Investeringsfonderna gjorde en vinst på 6,6 miljarder euro 2012 

Finlandsregistrerade investeringsfonder redovisade en vinst på 6,6 miljarder euro 2012. Jämfört med året innan var detta en markant förändring, eftersom resultatet för 2011 visade en förlust på 5,0 miljarder euro. Hela 93 procent av de inhemska investeringsfonderna redovisade ett positivt resultat, medan andelen 2011 var 26 procent. 

Alla fondtyper redovisade ett positivt resultat för räkenskapsåret. Aktiefonderna och obligationsfonderna stod för den klart största andelen av den redovisade vinsten, sammanlagt 5,9 miljarder euro. Den proportionellt sett större andelen för obligationsfonderna jämfört med tidigare år förklaras med förändringen av den juridiska definitionen av penningmarknadsfonder. Förändringen som gjordes i januari 2012 innebär att en del av kapitalet i penningmarknadsfonder numera räknas in i obligationsfonderna.1

Det positiva resultatet kan främst tillskrivas den icke-realiserade värdeökningen av investeringsfondernas värdepappersinnehav (4,3 md euro). Största delen av vinstresultatet 2012 härrörde från värdeökningen av fondernas investeringar, speciellt aktierna. Till resultatet bidrog även ökningen av övriga intäkter2 som fördubblades jämfört med året innan. En del av ökningen härrör även från att svenska kronan förstärktes mot euron 2012. Investeringsfondernas utdelningsintäkter och vinstandelar (0,7 md euro) och ränteintäkter (0,9 md euro) låg på samma nivå som 2011.

Det redovisade resultatet försvagades av investeringsfondernas kostnader som 2012 ökade från 0,8 miljarder euro till 1,1 miljarder euro. Kostnadsökningen berodde främst på övriga kostnader (0,5 md euro), som fördubblades från läget 2011.3 Provisionskostnaderna till fondbolag och förvaringsinstitut låg på samma nivå (0,6 md euro) som året innan.
 

Investeringsfondernas resultat för räkenskapsperioderna 2001-2012

Chart_190947.png
  

  Investeringsfondernas utdelningsintäkter och
vinstandelar 
2007-2012
Chart_181725.png

Det totala fondkapitalet i de finländska investeringsfonderna minskade med 11 miljarder euro under året och uppgick till cirka 67 miljarder euro vid årsslutet. Av ökningen var 6,6 miljarder euro en följd av räkenskapsperiodens vinst. Dessutom betalade investerarna in mer nytt kapital än de löste ut ur fonderna, för 4,5 miljarder euro netto.4 Investeringsfonderna betalade 0,1 miljarder euro i utdelning till sina andelsägare. Vid årsslutet fanns det 528 investeringsfonder öppna för allmänheten registrerade i Finland på totalt 32 fondbolag.
 
Finlands Bank publicerar årsstatistik om investeringsfondernas bokslutsuppgifter. Bokslutsuppgifterna samlas in direkt från investeringsfonder registrerade i Finland. För sammanställningen används också investeringsfondernas månatliga rapportering av balansuppgifter till Finlands Bank.
 
1 Närmare information om förändringen av den juridiska definitionen av penningmarknadsfonder (Europeiska centralbankens förordning om de monetära finansinstitutens balansräkningar ECB/2008/32, omarbetning ECB/2011/12) finns i Finlands Banks Finansmarknadsrapport 2/2011 (sid. 16–18).
2 I övriga intäkter upptas bland annat erhållen premie för aktielån och vederlag motsvarande utebliven kontantdividend samt valutakursvinster till följd av konvertering av poster i annan valuta till euro.
3 I övriga kostnader ingår bland annat räntekostnader och valutakursförluster till följd av konvertering av poster i annan valuta till euro.
4 I statistiken över investeringsfondernas bokslutsuppgifter har i posten "Tecknade fondandelar" inkluderats vissa andra förändringar.
  
 
Upplysningar:
Johanna Honkanen, telefon 010 831 2992, e-post: johanna.honkanen(at)bof.fi
Jori Oksanen, telefon 010 831 2552, e-post: jori.oksanen(at)bof.fi