULUT -327 -100 -40 -2 -43 -512 -43 -555
Palkkiokulut1 -227 -92 -36 -1 -22 -377 -39 -417
Muut kulut2 -101 -9 -4 0 -21 -135 -3 -138
TILIKAUDEN VOITTO/TAPPIO 5 561 2 028 593 34 119 8 335 374 8 709
 

Suomeen rekisteröityjen sijoitusrahastojen taseen eriä rahastotyypeittäin vuonna 2009, milj. euroa

Osake-
rahastot
Pitkän koron rahastot
Yhdistelmä-rahastot
Kiinteistö-
rahastot
Hedge-
rahastot
Sijoitus-rahastot yhteensä
Raha-markkina-rahastot  Yhteensä
VASTAAVAA YHTEENSÄ 19 927 17 339 4 043 136 1 996 43 440 11 771 55 211
Arvopaperit markkina-arvoon 19 131 16 584 3 763 130 1 463 41 071 11 387 52 458
Muut erät3 796 755 280 6 532 2 369 384 2 753
VASTATTAVAA YHTEENSÄ 19 927 17 339 4 043 136 1 996 43 440 11 771 55 211
Rahaston arvo 31.12. 19 687 17 281 4 020 135 1 692 42 815 11 725 54 540
Tilikauden voitto/tappio 5 561 2 028 593 34 119 8 335 374 8 709
Tuotonjako -21 -70 -4 -1 0 -96 -10 -106
Rahasto-osuuksien lunastukset -5 328 -9 875 -510 -31 -869 -16 613 -14 490 -31 103
Rahasto-osuuksien merkinnät 8 733 11 129 1 018 37 844 21 761 13 571 35 332
Rahaston arvo 1.1. 10 740 14 069 2 923 96 1 599 29 427 12 280 41 707
Vieras pääoma4 248 58 23 1 303 634 46 680
1 Sisältää palkkiokulut rahastoyhtiöille ja säilytysyhteisöille
2 Sisältää korkokulut ja muut kulut
3 Sisältää myyntisaamiset, muut saamiset, siirtosaamiset sekä rahat ja pankkisaamiset
4 Sisältää ostovelat, siirtovelat ja muut velat