Bankfullmäktige har i dag fastställt Finlands Banks bokslut på framställning av Finlands Banks direktion.

Finlands Banks reviderade resultat för räkenskapsåret 2022 är noll euro efter upplösning av avsättningar. Avsättningen för valutakurs- och prisrisker upplöstes med 165 miljoner euro för att täcka värderingsförluster på de finansiella tillgångarna, som huvudsakligen hänförde sig till nedgången i marknadsvärdet på värdepapper i dollar. Därtill upplöstes den generella avsättningen med 47 miljoner euro för att täcka det negativa verksamhetsresultatet.

”De stigande räntorna har lett till ett svagare resultat för Finlands Bank. Finlands Bank har förberett sig för uppgången i räntorna genom att stärka sina riskavsättningar redan under perioden av låga räntor. Resultatutsikterna är svaga också de närmaste åren och banken kommer att vara tvungen att upplösa riskavsättningar”, säger vice ordföranden i Finlands Banks direktion Marja Nykänen.

Under coronakrisen utökade Eurosystemet de penningpolitiska köpen och beviljade bankerna långfristig utlåning till fördelaktiga villkor. Detta bidrog ytterligare till att öka Finlands Banks balansräkning. För centralbanker är det finansiella resultatet en följd av skötseln av centralbankens uppgifter, inte det primära målet för verksamheten.

Finlands Bank har genom de penningpolitiska programmen köpt obligationer, av vilka en stor del är långfristiga obligationer med fast ränta emitterade av den offentliga sektorn i Finland. De har finansierats med affärsbankernas centralbanksinlåning, på vilken ECB:s inlåningsränta (3 %) betalas. Den avvikande räntebindningen för tillgångar och skulder ger upphov till en strukturell ränterisk i centralbankens balansräkning.

År 2022 inledde Europeiska centralbanken höjningar av styrräntan på grund av den alltför höga inflationen. Det har ökat ränteutgifterna för affärsbankernas inlåning och därigenom direkt försämrat Finlands Banks räntenetto. Räntenettot för 2022 på 459 miljoner euro är nästan 200 miljoner euro mindre än året innan.

Resultatet av centralbanksverksamheten, som inkluderar både ränteintäkterna på Finlands Banks finansiella tillgångar och bankens andel av Eurosystemets penningpolitiska räntenetto, utgör 35 miljoner euro (2021: 186 miljoner euro). Det räcker inte till för att täcka Finlands Banks och Finansinspektionens verksamhetskostnader och verksamhetsintäkter, som exklusive kostnaderna för anskaffning av sedlar och den extra avgiften till pensionsfonden uppgår till 66 miljoner euro (2021: 61 miljoner euro).

”Sedan övergången till euro har Finlands Bank delat ut drygt 3 miljarder euro av sitt resultat till staten. De närmaste åren kommer banken inte att ha samma möjligheter till vinstutdelning till staten som under tidigare år”, säger direktionens vice ordförande Marja Nykänen.

Finlands Banks bokslut, som också innehåller Finansinspektionens intäkter och kostnader, har i dag den 24 mars 2023 publicerats på Finlands Banks webbplats.

Upplysningar lämnas av direktionens vice ordförande Marja Nykänen, telefon 09 183 20 07.

Findlands Banks årsberättelse 2022

Riskhanteringschef Antti Nurminen skriver om konsekvenserna av stigande räntor för Finlands Banks resultat i sin blogg på Euro & talous-webbplatsen:

Finlands Banks finansiella resultat blir svagare när räntorna stiger (FI)