Den globala ekonomin återhämtar sig från pandemin understödd av en stigande vaccinationstäckning och den ekonomiska politiken. Den branta nedgången övergår i år i en uppgång på 6 %. ”Den ekonomiska tillväxten i euroområdet är nu kraftig, men stöd från den ekonomiska politiken behövs fortfarande. Produktionsflaskhalsar i förening med eventuella nya virusvarianter och en låg vaccinationstäckning i de framväxande länderna kastar en skugga över utsikterna”, säger chefdirektör Olli Rehn.

Kraftiga penningpolitiska och offentliga åtgärder har minskat de ekonomiska skadorna på längre sikt. Penningpolitiken har bidragit till fortsatt lätta finansieringsvillkor samtidigt som centralbankernas balansräkningar har vuxit. De lätta finansieringsvillkoren i förening med offentliga stödåtgärder har underlättat tillgången till kredit för företag och hushåll. Ökningen i den offentliga skuldsättningen är därför kraftigare än vid kriser.

Inflationen saktade in i början av coronakrisen. Den stigande inflationen i euroområdet i år kan tillskrivas den låga prisnivån för jämförelsetidpunkten, prisökningen på råvaror och produktionsflaskhalsar. Dessa faktorer bedöms få inflationen att stiga temporärt. På medellång sikt dämpas inflationen i euroområdet dock av den outnyttjade kapaciteten i ekonomin och ett måttligt lönetryck. ”Det är penningpolitikens uppgift att bidra till gynnsamma finansieringsvillkor under en tillräckligt lång tid för att den ekonomiska återhämtningen ska kunna fortsätta och pandemins bromsande inverkan på inflationen försvinna”, framhåller chefdirektör Olli Rehn.

Enligt den nya strategin upprätthålls prisstabilitet bäst genom att sträva efter en symmetrisk inflation på 2 % på medellång sikt. Negativa och positiva avvikelser från målet betraktas som lika oönskade.”Den nya strategin förankrar inflationsförväntningarna vid inflationsmålet kraftigare än tidigare och bidrar till att sörja för att ekonomin inte permanent ska fastna i en för låg inflation”, poängterar chefdirektör Olli Rehn.

Med ledning av den nya strategin har den penningpolitiska hållningen varit fortsatt kraftigt ackommoderande. På sitt sammanträde i september höll ECB-rådet de penningpolitiska åtgärderna oförändrade. Rådet ansåg dock att gynnsamma finansieringsvillkor kan upprätthållas med en något långsammare takt i de värdepappersköp som görs med anledning av pandemin.

Finanspolitiken och penningpolitiken verkar i samma expansiva riktning i euroområdet. Kraftiga offentliga åtgärder har varit motiverade för att bekämpa konsekvenserna av pandemin. Samtidigt urholkar euroländernas höga skuldsättning förutsättningarna för hållbar ekonomisk tillväxt. ”Fastän en räntehöjning ännu inte är i sikte, kommer den att någon dag bli verklighet. Detta bör alla euroländerna ta hänsyn till i hanteringen av sina offentliga finanser”, konstaterar chefdirektör Olli Rehn.