ECB:s pressmeddelande 9 juni 2022

Hög inflation är en stor utmaning för oss alla. ECB-rådet kommer att se till att inflationen återgår till sitt två-procentsmål för inflation på medellång sikt.

I maj steg inflationen åter kraftigt, främst beroende på stigande energi- och livsmedelspriser samt p.g.a. krigets effekter. Men inflationstrycket har breddats och intensifierats i och med att priserna på många varor och tjänster har stigit kraftigt. Eurosystemets experter har kraftigt reviderat upp sina grundprognoser för inflation. Dessa prognoser indikerar att inflationen kommer att ligga kvar på oönskat höga nivåer under en tid. Inflationen väntas dock minska i och med att energikostnaderna dämpas och att störningar p.g.a. pandemin lättar samt med normalisering av penningpolitiken. I de nya prognoserna av våra experter förutspås en inflation på årsbasis på 6,8 procent 2022, som sedan går ner till 3,5 procent 2023 och till 2,1 procent 2024 – vilket är högre än i marsprognoserna. Detta innebär att den totala inflationen i slutet av prognosperioden beräknas ligga något högre än ECB-rådets mål. Inflationen, exklusive energi och livsmedel, väntas i genomsnitt ligga på 3,3 procent 2022, 2,8 procent 2023 och 2,3 procent 2024, vilket också är högre än i marsprognoserna.

Rysslands oberättigade aggression mot Ukraina fortsätter att tynga ekonomin såväl i Europa som utanför. Det leder till störningar i handeln och brist på material samt bidrar till högre energi- och råvarupriser. Dessa faktorer kommer att fortsätta att dra framtidstron och dämpa tillväxten, framför allt på kort sikt. Förutsättningarna finns dock för fortsatt ekonomisk tillväxt tack vara att ekonomin fortsätter att öppna upp igen, en stark arbetsmarknad, finanspolitisk stöd samt det sparande som byggts upp under pandemin. Så snart den aktuella motvinden mojnar förväntas den ekonomiska aktiviteten åter ta fart. Denna utveckling återspeglas också i stort i de prognoser som framtagits av Eurosystemets experter, som förutspår en årlig real BNP-tillväxt på 2,8 procent för 2022, respektive 2,1 procent för 2023 och 2024. Jämfört med marsprognoserna har utvecklingen reviderats ner kraftigt för 2022 och 2023 men reviderats upp för 2024.

Baserat på sin uppdaterade bedömning beslutade ECB-rådet att vidta ytterligare åtgärder i normaliseringen av sin penningpolitik. Under hela denna process kommer ECB-rådet att bibehålla handlingsutrymme, dataförankring, möjlighet att gradvis agera samt flexibilitet i penningpolitiken.

Programmet för köp av tillgångar (APP) och stödköpsprogram föranlett av pandemin (PEPP)

ECB-rådet beslutade att avslutat nettotillgångsköp inom APP-programmet fr.o.m. den 1 juli 2022. ECB-rådet avser fortsätta att fullt ut återinvestera förfall av värdepapper som förvärvats inom ramen för APP under en längre tidsperiod efter det datum när höjningar av ECB:s styrräntor inletts, och i varje fall så länge det är nödvändigt för att bibehålla tillräckliga likviditetsvillkor och en lämplig penningpolitisk inriktning.

Vad gäller PEPP-programmet avser ECB-rådet att återinvestera förfall av värdepapper förvärvade inom det programmet fram till åtminstone slutet av 2024. I varje fall kommer den framtida utfasningen av PEPP-portföljen att hanteras så att den inte inverkar på lämplig penningpolitisk inriktning.

För det fall att fragmentering till följd av pandemin åter skulle uppstå kan närhelst det behövs PEPP-återinvesteringar på ett flexibelt vis justeras över tid, tillgångsklasser och jurisdiktioner. Detta kan inbegripa förvärv av obligationer utgivna av Republiken Grekland över och utöver överrullning av inlösen i syfte att undvika avbrott i förvärv i den jurisdiktionen vilket skulle kunna motverka den penningpolitiska transmissionen till den grekiska ekonomin som håller på att återhämta sig från följderna av pandemin. Nettoköp inom PEPP kan återupptas om det skulle bli nödvändigt för att motverka negativa chocker relaterade till pandemin.

ECB:s styrräntor

ECB har genomfört en noggrann granskning av förutsättningarna som, enligt den framåtblickande vägledningen, bör vara uppfyllda innan ECB-rådet börjar höja styrräntorna. Som ett resultat av denna bedömning drog ECB-rådet slutsatsen att dessa förutsättningar nu har uppfyllts.

Följaktligen, och i linje med ECB-rådets penningpolitiska ordning kommer ECB:s styrräntor att börja högas med 25 räntepunkter vid sammanträdet i juli. Under tiden beslutade ECB-rådet att räntan på de huvudsakliga refinansieringstransaktionerna och räntorna på utlåningsfaciliteten och inlåningsfaciliteten ska förbli oförändrade på 0,00 %, 0,25 % respektive -0,50 %.

ECB-rådet räknar med att höja styrräntorna igen i september. Kalibreringen av denna räntehöjning kommer att vara avhängig av de uppdaterade inflationsutsikterna för medellång sikt. Skulle inflationsutsikterna ligger kvar eller försämras är ett större påslag lämpligt i september.

Baserat på den aktuella bedömningen, räknar ECB-rådet med att det efter september kommer att vara lämpligt med en gradvis men hållbar bana av ytterligare räntehöjningar. I linje med ECB-rådets åtagande till sitt 2-procentsmål på medellång sikt kommer den takt med vilken ECB-rådet justerar sin penningpolitik att bero på inkommande data och den bedömda inflationsutvecklingen.

Refinansieringstransaktioner

ECB-rådet kommer att fortsätta övervaka bankernas finansieringsförhållanden och säkerställa att förfall av transaktioner i den tredje serien av riktade långfristiga transaktioner (TLTRO-III) inte hindrar en smidig transmissionen av penningpolitiken. ECB-rådet kommer även regelbundet att granska hur riktade utlåningstransaktioner bidrar till den penningpolitiska inriktningen. Som tidigare tillkännagetts kommer de speciella villkor som är tillämpliga inom TLTRO-III att upphöra den 23 juni 2022.

***

ECB-rådet står redo att vid behov justera alla sina instrument och vid behov inkorporera flexibilitet, för att säkerställa att inflationen stabiliseras på 2-procentsmålet på medellång sikt. Pandemin har visat att när det råder stressade förhållanden har flexibilitet i utformning och genomförande av tillgångsköp bidragit till att motverka försvagad transmission av penningpolitiken och gjort ECB-rådets ansträngningar att nå sina mål mer effektiva. Inom ramen för ECB:s mandat kommer flexibilitet under stressade förhållanden att fortsatt vara ett viktigt element i penningpolitiken närhelst hot mot transmissionen skulle kunna äventyra prisstabilitetsmålet.

ECB:s ordförande kommer att redogöra för de överväganden som ligger bakom dessa beslut vid en presskonferens som börjar kl. 14:30 (centraleuropeisk tid) idag.

Se den engelska versionen för den exakta formulering som ECB-rådet har enats om.