Bostadslån

Utlåning

Hushållen tog i september 2011 ut nya bolån för 1,8 miljarder euro, vilket var lika mycket som i augusti och 0,1 miljarder euro mer än i september 2010. Genomsnittsräntan på nya utbetalda bolån sjönk med 0,03 procentenheter och låg på 2,58 procent. I september bands 77 procent av de nya bolåneavtalen till euribor. Bankernas egna referensräntor hade en andel på 13 procent av referensräntorna på nya bolån. Utöver lån bundna till primräntor har även bolån med fast ränta ökat i popularitet under de senaste månaderna. I september hade 10 procent av de nya bolåneavtalen fast ränta.

Det utestående beloppet av bolån i euro från monetära finansinstitut till hushåll ökade med 0,6 miljarder euro i september och uppgick vid slutet av september till 80,5 miljarder euro. Årsökningstakten för bolån till hushåll var oförändrad och låg på 6,7 procent. Genomsnittsräntan på utestående bolån ökade med 0,02 procentenheter i augusti till 2,49 procent i september.

Nya låneavtal med icke-finansiella företag slöts i september för 8,0 miljarder euro, vilket var 0,9 miljarder euro mer än i augusti men 2,1 miljarder euro mindre än i september 2010. Genomsnittsräntan på de nya avtalen sjönk från 2,70 procent i augusti till 2,60 procent i september. Det utestående beloppet av företagslån i euro har ökat under hela året. I september var ökningen 0,7 miljarder euro. Den årliga tillväxttakten ökade från 4,3 procent i augusti till 5,3 procent i september. MFI-utlåningen i euro till icke-finansiella företag uppgick vid slutet av månaden till 59,7 miljarder euro. Genomsnittsräntan på utlåningen var nästan oförändrad och låg på 2,87 procent.

 

Inlåning

Inlåningen från hushåll ökade med 0,6 miljarder euro i september. Den tidsbundna inlåningen ökade med 1,2 miljarder euro medan inlåningen över natten minskade med 0,5 miljarder euro. Inlåningen från hushåll totalt uppgick vid slutet av månaden till 81,2 miljarder euro och genomsnittsräntan låg på 1,02 procent.

Finländska hushåll ingick under juli–september 2011 sammanlagt 1 832 nya långsiktiga sparavtal. Totalt hade 15 919 sparavtal tecknats före utgången av september till ett sammanlagt värde av 17,5 miljoner euro, varav största delen (56 %) hade placerats i fondandelar.

 

Anmärkning:
Monetära finansinstitut (MFI) omfattar alla monetära finansinstitut i Finland.
Utlåning och inlåning omfattar all utlåning och inlåning i euro till och från hela euroområdet men andra länders andel är försumbar.


Centrala uppgifter om finländska monetära finansinstituts in- och utlåning, preliminär uppgift

  Juli,
mn euro
Augusti,
mn euro

mn euro
September,
12 mån förändring1, %

 


Genomsnitts-ränta, %
Utlåning till hushåll2, utestående belopp 107 204 107 804 108 451 5,7 2,86
    -varav bostadslån 79 539     79 982 80 541 6,7 2,49
Utlåning till icke-finansiella företag2, utestående belopp 58 951 59 001 59 739 5,3 2,87
Inlåning från hushåll2, utestående belopp 80 822 80 534 81 167 6,1 1,02
Nya utbetalda bostadslån till hushåll 1 626 1 818 1 849 2,58

1 Den procentuella förändringen är beräknad på månatliga stockförändringar som är justerade för omklassificeringar och omvärderingar. 
2 Till hushållen räknas även hushållens ideella organisationer och till de icke-finansiella företagen räknas bostadssammanslutningar.

Upplysningar

Hanna Häkkinen, telefon 010 831 2552, e-post hanna.hakkinen(at)bof.fi
Jussi Pajunen, telefon 010 831 2343, e-post jussi.pajunen(at)bof.fi 

Nästa uppdatering 30.11.2011 kl.13.00.

Ni kan också få statistikmeddelandet per e-post genom att beställa det från Finlands Banks webbplats