Ekonomin i Finland repar sig efter recessionen. Inflationen är långsam och hushållens förbättrade köpkraft stöder återhämtningen i den privata konsumtionen. Tillväxten tar fart under de närmaste åren, när den ekonomiska konjunkturen stärks såväl i hemlandet som på Finlands exportmarknader.

Finlands Bank har i dag publicerat sin prognos för åren 2024–2026. BNP minskar ännu under 2024 med 0,5 %. År 2025 är recessionen över och den ekonomiska tillväxten stärks till 1,2 %. År 2026 ökar BNP till 1,7 %. ”Ekonomin i Finland återhämtar sig efter recessionen med små steg. Den ekonomiska tillväxten är dock de kommande åren svag”, konstaterar tf. prognoschef Juuso Vanhala vid Finlands Bank.

Inflationen har bromsat in i Finland på bred front under början av året. Trycket uppåt på priserna är måttligt. Höjningen av mervärdesskatten pressar emellertid upp konsumentpriserna från och med hösten”, säger Vanhala. Inflationen tilltar till 2 % under 2025. År 2026 mattas inflationen av till 1,6 %, när skattehöjningarnas ökande effekt på inflationen minskar.

Den privata konsumtionen återhämtar sig småningom, eftersom hushållens köpkraft stärks. ”Konjunkturutsikterna förbättras och den ekonomiska osäkerheten skingras efter hand. Samtidigt väntar finansmarknaden att räntenivån ska sjunka. Dessa faktorer stöder återhämtningen i den privata konsumtionen”, berättar Vanhala. De senaste åren har präglats av en kraftigt ökad ekonomisk osäkerhet. Många hushåll är försiktiga och konsumenternas förtroende för utvecklingen i ekonomin är rätt svag. Anpassningsåtgärderna inom de offentliga finanserna, såsom skärpningen av beskattningen och nedskärningarna i de sociala förmånerna, bidrar också till att bromsa upp tillväxten i köpkraften.

De privata investeringarna krymper betydligt ännu under 2024. Nedgången i bostadsbyggandet är fortfarande brant, och den strama penningpolitiken samt de osäkra ekonomiska utsikterna minskar också produktiva investeringar. De närmaste åren förbättras förutsättningarna för investeringar, eftersom efterfrågan stärks, inflationen är långsam och marknaden förväntar sig att de finansiella förhållandena ska lätta. Både byggandet av bostäder och företagens produktiva investeringar återhämtar sig.

Den anspråkslösa tillväxten på Finlands viktigaste exportmarknader tynger tills vidare utsikterna för den finska exporten. Den globala handeln visar emellertid tecken på en försiktig återhämtning, vilket småningom också ökar exportefterfrågan i Finland.

Det långvariga svaga konjunkturläget återspeglas på arbetsmarknaden. År 2024 försämras sysselsättningen och arbetslösheten ökar konjunkturellt betingat. Sysselsättningen börjar åter förbättras och arbetslösheten minska 2025, när recessionen lättar.

De offentliga finanserna uppvisar de närmaste åren ett klart underskott. Den offentliga skuldkvoten fortsätter att öka, även om regeringen har fattat beslut om omfattande anpassningsåtgärder. Ännu i år försvårar den fortsatt svaga konjunkturen och de alltjämt växande ränteutgifterna för den offentliga skulden balanseringen av de offentliga finanserna. Situationen skulle vara sämre utan anpassningsåtgärder.