Sijoitusrahastojen tulos 5,0 mrd. euroa tappiollinen vuonna 2011 Vuonna 2011 Suomeen rekisteröityjen sijoitusrahastojen tulos heikkeni 5,0 mrd. euroa tappiolliseksi. Kahtena edeltävänä vuonna sijoitusrahastojen tilikauden tulos on ollut voitollinen. Tulos ei kuitenkaan ollut yhtä heikko kuin vuonna 2008, jolloin sijoitusrahastot kirjasivat peräti 12,7 mrd. euroa tappiollisen tuloksen. Vuonna 2011 ainoastaan 26 % kotimaisista sijoitusrahastoista kirjasi positiivisen tuloksen, kun vuotta aiemmin luku oli 91 %. Sijoitusrahastojen tappiollinen tulos oli pääosin seurausta osakekurssien voimakkaasta laskusta. 
Osakerahastojen osuus tilikauden tappiosta oli selvästi suurin, 4,8 mrd. euroa. Osakerahastot olivat myös rahastopääomalla mitattuna merkittävin rahastoluokka1  vuonna 2011, joten niiden vaikutus sijoitusrahastojen yhteenlaskettuun tulokseen oli myös suuri. Heikko markkinakehitys koetteli myös yhdistelmärahastoja, joiden tilikauden tappioksi kirjattiin 0,4 mrd. euroa. Ainoastaan pitkän koron rahastot ja rahamarkkinarahastot kirjasivat voitollisen tilikauden tuloksen.Tappiollinen tulos muodostui valtaosin sijoitusrahastojen hallussa olevien arvopaperien realisoitumattomasta arvonlaskusta, jota kirjattiin vuoden aikana yhteensä 6,2 mrd. euroa. Tilikauden tulosta heikensivät lisäksi sijoitusrahastojen kasvaneet kulut. Kuluja kirjattiin vuonna 2011 yhteensä 0,8 mrd. euroa. Kulujen kasvun taustalla oli erityisesti muiden kulujen erä (0,2 mrd. euroa), joka jatkoi kasvua edellisvuotiseen tapaan.2  Rahastoyhtiöille ja säilytysyhteisöille maksetut palkkiokulut, jotka muodostavat valtaosan kaikista sijoitusrahastojen kuluista, pysyivät samalla tasolla (0,6 mrd. euroa) kuin edellisvuonna.Tilikauden tuloksen heikkenemistä hillitsi puolestaan saatujen korkotuottojen, osinkotuottojen ja voitto-osuuksien kasvu. Korkotuottoja kirjattiin reilu 0,9 mrd. euroa. Korkotuotot olivat vuonna 2011 suurimmillaan kolmeen vuoteen. Suurin osa korkotuotoista kirjattiin pitkän koron rahastoille (0,6 mrd. euroa) ja rahamarkkinarahastoille (0,2 mrd. euroa).

Sijoitusrahastojen tilikauden tulos vuosina 2000-2011

Chart_111823.png
        Sijoitusrahastojen saamat osinkotuotot ja voitto- osuudet vuosina 2007-2011
Chart_102250.png

Osinkotuotot ja voitto-osuudet (0,6 mrd. euroa) olivat yhteensä 0,1 mrd. euroa suuremmat kuin edeltävänä vuonna. Osinkotuottojen ja voitto-osuuksien kasvun taustalla olivat pitkälti erinomaisen vuoden 2010 tuloksen pohjalta vuonna 2011 sijoitusrahastoille maksetut osingot. Suurin osa sijoitusrahastojen saamista osinkotuotoista ja voitto-osuuksista kohdistui osakerahastoihin. Lisäksi tilikauden tulosta paransivat arvopapereista saadut luovutusvoitot, joita kertyi vuoden aikana nettomääräisesti 0,4 mrd. euroa.
 
Vuonna 2011 kotimaisten sijoitusrahastojen yhteenlaskettu rahastopääoma supistui 6,5 mrd. euroa ja oli noin 56 mrd. euroa vuoden lopussa. Suurin osa rahastopääomakannan supistumisesta (77 %) oli seurausta tilikauden tappiosta. Lisäksi sijoittajat lunastivat pääomia pois rahastoista nettomääräisesti 1,4 mrd. euroa vuoden aikana.3  Tuotonjakona sijoitusrahastot maksoivat osuudenomistajilleen 0,1 mrd. euroa, kuten vuonna 2010.
 
Vuoden lopussa toiminnassa oli 519 Suomeen rekisteröityä yleisölle avointa sijoitusrahastoa, joita hallinnoi 35 rahastoyhtiötä.
 
Suomen Pankki julkaisee vuosittain Sijoitusrahastojen tilinpäätöstiedot -tilaston. Tilinpäätöstiedot kerätään suoraan Suomeen rekisteröidyiltä sijoitusrahastoilta. Julkaisussa on hyödynnetty myös Suomen Pankin kuukausittaista sijoitusrahastojen tasetiedonkeruuta. 
 
1Sijoitusrahastot luokitellaan tilastossa Euroopan keskuspankin suuntaviivojen (EKP/2007/9) mukaisesti kuuteen eri tyyppiluokkaan: osakerahastot, pitkän koron rahastot, yhdistelmärahastot, hedgerahastot, kiinteistörahastot ja rahamarkkinarahastot.
2 Muihin kuluihin luetaan muun muassa korkokulut sekä valuuttakurssitappiot, jotka johtuvat valuuttamääräisten rahoituserien muuttamisesta euroiksi.
3 Sijoitusrahastojen tilinpäätöstiedot -tilastossa rahasto-osuuksien merkinnät -erään on sisällytetty pieniä määriä muita muutoksia.
 
Lähde: Sijoitusrahastojen tilinpäätöstiedot 2011 -tilasto, Suomen Pankki.
 
 
 

Suomeen rekisteröityjen sijoitusrahastojen tuloslaskelman eriä rahastotyypeittäin vuonna 2011, milj. euroa

 
Osake-
rahastot
Pitkän koron rahastot
Yhdistelmä-
rahastot
Kiinteistö-
rahastot
Hedge-
rahastot
Raha-
markkina-
rahastot
Yhteensä
TUOTOT JA ARVONMUUTOKSET -4 246 197 -358 -20 17 193 -4 217
Arvopapereiden nettotuotot -4 913 -377 -410 -26 -76 -58 -5 860
Luovutusvoitot             6 683
Luovutustappiot             -6 295
Realisoitumattomat arvonmuutokset -5 118 -509 -465 -24 -31 -99 -6 247
Johdannaissopimusten nettotuotot -40 -25 -41 0 -9 -1 -117
Luovutusvoitot 344 540 389 1 126 12 1 412
Luovutustappiot -361 -518 -416 -1 -127 -13 -1 436
Realisoitumattomat arvonmuutokset -23 -47 -14 0 -8 0 -92
Osinkotuotot ja voitto-osuudet 557 7 47 5 5 0 621
Korkotuotot 8 569 32 0 86 247 941
Muut tuotot 142 24 14 0 11 6 197
KULUT -514 -136 -47 -2 -71 -38 -806
Palkkiokulut1 -357 -122 -43 -2 -21 -36 -581
Muut kulut2 -156 -14 -3 0 -49 -2 -225
TILIKAUDEN VOITTO/TAPPIO -4 760 62 -405 -22 -54 155 -5 024
 

Suomeen rekisteröityjen sijoitusrahastojen taseen eriä rahastotyypeittäin vuonna 2011, milj. euroa

 
Osake-
rahastot
Pitkän koron rahastot
Yhdistelmä-rahastot
Kiinteistö-
rahastot
Hedge-
rahastot
Raha-markkina-rahastot  Yhteensä
VASTAAVAA YHTEENSÄ 19 325 19 458 4 610 125 1 417 11 425 56 360
Arvopaperit markkina-arvoon 18 595 18 121 4 253 120 1 098 10 926 53 204
Muut erät3 730 1 246 357 5 319 499 3 157
VASTATTAVAA YHTEENSÄ 19 325 19 458 4 610 125 1 417 11 425 56 360
Rahaston arvo 31.12. 19 186 19 121 4 573 125 1 367 11 354 55 726
Tilikauden voitto/tappio -4 760 62 -405 -22 -54 155 -5 024
Tuotonjako -49 -77 -6 -1 0 -7 -140
Rahasto-osuuksien lunastukset -11 669 -11 461 -927 -63 -994 -11 596 -36 710
Rahasto-osuuksien merkinnät4 10 276 10 266 1 058 56 1 110 12 583 35 348
Rahaston arvo 1.1. 25 387 20 332 4 854 156 1 305 10 218 62 252
Vieras pääoma5 140 337 37 0 50 70 635
1 Sisältää palkkiokulut rahastoyhtiöille ja säilytysyhteisöille
2 Sisältää korkokulut ja muut kulut
3 Sisältää myyntisaamiset, muut saamiset, siirtosaamiset sekä rahat ja pankkisaamiset
4 Sisältää fuusioerot ja muut muutokset
5 Sisältää ostovelat, siirtovelat ja muut velat
 
Lisätietoja antavat:
Johanna Honkanen, p. 010 831 2992, sähköposti: johanna.honkanen(at)bof.fi​
Hermanni Teräväinen, p. 010 831 2172, sähköposti: hermanni.teravainen(at)bof.fi