Vid slutet av juni 2021 uppgick inlåningen[1] från hushållen i Finland till 107,8 miljarder euro. Inlåningen ökade i april–juni 2021 med 3 miljarder euro, vilket är 550 miljoner euro mindre jämfört med motsvarande tid för ett år sedan. I juni 2021 ökade inlåningen med 1,2 miljarder euro. Under början av 2021 mattades årsökningen i inlåningen av, men var likväl fortfarande snabb (7,4 %) i juni. Av hushållens tillgångar på inlåningskonton bestod över 90 % av insättningar på transaktionskonton[2]. De ökade tillgångarna på transaktionskonton har redan en längre tid varit den största bidragande faktorn till att inlåningen ökat. Den tidsbundna inlåningen har minskat ända sedan 2011 och under samma tid har ökningen i övrig inlåning varit måttlig. Hushållens tillgångar i tidsbunden inlåning uppgick till 2,9 miljarder euro och övrig inlåning till 6,8 miljarder euro. I juni var genomsnittsräntan på transaktions­konton nära noll (0,02 %) och genomsnittsräntan på tidsbunden inlåning 0,66 %.

 

2021Q2_SV.png

 

Trots den snabba ökningen i inlåningen har dess andel av hushållens totala finansiella tillgångar[3] minskat något de senaste kvartalen. På sista tiden har hushållens finansiella tillgångar ökat också i och med den kraftiga uppgången i aktiekurserna. De finländska hushållens noterade innehav av aktier och investeringsfonder steg till nya rekord i juni 2021. Värdet på hushållens börsnoterade aktieinnehav uppgick i juni till 52,7 miljarder euro och innehaven i investeringsfonder till 31,7 miljarder euro. Merparten (40 %) av hushållens fondinvesteringar bestod av aktiefonder. I juni 2021 ökade värdet på aktieinnehaven med 1,2 miljarder euro och dessutom gjorde hushållen rikligt med nya investeringar[4] i aktier (för 820 miljoner euro). Hushållen gjorde nya investeringar i investeringsfonder till ett nettobelopp av 300 miljoner euro och fondinnehavens värde ökade med 550 miljoner euro.

Enligt konsumenternas förtroendeindikator ansåg konsumenterna juni 2021 vara en ytterst gynnsam tidpunkt att spara och konsumenterna uppskattade den egna penningsituationen vara utmärkt i juni[5].

 

Finländarnas insättningar och investeringar (mn euro), 2021Q2

  Totalt Hushåll Arbetspensions-anstalter
  stock (flöden) omvärder-ing stock (flöden) omvärder-ing stock (flöden) omvärder-ing
Finländarnas investeringar            
Noterade aktier 253 980 15 911 52 731 3 583 38 928 2 430
  (3 719)   (263)   (-107)  
- inhemska aktier 162 778 11 603 47 224 3 425 20 100 1 510
  (-162)   (99)   (-52)  
             
Räntebärande värdepapper 235 019 -364 1 691 42 32 372 -41
  (10 186)   (-117)   (1 460)  
- inhemska räntebärande värdepapper 103 264 -261 1 004 24 4 060 0
  (7 033)   (-89)   (90)  
             
Fondandelar            
Inhemska investeringsfonder 118 202 3782 31 703 1 189 6151 191
  (2 978)   (796)   (147)  
             
Utländska fonder 169 439 4 414 4 569 224 114 951 2 452
  (1 900)   (202)   (736)  
             
Finländarnas insättningar på bank            
Inlåning över natten (transaktionskonton) 194 170 -25 98 178 -3 8 559 -4
  (5 852)   (3 410)   (463)  
Andra insättningar 88 567 0 9 655 0 -* -*
  (7 692)   (-399)   -*  
*konfidentiell            

 

Närmare upplysningar lämnas av

Markus Aaltonen, telefon 09 183 2395, e-post: markus.aaltonen(at)bof.fi,

Antti Alakiuttu, telefon 09 183 2495, e-post: antti.alakiuttu(at)bof.fi.

 

Statistiksiffror och grafik som utgör underlag för meddelandet kan läsas på https://www.suomenpankki.fi/sv/statistik/Sparande-och_investering/.

 

Nästa publiceringstillfälle 9.11.2021 kl. 10.

 

[1] Inlåning i kreditinstitut med verksamhet i Finland.

[2] Med transaktionskonton avses inlåning över natten som är betalbar på anfordran, till vilken utöver dagligkonton också räknas hushållens övriga konton, som inte har några uttagsgränser men från vilka endast kan lyftas kontanter eller som endast kan användas via ett annat konto.

[3] Enligt Statistikcentralens finansräkenskaper utgjorde hushållens finansiella tillgångar sammanlagt 366 miljarder euro vid utgången av mars 2021.

[4] Nya investeringar netto.

[5] Källa: Statistikcentralen, konsumenternas förtroende.