Osäkerheten om den internationella ekonomiska utvecklingen dämpar utsikterna för ekonomin i Finland. Enligt Finlands Banks prognos som offentliggjordes i dag växer BNP innevarande år med 1,6 procent och nästa år med 1,5 procent. År 2021 mattas tillväxten av nära den potentiella tillväxttakten, till 1,3 procent

Tillväxten i ekonomin avtar både i euroområdet och på annat håll i världen och osäkerheten minskar företagens vilja att investera. Tillväxten på exportmarknaden i Finland mattas av, men enligt prognosens grundspår räcker emellertid den måttliga tillväxten i euroområdet, de finländska exportföretagens förbättrade konkurrenskraft och de lätta finansiella förhållandena till för att upprätthålla en stigande export.

Under prognosperioden backas den ekonomiska tillväxten upp av den inhemska efterfrågan, dvs. konsumtionen och investeringarna. Den förbättrade sysselsättningen, löneförhöjningarna och den långsamma inflationen upprätthåller ökningen i hushållens köpkraft och därigenom den privata konsum­tionen. Dessutom bidrar den låga räntenivån till större ekonomiskt spelrum för hushållen. Osäkerhe­ten gällande trenden inom den allmänna ekonomiska utvecklingen dämpar emellertid hushållens konsumtionsvilja.

Bostadsbyggandet mattas av, vilket bromsar ökningen i de privata investeringarna. Försämrade konjunkturutsikter och strukturella faktorer, såsom en mer servicedominerad ekonomi, förklarar inbromsningen i ökningen av produktionsinvesteringarna.

Sysselsättningen har under de senaste åren ökat exceptionellt snabbt och sysselsättningsgraden har överskridit 72 procent. Den snabbaste ökningen i sysselsättningen är emellertid förbi, och fram till 2021 stiger sysselsättningsgraden endast till drygt 73 procent. ”Avmattningen i den ekonomiska tillväxten och minskningen av befolkningen i arbetsför ålder dämpar sysselsättningsökningen”, sade prog­noschef Meri Obstbaum i samband med utgivningen av publikationen Euro & talous. ”Sysselsättningen försvåras också av olika matchningsproblem på arbetsmarknaden, såsom en svag tillgång på arbetskraft inom vissa branscher”, preciserade Obstbaum.

De offentliga finanserna har de senaste åren stärkts av en gynnsam ekonomisk utveckling och den förra regeringens anpassningsåtgärder. Balans i de offentliga finanserna uppnås inte under prognosperioden, utan den offentliga sektorns underskott stannar 2021 på –0,3 procent i förhållande till BNP. I prognosen har den nya regeringens finanspolitiska riktlinjer inte beaktats.

Den ekonomiska tillväxten i Finland har under de senaste åren varit övergripande och antalet arbetsplatser har ökat rekordsnabbt. Även om tillväxten nu fortsätter, är riskerna för en svagare utveckling än prognostiserat emellertid stora. Om den redan noterade avmattningen i tillväxten i Europa och i synnerhet Tyskland visar sig vara långvarigare än beräknat, skulle det framför allt dämpa ökningen i Finlands export och försämra den ekonomiska utvecklingen ytterligare.

Närmare upplysningar lämnas av prognoschef Meri Obstbaum, telefon 09 183 2363.