Både Finlands ekonomi och världsekonomin krymper i år kraftigt på grund av coronapandemin. Verksamheten i många företag är hotad: omsättningen har minskat och ett stort antal arbetstagare har blivit permitterade. För att permitteringarna inte ska övergå i uppsägningar och svårigheterna i lönsamma företag sluta i konkurs är det nödvändigt att hjälpa näringslivet och hushållen över det värsta.

Europeiska centralbanken och de nationella myndigheterna har vidtagit omfattande åtgärder för att säkerställa likviditetstillförseln på finansmarknaden och finansieringen till företag. Staten har lindrat företagens kassakris genom direkta understöd och ökade garantibefogenheter. De finländska bankerna har ökat utlåningen till företag och underlättat kundernas hantering av sina skulder genom att bevilja dem amorteringsfrihet. ”Coronapandemin är ett verkligt eldprov för samhällets kristålighet. Trots stödåtgärderna kommer de mänskliga och ekonomiska kostnaderna av pandemin att bli massiva”, sade vice ordföranden i Finlands Banks direktion Marja Nykänen i dag på presskonferensen om publikationen Euro & talous.

Den finansiella stabiliteten i Finland påverkas också av den ekonomiska krisens djup och varaktighet i andra länder. Den globala konjunkturavmattningen har återspeglats i stora fluktuationer på finansmarknaden och utarmning av vissa finansieringskällor. Den nordiska bankmarknaden kännetecknas av kraftiga inbördes kopplingar och den finländska banksektorn har stora exponeringar mot andra nordiska länder. Detta exponerar det finansiella systemet i Finland för externa störningar.

I jämförelse med tidigare kriser är såväl det globala som det finländska finansiella systemet nu bättre rustat för coronapandemin. "Bankernas kapitaltäckning och likviditet har stärkts betydligt efter den globala finanskrisen", konstaterar Marja Nykänen. Också låntagarna befinner sig i en bättre situation nu än under depressionen på 1990-talet eller vid finanskrisens utbrott.

Funktionsförmågan i det finansiella systemet i Finland har bevarats trots chocken. Coronapandemin visar betydelsen av en välfungerande finansiell sektor. ”Det är viktigt att banker, företag och hushåll stärker sin ekonomi under goda tider genom att bygga upp buffertar. I Finland ska vi målmedvetet fortsätta att utveckla makrotillsynsverktyg som stabiliserar det finansiella systemet. Så ökar vi samhällets beredskap för framtida kriser”, betonade direktionens vice ordförande Marja Nykänen.

Konjunkturnedgången minskar betalningsförmågan hos många hushåll och företag. Bankernas kreditförluster på företags- och hushållslån kommer därför oundvikligen att stiga. Kreditförlusterna ökar framför allt om begränsningarna blir länge i kraft och ekonomin drabbas av en långvarig recession. Den pågående recessionen avviker dock på många sätt från den ekonomiska depressionen i Finland på 1990-talet eller den globala finanskrisen, vilket försvårar beräkningen av kreditförlusterna.