Enligt Finlands Banks interimsprognos, som ges ut i dag, befinner sig den finländska ekonomin fortfarande i recession. Den högre pris- och räntenivån dämpar den privata konsumtionen och investeringarna. Särskilt svår är situationen inom bostadsbyggandet. Också exporten har krympt. Sysselsättningen är dock fortsatt god i förhållande till konjunkturläget och inflationen har också sjunkit snabbt.

Enligt interimsprognosen krymper Finlands BNP med 0,5 % under 2024. Ekonomin börjar återhämta sig först mot slutet av året och då rent av i något snabbare takt än vad Finlands Bank förutsåg i sin prognos i december 2023. BNP-tillväxten väntas bli 1,7 % under 2025 och sakta in något till 1,5 % under 2026.

”Fastän den faktiska ekonomiska utvecklingen har varit svagare än förutsett, är framtidsutsikterna oförändrade. Konjunkturnedgången har redan nått botten, och tillväxten väntas komma i gång i år i takt med att hushållens köpkraft stärks och det allmänna förtroendet för ekonomin börjar återhämta sig", säger Finlands Banks prognoschef Meri Obstbaum.

Inflationen saktar in betydligt – sysselsättningsgraden faller

Sysselsättningsläget är alltjämt gott i förhållande till konjunkturläget, då företagen ofta har tillgripit permitteringar i stället för uppsägningar. Lågkonjunkturen slår igenom med viss fördröjning på arbetsmarknaden och sysselsättningsgraden för personer i åldern 20–64 kommer att sjunka till 77,2 % i år. Antalet anställda vänder upp 2025, då konjunkturläget förbättras, men sysselsättningsgraden kommer ännu inte 2026 att överskrida den nivå som rådde före recessionen.

Den sjunkande inflationen har stärkt konsumenternas köpkraft och löntagarnas reala inkomster ökade redan 2023 från året förut. Inflationen avtar ytterligare under 2024 till under 1 %, men stiger något under 2025. Inflationen drivs huvudsakligen av prisökningen på tjänster.

Riskerna för prognosen ligger på nedåtsidan

Riskerna för prognosen ligger på nedåtsidan. De geopolitiska spänningarna har inte lättat och kan fortsätta att påverka den ekonomiska tillväxten negativt. Inflationen i euroområdet kan visa sig vara ihärdigare än väntat och en fördröjning av räntesänkningarna skulle förlänga recessionen. De största inhemska riskerna hänger samman med utsikterna för bostadsmarknaden. Om bostadsbyggnadsbranschens trångmål blir långvarigt, kan återverkningarna på sysselsättningen bli kraftigare än väntat. En utdragen arbetskonflikt innebär större osäkerhet i prognosen, eftersom det är svårt att bedöma konfliktens slutliga utbredning och dess konsekvenser.

Finlands Banks interimsprognos, mars 2024 (på finska)

Upplysningar:

prognoschef Meri Obstbaum

fornamn.efternamn@bof.fi, +35891832363