Sijoitusrahastojen tulos heikkeni edellisvuotisesta


Suomeen rekisteröityjen sijoitusrahastojen tuloskehitys tasaantui vuodentakaisesta, mutta oli edelleen vahva. Sijoitusrahastot kirjasivat 4,6 mrd. euroa voitollisen tuloksen vuonna 2013, kun edellisvuonna yhteenlaskettu tulos oli 6,6 mrd. euroa. Vuonna 2013 kotimaisista sijoitusrahastoista 76 % kirjasi positiivisen tuloksen, kun vastaava luku vuonna 2012 oli peräti 93 %. 


Lähes kaikissa rahastotyyppiluokissa tilikauden tulos oli positiivinen: ainoastaan hedge- ja rahamarkkinarahastojen tilikauden tulos heikkeni edellisvuotiseen nähden tappiolliseksi. Osakerahastojen osuus tilikauden voitosta oli selvästi suurin, yhteensä 3,6 mrd. euroa. Pitkän koron rahastojen tulokseksi kirjattiin 0,4 mrd. euroa ja yhdistelmärahastojen tulokseksi 0,6 mrd. euroa.

Voitollinen tulos muodostui pääosin arvopaperikauppojen luovutusvoitoista ja sijoitusrahastojen hallussa olevien arvopapereiden realisoitumattomasta arvonnoususta. Realisoitujen arvopaperikauppojen nettovaikutus tulokseen oli 2,2 mrd. euroa positiivinen, ja realisoitumattomaksi arvonnousuksi kirjattiin 1,5 mrd. euroa. Sijoitusrahastojen saamat osinkotuotot ja voitto-osuudet sekä korkotuotot pysyivät edellisvuotisella tasolla ja kasvattivat tulosta yhteensä 1,6 mrd. eurolla. Tulosta vahvisti lisäksi muiden tuottojen erä1 0,3 mrd. eurolla.

Tilikauden tulosta heikensivät sijoitusrahastojen maksamat kulut, jotka kasvoivat edellisvuotisesta 0,1 mrd. euroa ja olivat yhteensä 1,2 mrd. euroa vuonna 2013. Rahastoyhtiöille ja säilytysyhteisöille maksetut palkkiokulut olivat yhteensä 650 milj. euroa, kun vuonna 2012 niitä kirjattiin 580 milj. euroa. Erä koostuu pääosin rahastoyhtiöille maksettavasta hallinnointipalkkiosta. Muita kuluja kirjattiin yhteensä 530 milj. euroa.2

Kotimaisten sijoitusrahastojen yhteenlaskettu rahastopääoma kasvoi vuodessa 8,6 mrd. euroa ja oli noin 75 mrd. euroa vuoden lopussa. Rahastopääomakannan kasvusta noin puolet (4,2 mrd. euroa) selittyi sijoittajilta sijoitusrahastoihin virranneen uuden pääoman kautta.3 Tilikauden voitto kasvatti pääomakantaa puolestaan 4,6 mrd. eurolla. Tuotonjakona sijoitusrahastot maksoivat osuudenomistajilleen 0,1 mrd. euroa edellisvuotiseen tapaan. Vuoden lopussa toiminnassa oli 517 Suomeen rekisteröityä yleisölle avointa sijoitusrahastoa, joita hallinnoi 31 rahastoyhtiötä.

Suomen Pankki julkaisee vuosittain Sijoitusrahastojen tilinpäätöstiedot -tilaston. Tilinpäätöstiedot kerätään suoraan Suomeen rekisteröidyiltä sijoitusrahastoilta. Julkaisussa on hyödynnetty myös Suomen Pankin kuukausittaista sijoitusrahastojen tasetiedonkeruuta.

Sijoitusrahastojen tilinpäätös 2013 ja tunnuslukuja 1995–2013.xls

Rahastoyhtiöiden tilinpäätöksen avainluvut 2011-2013 (Finanssivalvonta)

Lisätietoja antaa
Johanna Honkanen, puh. 010 831 2992, sähköposti: johanna.honkanen(at)bof.fi.

_____________________________________

1 Muihin tuottoihin luetaan muun muassa osakelainauksesta saatu preemio ja saamatta jäävää käteisosinkoa vastaava vastike sekä valuuttakurssivoitot, jotka johtuvat valuuttamääräisten rahoituserien muuttamisesta euroiksi.
2 Muihin kuluihin luetaan muun muassa korkokulut sekä valuuttakurssitappiot, jotka johtuvat valuuttamääräisten rahoituserien muuttamisesta euroiksi.
3 Sijoitusrahastojen tilinpäätöstiedot tilastossa erään "Rahasto-osuuksien merkinnät" on sisällytetty pieniä määriä muita muutoksia.