​Referensräntan enligt räntelagen är 0,5 % för tiden 1.7.–31.12.2014. Dröjsmålsräntan för denna period är därmed 7,5 % per år (referensräntan med tillägg för sju procentenheter enligt 4 § i räntelagen).
 
Den dröjsmålsränta som tillämpas i kommersiella avtal är 8,5 % per år (referensräntan med tillägg för åtta procentenheter enligt 4 a § i räntelagen). Den högre dröjsmålsräntan enligt 4 a § tillämpas på betalningar från ett företag till ett annat eller från en myndighet till ett företag.
 
Enligt räntelagen (340/2002) är den referensränta som dröjsmålsräntan ska beräknas på den ränta som Europeiska centralbanken tillämpat vid den sista huvudsakliga refinansieringstransaktionen före den första kalenderdagen i varje halvårsperiod avrundad uppåt till närmast följande halva procentenhet. Denna referensränta ska tillämpas under de följande sex månaderna.
 
Ytterligare information ger Finlands Banks kommunikationsenhet, telefon 010 195 701.