Finlands BNP minskar med 1,5–4 % i år till följd av coronaviruspandemin och det försämrade konjunkturläget. Till följd av en kraftig nedgång i exportefterfrågan i Finland blir den ekonomiska tillväxten tydligt negativ i år. Om också hushållens konsumtion sjunker markant och de inhemska produktionskedjorna bryts till följd av pandemin, kan recessionen fördjupas ytterligare.

Finlands Bank börjar ge ut interimsprognoser för den finländska ekonomin två gånger om året, på våren och på hösten. I interimsprognoserna uppdateras utsikterna för den ekonomiska tillväxten, sysselsättningen och inflationen i Finland. De mer omfattande prognoserna för Finlands ekonomi fortsätter att utkomma i juni och december.

På grund av det exceptionella läget till följd av coronaviruspandemin presenterar den första interimsprognosen två scenarier för de möjliga konsekvenserna av pandemin för den finländska ekonomin i stället för den mest sannolika prognosbanan. Scenarierna ger en preliminär uppskattning av den ekonomiska utvecklingen i Finland i ett läge där landet står inför en recession men det ännu inte är möjligt att förutspå hur djup recessionen blir.

I det första scenariot sprids coronaviruset till alla de viktigaste ekonomiska regionerna i världen och Finlands ekonomi krymper med 1,5 %, huvudsakligen till följd av den kraftigt försvagade exportefterfrågan. I detta scenario lyckas man begränsa pandemins inverkan på den ekonomiska tillväxten.

I det andra scenariot antas dessutom att hushållens konsumtion minskar betydligt och inhemska företags produktionskedjor bryts också till följd av omfattande inhemska begränsningar. Storleksordningen av effekterna baserar sig på statistiken över utvecklingen i Kina under första halvåret, eftersom annan ekonomisk statistik som skulle spegla effekterna av coronaviruset ännu inte finns att tillgå. Enligt detta scenario krymper den finländska ekonomin med ca 4 % i år. Då situationen förändras snabbt och coronapandemin fortsätter att breda ut sig, ter sig en utveckling i linje med det svagare scenariot allt sannolikare.

Utgångsläget för den finländska ekonomin för detta år var svagt redan utan effekterna av coronaviruset. Tillväxten saktade in i fjol och krympte rent av markant under sista kvartalet. Trots en gynnsam utveckling av köpkraften och stigande lönsamhet för företagen blev den privata konsumtionen dämpad och de privata investeringarna krympte. Den finländska ekonomin går i år in i en recession på grund av coronaviruspandemin.

Scenarierna bygger på antagandet att effekterna av pandemin är övergående och den finländska ekonomin återvänder mot slutet av året till tillväxtbanan. En förutsättning för en sådan relativt snabb återhämtning är att de policyåtgärder som sätts in med anledning av den plötsliga inbromsningen i början av året lyckas förhindra att företag går i konkurs och arbetslösheten ökar.

Närmare upplysningar lämnas av prognoschef Meri Obstbaum, telefon 09 183 23 63, och ekonom Aino Silvo, telefon 09 183 20 21.

Interimsprognosen för den finländska ekonomin (på finska)