Bostadslån

Utlåning

Utbetalningen av nya bolån till hushållen uppgick till 1,4 miljarder euro i februari 2012. Genomsnittsräntan på nya utbetalda bolån sjönk med 0,08 procentenheter och låg på 2,38 procent. I februari hade 80 procent av de nya bolånen euriborbunden ränta; andelen bolån med fast ränta var 11 procent och 8 procent var bundna till bankernas egna referensräntor. Ännu i december 2011 var andelen primräntebundna nya bolån 12 procent.

Det utestående beloppet av bolån i euro ökade med 200 miljoner euro i februari och uppgick vid slutet av månaden till 82,1 miljarder euro. Genomsnittsräntan sjönk till 2,42 procent. Årsökningen i det utestående beloppet av bolån avtog jämfört med januari och var i februari 6,4 procent.

Nya låneavtal med icke-finansiella företag slöts i februari för 6,8 miljarder euro. Genomsnittsräntan på nya avtal sjönk till 2,32 procent från 2,43 procent i januari. Det utestående beloppet av företagslån i euro ökade med 600 miljoner euro i februari och uppgick vid slutet av månaden till 61,6 miljarder euro. Genomsnittsräntan för utlåningen var 2,63 procent. Årsökningen för utlåningen till icke-finansiella företag steg från 7,0 procent i januari till 7,4 procent i februari.
 

Inlåning

Inlåningen från hushåll minskade i februari. Vid slutet av månaden uppgick den till 81,6 miljarder euro, och genomsnittsräntan låg på 1,03 procent. Hushållen ingick nya tidsbundna inlåningsavtal till ett belopp av 2,1 miljarder euro, och genomsnittsräntan på den nya inlåningen på tidsbundna konton sjönk från 2,06 procent i januari till 1,89 procent i februari.

 

Anmärkning:
Monetära finansinstitut (MFI) omfattar alla monetära finansinstitut i Finland.
Utlåning och inlåning omfattar all utlåning och inlåning i euro till och från hela euroområdet men andra länders andel är försumbar.


Centrala uppgifter om finländska monetära finansinstituts in- och utlåning, preliminär uppgift

  December,
mn euro
Januari,
mn euro
Februari,
mn euro
Februari,
12 mån förändring1, %
Februari
Genomsnitts-ränta, %
Utlåning till hushåll2, utestående belopp 109 551 109 726 109 984 5,2 2,78
    -varav bostadslån 81 781

    81 884

82 119 6,4 2,42
Utlåning till icke-finansiella företag2, utestående belopp 60 361 60 997 61 647 7,7 2,63
Inlåning från hushåll2, utestående belopp 80 612 81 894 81 636 5,5 1,03
Nya utbetalda bostadslån till hushåll 1 529 1 252 1 370 2,38

1 Den procentuella förändringen är beräknad på månatliga stockförändringar som är justerade för omklassificeringar och omvärderingar. 
2 Till hushållen räknas även hushållens ideella organisationer och till de icke-finansiella företagen räknas bostadssammanslutningar.

Upplysningar

Hanna Häkkinen, telefon 010 831 2552, e-post hanna.hakkinen(at)bof.fi
Jussi Pajunen, telefon 010 831 2343, e-post jussi.pajunen(at)bof.fi 

Nästa uppdatering 30.4.2012 kl. 16.00.

Ni kan också få statistikmeddelandet per e-post genom att beställa det från Finlands Banks webbplats