Referensräntan enligt räntelagen är 1 % för tiden 1.1.–30.6.2012. Dröjsmålsräntan för samma period är därmed 8 % per år (referensräntan med tillägg för sju procentenheter enligt räntelagen).

Den referensränta som dröjsmålsräntan enligt räntelagen (340/2002) ska beräknas på är den ränta som Europeiska centralbanken tillämpat vid den sista huvudsakliga refinansieringstransaktionen före den första kalenderdagen i varje halvårsperiod avrundad uppåt till närmast följande halva procentenhet. Denna referensränta tillämpas under de följande sex månaderna.

Närmare upplysningar lämnas av Finlands Banks kommunikationsenhet, telefon 010 19 57 01.