Sijoitusrahastojen tulos 6,6 mrd. euroa voitollinen vuonna 2012

 
Suomeen rekisteröidyt sijoitusrahastot kirjasivat 6,6 mrd. euroa voitollisen tuloksen vuonna 2012. Edellisvuotiseen nähden käänne oli merkittävä, sillä vuonna 2011 tilikauden tulos oli 5,0 mrd. euroa tappiollinen. Peräti 93 % kotimaisista sijoitusrahastoista kirjasi positiivisen tuloksen, kun vastaava luku vuonna 2011 oli 26 %. 

Kaikissa rahastotyyppiluokissa tilikauden tulos kirjattiin positiiviseksi. Osakerahastojen ja pitkän koron rahastojen osuus tilikauden voitosta oli selvästi suurin, yhteensä 5,9 mrd. euroa. Pitkän koron rahastojen suhteellisesti suurempi osuus aiempien vuosien tuloksiin verrattuna selittyy tammikuussa 2012 toteutetun rahamarkkinarahastojen juridisen määritelmän muutoksen kautta, kun osa rahamarkkinarahastojen pääomista siirtyi uuden määritelmän myötä pitkän koron rahastoihin.1

Voitollinen tulos oli pääosin seurausta sijoitusrahastojen hallussa olevien arvopaperien realisoitumattomasta arvonnoususta (4,3 mrd. euroa). Valtaosa vuoden 2012 voitollisesta tuloksesta oli seurausta rahastojen sijoitusten, erityisesti osakkeiden arvonnoususta. Tulosta vahvisti lisäksi muiden tuottojen2 kasvu: muut tuotot kaksinkertaistuivat edellisvuotiseen nähden. Osaltaan kasvua selittää myös Ruotsin kruunun vahvistuminen euroon nähden vuonna 2012. Sijoitusrahastojen saamat osinkotuotot ja voitto-osuudet (0,7 mrd. euroa) sekä korkotuotot (0,9 mrd. euroa) pysyivät edellisvuotisella tasolla.

Tilikauden tulosta heikensivät sijoitusrahastojen maksamat kulut, jotka vuonna 2012 kasvoivat 0,8 mrd. eurosta 1,1 mrd. euroon. Kulujen kasvun taustalla oli erityisesti muiden kulujen erä (0,5 mrd. euroa), joka kaksinkertaistui vuodesta 2011.3 Rahastoyhtiöille ja säilytysyhteisöille maksetut palkkiokulut pysyivät samalla tasolla (0,6 mrd. euroa) kuin edellisvuonna. 

Sijoitusrahastojen tilikauden tulos vuosina 2001-2012

Chart_192021.png

        Sijoitusrahastojen saamat osinkotuotot ja voitto-
osuudet vuosina 
2007-2012
Chart_171333.png

Kotimaisten sijoitusrahastojen yhteenlaskettu rahastopääoma kasvoi vuodessa 11 mrd. euroa ja oli noin 67 mrd. euroa vuoden lopussa. Rahastopääomakannan kasvusta 6,6 mrd. euroa oli seurausta tilikauden voitosta. Lisäksi rahastoihin sijoitettiin uutta pääomaa enemmän kuin varoja lunastettiin, nettomääräisesti 4,6 mrd. euroa.4 Tuotonjakona sijoitusrahastot maksoivat osuudenomistajilleen 0,1 mrd. euroa. Vuoden lopussa toiminnassa oli 528 Suomeen rekisteröityä yleisölle avointa sijoitusrahastoa, joita hallinnoi 32 rahastoyhtiötä.
 
Suomen Pankki julkaisee vuosittain Sijoitusrahastojen tilinpäätöstiedot -tilaston. Tilinpäätöstiedot kerätään suoraan Suomeen rekisteröidyiltä sijoitusrahastoilta. Julkaisussa on hyödynnetty myös Suomen Pankin kuukausittaista sijoitusrahastojen tasetiedonkeruuta. 
 
1 Lisätietoa rahamarkkinarahastojen juridisen määritelmän (Euroopan keskuspankin rahalaitossektorin tasetilastoasetus EKP/2008/32, muutettu EKP/2011/12) muutoksesta tarkemmin Suomen Pankin Rahoitusmarkkinaraportissa 2/2011 (s. 16–18).
2 Muihin tuottoihin luetaan muun muassa osakelainauksesta saatu preemio ja saamatta jäävää käteisosinkoa vastaava vastike sekä valuuttakurssivoitot, jotka johtuvat valuuttamääräisten rahoituserien muuttamisesta euroiksi.
3 Muihin kuluihin luetaan muun muassa korkokulut sekä valuuttakurssitappiot, jotka johtuvat valuuttamääräisten rahoituserien muuttamisesta euroiksi.
4 Sijoitusrahastojen tilinpäätöstiedot tilastossa erään ”Rahasto-osuuksien merkinnät” on sisällytetty pieniä määriä muita muutoksia.
  
 
Lisätietoja antaa:
Johanna Honkanen, p. 010 831 2992, sähköposti: johanna.honkanen(at)bof.fi
Jori Oksanen, p. 010 831 2552, sähköposti: jori.oksanen(at)bof.fi