Investeringsfondernas resultat minskade jämfört med 2012 


De finskregistrerade investeringsfondernas sammanlagda resultat 2015, 3,9 miljarder euro, var cirka 30 % mindre än året innan. Även i förhållande till det genomsnittliga totala fondkapitalet1 krympte resultatet från föregående års 6,9 % till 4,2 %. Resultatet förblev dock positivt trots negativa omvärderingar av fondernas värdepapper.

Av fondtyperna försämrades resultatet mest för blandfonderna, vars resultat i förhållande till fondkapitalet krympte med 6,7 procentenheter från året innan. På motsvarande sätt noterade fastighetsfonderna och de långa räntefonderna ett resultat som var ungefär 5 procentenheter sämre än 2014. Aktie-, penningmarknads- och hedgefondernas resultat var åter ungefär på samma nivå som i fjol.

Investeringsfondernas kostnader ökade med drygt 100 miljoner euro 2015 från föregående års 1,2 miljarder euro. Kostnaderna i förhållande till det genomsnittliga fondkapitalet höll sig dock på samma nivå som året innan.

Även när man ser till de enskilda fondtyperna förblev kostnaderna i förhållande till fondkapitalet ungefär på samma nivå som året innan för största delen, även om hedge- och fastighetsfondernas kostnader krympte. Enligt detta mått var fastighetsfondernas kostnader 2015 0,8 procentenheter och hedgefondernas rentav 2,2 procentenheter mindre än 2014. Endast de långa räntefondernas och blandfondernas kostnader i förhållande till det genomsnittliga fondkapitalet ökade och även de med mindre än 0,2 procentenheter.

Investeringsfondernas sammanlagda fondkapital uppgick till 98,7 miljarder euro i slutet av 2015, och det ökade med 12,7 miljarder euro under räkenskapsåret. Merparten av ökningen, 8,8 miljarder euro, förklaras med nettoinvesteringar i fonderna och endast mindre än en tredjedel beror på resultatet.

Vid årsslutet fanns det 494 investeringsfonder öppna för allmänheten registrerade i Finland på totalt 30 fondbolag.

Finlands Bank upphör med rapporteringen av investeringsfondernas bokslutsuppgifter i nuvarande form i år och därmed upphör också publiceringen av årsmeddelandet.

 

Investeringsfondernas bokslut 2015 och nyckeltal 1995–2015.xls

Finansiella nyckeltal för fondbolag (Finansinspektionen)


Upplysningar:
Tommi Aarnio, telefon 010 831 2480, e-post: tommi.aarnio(at)bof.fi.
_____________________________________

1 Det genomsnittliga fondkapitalet har beräknats som ett medeltal av fondkapitalet vid årets början och slut.