Investeringsfondernas resultat minskade jämfört med 2012 


Resultatutvecklingen för Finlandsregistrerade investeringsfonder var fortsatt stark, men stabiliserades jämfört med 2012. Investeringsfonderna redovisade en vinst på 4,6 miljarder euro 2013, medan det sammanlagda resultatet året innan var 6,6 miljarder euro. En andel om 76 procent av de inhemska investeringsfonderna redovisade ett positivt resultat, medan andelen 2012 var hela 93 procent.

Nästan alla fondtyper uppvisade ett positivt resultat för räkenskapsåret: endast hedgefondernas och penningmarknadsfondernas resultat försvagades jämfört med 2012 och var negativt. Aktiefonderna stod för den klart största andelen av den redovisade vinsten, sammanlagt 3,6 miljarder euro. Resultatet för obligationsfonderna var 0,4 miljarder euro och för blandfonderna 0,6 miljarder euro.

Det positiva resultatet kan främst tillskrivas överlåtelsevinsterna från värdepappershandel och den icke-realiserade värdeökningen av investeringsfondernas värdepappersinnehav. De realiserade värdepapperstransaktionernas nettoeffekt på resultatet var 2,2 miljarder euro positiv och den icke-realiserade värdeökningen var 1,5 miljarder euro. Investeringsfondernas utdelningsintäkter och vinstandelar och ränteintäkter låg på samma nivå som 2012 och höjde resultatet med sammanlagt 1,6 miljarder euro. Till resultatet bidrog även ökningen av övriga intäkter1 med 0,3 miljarder euro.

Det redovisade resultatet försvagades av investeringsfondernas kostnader som ökade med 0,1 miljarder euro jämfört med 2012 och var sammanlagt 1,2 miljarder euro 2013. Provisionskostnaderna till fondbolag och förvaringsinstitut uppgick till totalt 650 miljoner euro, medan de 2012 var 580 miljoner euro. Posten består främst av förvaltningsavgifter som betalas till fondbolag. Övriga kostnader2 redovisades för totalt 530 miljoner euro.

Det totala fondkapitalet i de finländska investeringsfonderna ökade med 8,6 miljarder euro under året och uppgick till cirka 75 miljarder euro vid årsslutet. Av ökningen berodde ungefär hälften (4,2 md euro) på nytt investerat kapital3 i fonderna, och räkenskapsårets resultat bidrog till ökningen med 4,6 miljarder euro. I likhet med året innan betalade investeringsfonderna 0,1 miljarder euro i utdelning till sina andelsägare. Vid årsslutet fanns det 517 investeringsfonder öppna för allmänheten registrerade i Finland på totalt 31 fondbolag.


Finlands Bank publicerar årsstatistik om investeringsfondernas bokslutsuppgifter. Bokslutsuppgifterna samlas in direkt från investeringsfonder registrerade i Finland. För sammanställningen används också investeringsfondernas månatliga rapportering av balansuppgifter till Finlands Bank.

 

Investeringsfondernas bokslut 2013 och nyckeltal 1995–2013.xls

Finansiella nyckeltal för fondbolag 2011-2013 (Finansinspektionen)


Upplysningar:
Johanna Honkanen, telefon 010 831 2992, e-post: johanna.honkanen(at)bof.fi.
_____________________________________

1 I övriga intäkter upptas bland annat erhållen premie för aktielån och vederlag motsvarande utebliven kontantdividend samt valutakursvinster till följd av konvertering av poster i annan valuta till euro.
2 I övriga kostnader ingår bland annat räntekostnader och valutakursförluster till följd av konvertering av poster i annan valuta till euro.
3 I statistiken över investeringsfondernas bokslutsuppgifter har i posten "Tecknade fondandelar" inkluderats vissa andra förängringar.