Vid slutet av mars 2013 visade Finlands utlandsställning fortfarande en nettofordran

Nettoställning mot utlandetVid slutet av första kvartalet 2013 visade Finlands utlandsställning en fordran på 21 miljarder euro, vilket var 5,3 miljarder euro mer än vid samma tidpunkt 2012. Bruttotillgångarna uppgick till 653 miljarder euro och bruttoskulderna till 631 miljarder euro. Finansinstitut, arbetspensionsanstalter och hushåll hade däremot en nettofordran på utlandet. Icke-finansiella företag, monetära finansinstitut, stat och kommuner redovisade däremot en nettoskuld.

Vid slutet av första kvartalet 2013 redovisades för portföljinvesteringar en nettoskuld på 7 miljarder euro. Ett år tidigare visade portföljinvesteringar en nettofordran på 2 miljarder euro. Vid slutet av första kvartalet 2013 redovisades som direktinvesteringar i utlandet en nettofordran på 41 miljarder euro, vilket var 6 miljarder euro mer än vid samma tidpunkt 2012. Största delen av direktinvesteringarna hänför sig till icke-finansiella företag.

Den räntebärande nettoskulden fortsatte att öka

PortföljinvesteringarNettoställningen mot utlandet exklusive aktier och andra ägarandelar – aktier i portföljinnehav och direktinvesteringar i eget kapital – var -77 miljarder euro. Den härigenom erhållna räntebärande nettoskulden har ökat med 14 miljarder euro jämfört med första kvartalet 2012. Den största ökningen skedde i nettoskulden för räntebärande värdepapper som ökade med 23 miljarder euro på ett år. För det största kapitalinflödet stod bankerna och staten.

Underskottet i bytesbalansen minskade från 2012

Handelsbalans och bytesbalansKumulativt för första kvartalet 2013 visade bytesbalansen ett underskott på 1,0 miljarder euro. I mars var underskottet 0,5 miljarder euro. Kumulativt för den senaste 12-månadersperioden gav bytesbalansen ett underskott på 3,1 miljarder euro.

Handelsbalansen1, i den form den beräknas i betalningsbalansen, visade för första kvartalet ett underskott på 0,1 miljarder euro, vilket var 0,3 miljarder euro mindre än ett år tidigare. Underskottet i tjänstebalansen var 0,3 miljarder euro, det vill säga något mindre än ett år tidigare. Utflödet av räntor och utdelningar till utlandet under januari–mars var större än inflödet, varigenom faktorinkomsterna visade ett underskott på 0,2 miljarder euro. Nettoavkastningen på direktinvesteringar var 0,4 miljarder euro, medan nettoavkastningen på portföljinvesteringar var -0,6 miljarder euro.

1 I betalningsbalansstatistiken skiljer sig uppgifterna om varuhandeln från Tullstyrelsens utrikeshandelsstatistik. Från cif-värdet för varuimporten i Tullstyrelsens statistik avräknas transport- och försäkringskostnader som i enlighet med betalningsbalansen redovisas som servicekostnader. I både importen och exporten läggs till s.k. varor som producerats i hamn, såsom bränsle.

Finlands betalningsbalans
År 2012,
mn euro
Februari 2013,
mn euro
Mars 2013,
mn euro
12 mån. glidande summa, mn euro
Bytesbalans -3 602 -148 -471 -3 116
    Varor 194 104 -17 466
    Tjänster -945 -72 -93 -688
    Faktorinkomster -1 334 -25 -206 -1 378
    Löpande transfereringar -1 516 -154 -154 -1 516
Kapitaltransfereringar 203 17 17 203
Finansiell balans 15 190 -238 4 507 8 544
    Direkt investeringar -4 934 102 11 -4 199
    Portföljinvesteringar 9 218 -1 271 1 940 15 995
    Övriga investeringar 10 890 1 661 3 362 -3 148
    Valutareserv -494 181 -171 -343
    Finansiella derivat 510 -911 -636 240
Restpost -11 791 369 -4 053 -5 631
Statistiken blir slutlig inom drygt två år efter statistikårets utgång.

Upplysningar lämnas av Anne Turkkila, telefon 010 831 2175 och Mira Malhotra, telefon 010 831 2257, e-post fornamn.efternamn(at)bof.fi

Prenumerera meddelandet per e-post