Bankfullmäktige har i dag fastställt Finlands Banks bokslut och på framställning av Finlands Banks direktion beslutat att 188 miljoner euro av bankens vinst reserveras för statens behov.

Finlands Banks reviderade resultat för räkenskapsåret 2019 är 320 miljoner euro. Enligt lagen om Finlands Bank ska hälften av vinsten överföras till reservfonden och återstoden reserveras för statens behov. Enligt lagen kan det dock beslutas att vinsten ska användas på något annat sätt, om detta är motiverat med hänsyn till bankens ekonomiska ställning eller reservfondens storlek.

I sitt förslag till vinstutdelning bedömde direktionen att Finlands Banks kapitaltäckning räcker till för att banken ska kunna bära de risker som uppgifterna medför. På dessa grunder delas i likhet med tidigare år mer än huvudregelns 50 % av vinsten ut till staten.

Finlands Banks intäkter utgörs huvudsakligen av ränteintäkter från utelöpande sedlar och Eurosystemets penningpolitiska poster, intäkter från investeringen av valutareserven och bankens övriga egna finansiella tillgångar samt den vinstandel som Europeiska centralbanken intäktsför till centralbankerna i euroområdet. Räntenettot för 2019 är 755 miljoner euro (2018: 697 mn euro). Av räntenettot härrörde 589 miljoner euro från intäkter från penningpolitiska poster, varav den största posten består av den negativa ränta som tagits ut på affärsbankernas inlåning. Merparten av ökningen av räntenettot inflöt emellertid av intäkter från valutareserven.

För de risker som härrör från centralbanksverksamheten gjordes en generell avsättning på 50 miljoner euro. ”Eurosystemet inleder ett nytt omfattande köpprogram med anledning av pandemin (PEPP). Finlands Bank gör dessutom investeringar på den inhemska marknaden för företagscertifikat. Genomförandet av penningpolitiken och investeringen av de finansiella tillgångarna medför exponeringar mot finansiella risker, för vilka vi skapar beredskap med hjälp av tillräckliga buffertar”, sade vice ordföranden i Finlands Banks direktion Marja Nykänen.

Finlands Bank använder intäkterna för att täcka sina verksamhetskostnader och avsättningar. Verksamhetskostnaderna 2019 exklusive kostnaderna för anskaffning av sedlar och den extra avgiften till pensionsfonden uppgår till 99 miljoner euro (2018: 97 mn euro).

Finlands Banks bokslut, som också innehåller Finansinspektionens intäkter och kostnader, har i dag den 20 mars 2020 publicerats på Finlands Banks webbplats.

Upplysningar lämnas av direktionens vice ordförande Marja Nykänen, telefon 09 183 2007.

Finlands Banks årsberättelse 2019