Bytesbalans

Bytesbalansen visade i november 2012 ett överskott på 0,2 miljarder euro. I november 2011 gav bytesbalansen ett underskott på 0,1 miljarder euro. Kumulativt för de senaste 12 månaderna visade bytesbalansen ett underskott på 3,1 miljarder euro.

  • Varu- och tjänstebalansen gav i november 2012 ett överskott på 0,5 miljarder euro.
  • Handelsbalansen1, i den form den beräknas i betalningsbalansen, visade ett överskott på 0,4 miljarder euro.

1 I betalningsbalansstatistiken skiljer sig uppgifterna om varuhandeln från Tullstyrelsens utrikeshandelsstatistik. Från varuimporten, som redovisas till cif-värde i Tullstyrelsens utrikeshandelsstatistik, avräknas transport- och försäkringskostnader som i betalningsbalansstatistiken redovisas som tjänstekostnader. Till både importen och exporten läggs s.k. varor som producerats i hamn, bland annat bränsle.

Bytesbalans och handelsbalans

Finansiell balans

Investeringar genererade ett nettoinflöde på 0,2 miljarder euro.

  • I direktinvesteringar uppgick nettoinflödet av kapital till 0,8 miljarder euro.
  • Portföljinvesteringar gav ett nettoinflöde på 1,6 miljarder euro.
  • Övriga investeringar – lån, inlåning och handelskrediter – resulterade i ett nettoutflöde på 1,9 miljarder euro.
Portföljinvesteringar

Nettoställning mot utlandet vid slutet av november

Nettoställningen mot utlandet visade en fordran på 19 miljarder euro.

  • Finlands fordringar på utlandet uppgick till 672 miljarder euro.
  • Finlands skulder till utlandet utgjorde 653 miljarder euro.

Nettoställningen mot utlandet exklusive aktier och andra ägarandelar var −67 miljarder euro.

Nettoställning mot utlandet

 

Finlands betalningsbalans
År 2011,
mn euro
Oktober 2012,
mn euro
November 2012,
mn euro
12 mån. glidande summa, mn euro
Bytesbalans -3 052 -49 198 -3 133
    Varor -1 436 -5 406 359
    Tjänster 313 109 129 -767
    Faktorinkomster -286 59 -125 -1 189
    Löpande transfereringar -1 643 -212 -212 -1 536
Kapitaltransfereringar 198 17 17 198
Finansiell balans 10 271 -597 222 12 247
    Direkt investeringar -1 578 -714 830 -1 733
    Portföljinvesteringar 9 225 3 889 1 573 9 326
    Övriga investeringar 2 319 -3 691 -1 891 4 624
    Valutareserv -320 47 24 -264
    Finansiella derivat 624 -128 -313 293
Restpost -7 416 630 -437 -9 312
Statistiken blir slutlig inom drygt två år efter statistikårets utgång.

Upplysningar lämnas av Anne Turkkila, telefon 010 831 2175, e-post fornamn.efternamn(at)bof.fi

Prenumerera meddelandet per e-post