​Referensräntan enligt räntelagen är 1,0 % för tiden 1.1.–30.6.2013. Dröjsmålsräntan för samma period är därmed 8,0 % per år (referensräntan med tillägg för sju procentenheter enligt räntelagen).

Den referensränta som dröjsmålsräntan enligt räntelagen (340/2002) ska beräknas på är den ränta som Europeiska centralbanken tillämpat vid den sista huvudsakliga refinansieringstransaktionen före den första kalenderdagen i varje halvårsperiod avrundad uppåt till närmast följande halva procentenhet. Denna referensränta tillämpas under de följande sex månaderna.

Närmare upplysningar lämnas av Finlands Banks kommunikationsenhet, telefon 010 19 57 01.