​Hufvudstadsbladet / Debatt 7.8.2016

Bankernas stresstest – ingen skönhetstävling

I slutet av juli publicerades stresstesten av de europeiska bankerna. Stresstesten gjordes av EU:s banktillsynsmyndighet EBA. Resultaten visar att den europeiska banksektorn är hållbar även om den ekonomiska utvecklingen blir mycket sämre än vad som generellt har förutspåtts.

Testen visar att bankerna är i bättre form än för två år sedan. Resultaten har tolkats på olika sätt. Det är väsentligt att man ser testen i korrekt ljus, inte som en garanti för en problemfri framtid eller som en skönhetstävling mellan banker.

Bankernas stresstest kan jämföras med bilbesiktningen. Banker behöver tillstånd att driva affärsverksamhet och de testas regelbundet. Samma sak är det med bilar. Genom en bilbesiktning kan man garantera att bilen fyller minimikrav för användning. Men en felfritt avklarad besiktning kan inte garantera att en krasch inte kan ske eller att inga problem med bilen uppstår i framtiden. Det är självklart att i ogynnsamma väderförhållanden kan fordonet fastna i en snödriva eller köra i diket. Föraren kan köra alltför slarvigt och förorsaka skador inte bara på andra trafikanter utan också på utomstående.

Liksom en besiktad bil kan en stresstestad bank möta sämre tider och drabbas av problem. En välkvalificerad bank kan hamna i svårigheter på grund av dess egna åtgärder genom att ta alltför stora och överdrivna risker. Dess ledning kan sköta banken dåligt vilket leder till en katastrof. Inga test kan ge en absolut garanti för en riskfri framtid. Det finns dock skillnader i förhållande till bilbesiktningen. Stresstest måste ta hänsyn till att bankernas problem kan spridas till resten av ekonomin och samhället.

Vad testas? Bankernas motståndskraft prövas genom olika negativa riskscenarier, som inte är sannolika men nog möjliga. Nu innehöll de negativa scenarierna för tre år t.ex. kraftiga uppgångar i marknadsräntorna, en svagare ekonomisk utveckling än vad som förutspåtts av Europeiska kommissionen, kreditproblem och kursfall på börserna.

Mycket vanligt är att man manifesterar brister i testen utan ha gått genom allt arbete som faktiskt har gjorts. Några experter har låtit förstå att den sämsta ekonomiska utvecklingen i testen inte har varit tillräckligt dålig, och att testen också annars borde ha varit striktare. Några kommentatorer har flaggat att “bara 51 banker” har kontrollerats och att många banker har uteslutits. Dessutom hänvisar man till att historien visar att vi har sett hur testen kan ge grönt ljus till banker som efteråt möter seriösa problem. Vissa banker har för sin del hävdat att de är bättre än andra och hänvisat till testresultaten.

Det viktigaste är ändå inte hur besvärliga utsikterna är för den ekonomiska situation eller hur strikta förhållandena är för framtiden. Bedömningen av omständigheterna är väsentlig, men ännu viktigare är en tillräckligt detaljerad belysning av bankens funktioner som visar hur olika faktorer påverkar dess verksamhet.

Bankstresstesten har utvecklats mycket under de senaste tio åren. Inför år 2016 har de europeiska stresstesten lärt sig av erfarenheter i de tidigare stresstesten. De nu utförda testen ger mycket detaljerad information; upp till 17.000 datapunkter och tiotals sidor med många informationstäta tabeller för varje bank. Alla banker behandlas på samma, harmoniserade sätt. Det är mycket, mycket mera än bara bankernas kapitalnivå som publicerades.

När stresstesten är tillräckligt detaljerade och när de har offentliggjorts kan alla externa aktörer – såväl myndigheter som banker, investerare och insättare, samt alla andra aktörer – göra sina egna bedömningar och analyser. Detta är vad som hände också i det här fallet.

Omedelbart när testresultaten gavs ut, började finansanalytiker i investeringsbanker och bankirfirmor göra sina egna uppskattningar. De kunde använda sina egna prognoser eller omständigheter för det ekonomiska läget i framtiden. Banktillsynsmyndigheten EBA publicerade på sin webbplats ett program som tillåter alla intresserade att mata in sina egna antaganden gällande ekonomisk utveckling och titta på effekterna av olika faktorer på bankernas prestanda.

De publicerade stresstesten kan ha lämnat många ovetande om det faktum att banktillsynsmyndigheter gör de här testen kontinuerligt. ECB gjorde samma test på nästan alla de banker som är under dess tillsyn. Nationella tillsynsmyndigheter övervakar alla banker och använder olika framtidsscenarier. Varför publiceras nu endast resultat för de 51 största internationella banker? Varför har resultaten av test på mindre banker inte offentliggjorts?

Faktum är att små banker som har traditionell bankverksamhet och huvudsakligen inhemska insättnings- och utlåningsaktiviteter, kan analyseras lättare och baserat på deras egen finansiella rapportering. Man kan också konstatera att den nuvarande resultat- och årsrapporteringen kräver ganska omfattande beskrivningar av riskerna även från små banker.

Gällande stora banker, som har komplexa operationer och verksamhet i många länder, kan bedömningen av risker vara riktigt svår och omöjlig utgående från endast officiella årsberättelser och finansrapporteringar. De här bankerna har verksamhet som är komplex och deras verksamhetsomgivning förändras ständigt och snabbt, och de har risker utöver de traditionella bankriskerna. De har vanligen expanderat i investeringsverksamhet med många komplicerande produkter som kan utgöra exponeringar som inte kan belysas i årliga rapporter för att ge en tillräcklig bild av potentiella problem. Det är svårt även för experter att analysera riskpositioner väl och att uppskatta risker rätt.

Då och då får man höra om sorgliga händelser där banker har råkat i seriösa svårigheter och orsakat allvarliga problem inte bara för banken själv utan också för helt utomstående parter och resten av ekonomin. Det är just därför det behövs offentliga stresstest, som är gjorda av banktillsynsmyndigheter, och som ger information om risker och potentiella förluster i fall att ofördelaktiga förhållanden uppkommer.

Bankernas stresstest – och publiceringen av resultaten – har blivit en allt viktigare del av övervakningsarbetet. En av mina kolleger i Federal Reserve, d.v.s. amerikanska centralbanken, påpekade att stresstest är den viktigaste och starkaste myndighetsåtgärden för att förstärka bankernas förmåga att tåla dåliga tider. Genom stresstest kan myndigheter styra banker att bygga upp riskbuffertar.

Redan vetskapen om stresstest har stort inflytande, inte bara på bankerna utan också på allmänhetens förtroende. Stresstest är inte någon skönhetstävling.

Pentti Hakkarainen
vice ordförande, Finlands Banks direktion