ECB:s pressmeddelande 30 januari 2024

 • Klimatkrisens ökande inverkan på ekonomin och det finansiella systemet driver på behovet av fler åtgärder
 • ECB bekräftar sitt engagemang för pågående klimatåtgärder och kommer att se över dem regelbundet
 • Tre fokusområden för arbetet under 2024 och 2025: konsekvenser av grön omställning, klimatförändringarnas fysiska effekter samt naturrelaterade risker för ekonomi och finanssystem

Europeiska centralbanken (ECB) har beslutat att utöka sitt arbete med klimatförändringar och har identifierat tre fokusområden som kommer att vägleda dess verksamhet 2024 och 2025:

 1. effekterna och riskerna med omställningen till en grön ekonomi, särskilt de därmed förbundna omställningskostnaderna och investeringsbehoven,
 2. klimatförändringarnas ökande fysiska inverkan och hur åtgärder för en anpassning till en varmare värld påverkar ekonomin,
 3. risker som härrör från naturförlust och naturförstöring, hur de samverkar med klimatrelaterade risker och hur de kan påverka ECB:s arbete genom inverkan på ekonomi och finanssystem.

”Ett varmare klimat och försämringen av naturkapital tvingar fram förändringar i vår ekonomi och vårt finanssystem. Vi måste förstå och hålla jämna steg med denna förändring för att fortsätta att fullgöra vårt mandat, sade ECB:s ordförande Christine Lagarde. ”Genom att bredda och intensifiera våra ansträngningar kan vi bättre förstå konsekvenserna av dessa förändringar och därigenom bidra till att stärka stabiliteten och stödja den gröna omställningen i ekonomi och finanssystem.”

I detta syfte har man enats om följande konkreta åtgärder.

 • När det gäller övergången till en grön ekonomi kommer ECB att intensifiera sitt arbete med effekterna av övergångsfinansiering, gröna investeringsbehov, omställningsplaner och hur den gröna omställningen påverkar aspekter av vår ekonomi såsom arbetskraft, produktivitet och tillväxt. Resultaten kommer också att ligga till grund för ECB:s ramverk för makromodellering. ECB kommer dessutom att inom ramen för sitt mandat undersöka ytterligare förändringar av sina penningpolitiska instrument och portföljer med anledning av denna övergång.
 • När det gäller klimatförändringarnas ökande fysiska inverkan, kommer ECB att fördjupa sin analys av extrema väderhändelsers påverkan på inflation och finanssystem samt hur detta kan integreras i klimatscenarier och makroekonomiska prognoser. Det kommer även att bedömas vilka potentiella effekter en anpassning, eller avsaknad av anpassning till klimatförändringarna får för ekonomi och finanssektorn, inbegripet relaterade investeringsbehov och bristande försäkringsskydd.
 • När det gäller naturförlust och naturförstöring kommer ECB att analysera den nära kopplingen till klimatförändringar och de därmed sammanhängande ekonomiska och finansiella konsekvenserna. Man kommer också att ytterligare undersöka ekosystemens roll för ekonomi och finanssystem.
 • När det gäller den egna verksamheten kommer ECB att lansera sitt åttonde miljöledningsprogram för att för att stödja målet att minska koldioxidutsläpp fram till 2030. Tillsammans med hela Eurosystemet kommer detta arbete att omfatta principer för ekodesign för framtida eurosedlar och miljöavtryck i utformningen av en digital euro som för närvarande är i förberedelsefasen.

Beslutet att intensifiera insatserna på dessa områden följer ECB:s genomgång av klimatåtgärder sedan lanseringen av klimatagendan 2022 och en anpassning av arbetsplanen mot bakgrund av den föränderliga miljön och förbättringar av tillgången till data och metoder.

Det arbete som planeras för dessa fokusområden kommer att komplettera ECB:s nuvarande klimatrelaterade åtgärder i dess pågående uppgifter, penningpolitik och banktillsyn inbegripet. ECB kommer att förbättra sina klimatrelaterade indikatorer, riskövervakning och information och fortsätta att bidra till utvecklingen av klimatrelaterad politik i europeiska och internationella forum. På längre sikt är ECB fast beslutet att regelbundet se över dessa åtgärder för att säkerställa att de är ändamålsenliga och bidrar till fullgörandet av ECB:s mandat.

En översikt över det planerade arbetsprogrammet för 2024 och 2025 finns i bilagan (engelska) och mer information finns på ECB:s webbplats.

För information

 • ECB måste ta hänsyn till klimatförändringarnas effekter i utförandet av sina uppgifter inom ramen för sitt mandat. Utan att det påverkar dess prisstabilitetsmål måste ECB dessutom stödja den allmänna ekonomiska politiken i Europeiska unionen, i syfte att bidra till en hög skyddsnivå och förbättring av miljön. Detta inkluderar målen i den europeiska klimatlagen. Enligt artikel 11 i fördraget om Europeiska unionens funktionssätt ska ECB också integrera miljöskyddskraven i utformningen och genomförandet av sin politik och verksamhet.
 • ECB infördeklimathänsyn i sitt penningpolitiska ramverk efter sin strategiöversyn 2021.