​De stora strukturella förändringarna i Finlands ekonomi kommer att lämna avtryck på de långsiktiga tillväxtutsikterna. "Bortfallet i exporten och därmed i sektorer med hög produktivitet, obetydliga investeringar och minskad arbetskraft kommer att tynga tillväxten i Finland på lång sikt. Utsikterna för den närmaste tiden fördystras ytterligare av en svagare global utveckling än väntat och geopolitisk osäkerhet", sade Finlands Banks chefdirektör Erkki Liikanen i dag vid publiceringen av det senaste numret av tidskriften Euro & talous.

Tack vare penning- och finanspolitisk stimulans har den inhemska efterfrågan i Finland allt sedan 2008 vuxit kraftigare än produktionen. Exportbortfallet i förening med en snävare industribas kastar dock en allt längre skugga över konjunkturutsikterna, då utrymmet för stimulans snart har förbrukats. Finlands export har krympt med ca en femtedel sedan finanskrisens utbrott, dvs. mer än i någon annan utvecklad ekonomi. Exportminskningen kan tillskrivas strukturella problem framför allt inom elektronikindustrin och delvis också inom pappersindustrin samt svagare kostnadskonkurrenskraft särskilt efter 2007.

För att få den ekonomiska utvecklingen att vända uppåt behövs viktiga beslut, och på alla problem finns det inte några snabba lösningar. "Pensionsreformen är en viktig strukturreform. Många viktiga beslut återstår dock. På grund av de svaga långsiktiga tillväxtutsikterna kommer det ekonomiskpolitiska handlingsutrymmet att vara snävt under en lång tid och hållbarhetsunderskottet i de offentliga finanserna att vara stort", betonade Erkki Liikanen.

"Nyckelfrågorna för Finlands ekonomi handlar om att stärka Finlands konkurrenskraft, genomföra omfattande strukturella reformer som skapar förutsättningar för tillväxt och vidta sådan konsolidering av de offentliga finanserna som värnar om välfärdsstatens viktigaste funktioner utan att ingripa i samhällsekonomins förmåga att skapa nya arbetsplatser”, konstaterade chefdirektör Liikanen. ”Finland kan bygga en väg till hållbarare tillväxt och sysselsättning, men det kommer att kräva ett decennium av ansträngningar”, sammanfattade Liikanen.

Penningpolitiken kommer även framöver för sin del att stödja den ekonomiska utvecklingen i Finland. I euroområdet kommer räntorna länge att ligga kvar på en låg nivå. Dessutom har Europeiska centralbanken under de senaste månaderna genomfört bredare penningpolitiska lättnader genom att inleda köp av säkerställda obligationer och värdepapper med bakomliggande tillgångar. "ECB-rådet kommer i början av nästa år att utvärdera effekten av den penningpolitiska stimulansen, ökningen i balansräkningen och utsikterna för prisutvecklingen. ECB-rådet är enigt i sitt åtagande att tillgripa ytterligare okonventionella instrument om det blir nödvändigt att vidta ytterligare åtgärder för att hantera de risker som en alltför utdragen period av låg inflation medför”, framhöll chefdirektör Liikanen.