Minskningen i ränteintäkterna har dämpat det relativa intresset för fondinvesteringar som hänför sig till den offentliga sektorn och ökat intresset för fondinvesteringar som hänför sig till företag i Finland.

Då ännu år 2008 cirka 20 % av de finskregistrerade investeringsfondernas fordringar hänförde sig till den offentliga sektorn (närmast statsobligationer), hade deras andel krympt till mindre än 8 % före utgången av september 2016. Samtidigt har betydligt med nytt kapital strömmat till fonderna och andelen för fondernas investeringar i företag har ökat från 25 % till cirka 40 % (diagram 1).

Utvecklingen har i fondernas investeringsportföljer återspeglats i en ökning av aktievikten och en minskning av vikten för räntebärande värdepapper (diagram 2). Inom värdepapperen har företagsobligationernas andel under de senaste åren emellertid ökat stabilt (diagram 3).

Merparten av fondernas investeringar hänför sig till finansiella institut och försäkringsföretag. Av detta utgör cirka hälften investeringar i andra investeringsfonder. Största delen av dessa investeringar har under de senaste åren hänfört sig till fonder som investerar i aktier och företagsobligationer.

Betraktat efter bransch har de finskregistrerade investeringsfondernas företagsinvesteringar huvudsakligen riktat sig till industrin samt informations- och kommunikationsbranschen. Cirka 30 % av de finländska fondernas företagsinvesteringar hänför sig till inhemska företag.


Rikligt med nytt kapital till fonderna under de senaste månaderna
I slutet av 2016 uppgick investeringsfondernas fondkapital i Finland till ett värde av 104 miljarder euro.

De nya nettoinvesteringarna utökade investeringsfondernas kapital med cirka 2,4 miljarder euro (2,5 %) under perioden juli–september. Största delen av investeringarna gjordes av hushållen.


                 

 

Mest nytt kapital inflöt till aktiefonder, 1,1 miljarder euro. Av detta belopp härrör emellertid nästan hälften från en enskild fondfusion, där en svensk fond gick samman med en finländsk fond. I långa räntefonder gjordes investeringar till ett nettobelopp av 0,8 miljarder euro. Dessa investeringar hänförde sig framför allt till räntebärande värdepapper emitterade av finansiella institut och företag.

Utöver de nya investeringarna bidrog värdestegringen på aktier och räntebärande värdepapper till ökningen av de finskregistrerade investeringsfondernas kapital med 2,9 miljarder euro (2,9 %) i juli–september.

Nyckeldata om finskregistrerade investeringsfonder, preliminära uppgifter

Upplysningar:
Topias Leino, tfn 010 831 2315, e-post: topias.leino(at)bof.fi.

Nästa publiceringstillfälle 31.1.2017 kl.13.00.

Det går att e-prenumerera på kvartalsmeddelandet om investeringsfonder på Finlands Banks webbplats.