Julkaistu Iltalehdessä 12.7.2012 otsikolla "Suomen Pankin vastaus"

Suomen Pankki osallistuu osana eurojärjestelmää kaikkien EKP:n rahapoliittisten operaatioiden toimeenpanoon. Tämä koskee myös velkakirjamarkkinaohjelman puitteissa tehtyjä arvopaperiostoja.

Yhteisen rahapolitiikan pelisääntöjen mukaisesti Suomen Pankki saa suhteellista kokoaan vastaavan osan rahapolitiikan tuotoista. Vastaavasti se osallistuu osuudellaan yhteisen rahapolitiikan riskien kantoon. Suomen Pankin osuus EKP:n pääomasta on 1,8 %.
 
Riskejä tunnistetaan ja arvioidaan parhaiden käytäntöjen mukaisilla malleilla. Lisäksi pankki tekee skenaarioanalyyseja rahoitusriskeistä, jotka ovat mahdollisia vaikka epätodennäköisiä.
 
Suomen Pankin riskit käyvät ilmi vuosikertomuksista ja kuukausittain julkistettavista taseluvuista. Suomen Pankin taseen riskipuskurit on suunniteltu siten, että ne kattavat rahapoliittisten toimien ja oman sijoitustoiminnan riskit. Sen lisäksi riskipuskureita on asteittain kasvatettu.
 
Suomen Pankki on voinut tästä huolimatta suorittaa valtiolle merkittävän voitonjaon vuosittain. Viitenä viime vuonna voittoa on jaettu yhteensä yli 1 100 miljoonaa euroa.
 
Eduskunnan hyväksymän EU:n perussopimuksen mukaisesti euroalueen rahapoliittiset päätökset tekee Euroopan keskuspankin neuvosto. Suomen Pankin pääjohtaja on neuvoston jäsen. Sen lisäksi Suomen Pankilla on muiden euroalueen maiden keskuspankkien tavoin keskeinen asema rahapolitiikan päätösten toimeenpanossa.
 
Suomen Pankin tehtävät, toimivaltuudet ja vastuut eurojärjestelmässä on määritetty Euroopan keskuspankkijärjestelmän perussäännössä ja laissa Suomen Pankista. Suomen Pankki on eduskunnan pankki ja eduskunnan valvonnan alainen.
 
Suomen Pankki pitää eduskunnan informoituna EKP:n rahapoliittisista toimista ja niiden perusteluista. Suomen Pankki on raportoinut EKP:n toimista ja Suomen Pankin taloudellisista riskeistä säännöllisesti pankkivaltuustolle ja eduskunnan määräämille tilintarkastajille. Lisäksi eduskunnan asianomaisille valiokunnille ja myös muille kiinnostuneille on järjestetty informaatiotilaisuuksia rahapolitiikan toimeenpanosta, vakuuskäytännöistä ja riskeistä.
 
Erkki Liikanen  
johtokunnan puheenjohtaja 
 
Pentti Hakkarainen
johtokunnan varapuheenjohtaja, vastuulla riskienhallinta