Tillväxttakten i världsekonomin var 2015 den långsammaste sedan finanskrisåret 2009. Inbromsningen i tillväxten speglade tillväxtekonomiernas problem efter att exempelvis Ryssland och Brasilien drivit in i en djup recession. Av de s.k. BRICS-länderna, som i början av årtusendet framställdes som tillväxtmirakel, är det endast utsikterna för Indien som inte försvagats.

Den svaga utvecklingen i tillväxtekonomierna kan delvis förklaras av den betydande nedgången i oljepriset. Avmattningen i den globala ekonomin och den allmänt effektivare energianvändningen har minskat efterfrågan på olja. Samtidigt har utbudet på olja varit fortsatt rikligt, eftersom effekterna av minskade investeringar syns i produktionen först efter en tid. Osäkerheten på finansmarknaden har också bidragit till fluktuationerna i marknadspriset på olja.

Tillväxtutsikterna för världsekonomin visar inga tecken på kraftig återhämtning under de närmaste åren. I Finlands Banks prognoser förväntas den globala ekonomiska tillväxten 2016 stanna på 2,8 %, för att öka till 3,2 % under 2017–2018. Den raskare tillväxten speglar återhämtningen i de ekonomier som drabbats av recession.

Prognoserna för Förenta staterna och EU22-området är måttligare än tidigare, men tillväxten i dem ligger fortfarande över den uppskattade potentiella tillväxttakten för dessa områden. Ekonomin i Förenta staterna förutspås växa med drygt 2 % under de närmaste åren. Tillväxten vilar på den privata konsumtionen, som backas upp av den goda sysselsättningsutvecklingen. Utsikterna överskuggas emellertid av inbromsningen i den internationella handeln, effekterna av dollarns appreciering på exporten samt den blygsamma ökningen av produktionsinvesteringarna. I EU22-området får tillväxten stöd av det låga oljepriset och en ackommoderande penningpolitik. De interna ekonomiska fundamenten har inte förändrats, och de är tillväxtfrämjande. Under de närmaste åren är tillväxten mer än tidigare beroende av den inhemska efterfrågan.

I Kina fortsatte tillväxten att avta under 2015. Trots negativa marknadsreaktioner har det inte förekommit några större förändringar i utvecklingsutsikterna på lång sikt. Den måttliga inbromsningen i tillväxten fortsätter och den ekonomiska strukturomvandlingen avancerar. Tillväxtprognosen för 2016–2017 är oförändrad på 6 %, för att mattas av till 5 % under 2018.

Tillväxten i världshandeln har varit svag redan i nästan 10 år. På kort sikt har den vikande interna handeln inom EU, inbromsningen i tillväxten i Kina, de utvecklade ländernas dämpade investeringar och det låga priset på råvaror bidragit till denna trend. När industrivarornas andel av världshandeln minskar och det snabbaste skedet i integrationen i Kina och Central- och Östeuropa har passerats, ökar världshandeln inte längre med samma kraft som tidigare i förhållande till den globala ekonomiska tillväxten.

Upplysningar: byråchef Samu Kurri, tfn 010 831 2288.