Bostadslån De korta marknadsräntorna fortsatte att sjunka i augusti vilket ökade de Euriborbundna bostadslånens popularitet. Även bankernas egna referensräntor har minskat i popularitet sedan början av året. I augusti bands 89 procent av alla nya bostadslåneavtal till Euribor medan andelen ännu i början av året var 81 procent. I augusti bands 11 procent av alla nya bostadslåneavtal till andra räntor än Euribor: 3 procent bands till bankernas egna referensräntor och 8 procent till fasta räntor. 


Utlåning

Utbetalningen av nya bostadslån till hushållen uppgick till 1,7 miljarder euro i augusti 2012, vilket är nästan lika mycket som i augusti 2011. Genomsnittsräntan på nya bostadslån i augusti var 1,84 procent, vilket var 0,12 procentenheter lägre än i juli. Det utestående beloppet av bostadslån i euro uppgick vid slutet av augusti till 85 miljarder euro och genomsnittsräntan var 1,93 procent. Den årliga ökningstakten i bostadslån förblev oförändrad i augusti och låg på 6,3 procent. Av utlåningen till hushåll vid slutet av augusti bestod 13 miljarder euro av konsumtionslån och 15 miljarder euro av övriga lån.

Nya låneavtal med icke-finansiella företag (exklusive konto- och kortkrediter) slöts i augusti för 1,5 miljarder euro, vilket var 0,8 miljarder euro mindre än i augusti 2011. Genomsnittsräntan på nya avtal sjönk från juli till augusti med 0,07 procentenheter och låg på 2,04 procent. Det utestående beloppet av företagslån i euro uppgick vid slutet av augusti till 63 miljarder euro, av vilket 15 miljarder euro var lån till bostadssammanslutningar. Den årliga ökningstakten för utlåningen till icke-finansiella företag sjönk något från 7,5 procent i juli till 7,4 procent i augusti. 

Inlåning

Inlåningen från hushåll utgjorde 83 miljarder euro vid slutet av augusti och genomsnittsräntan låg på 0,89 procent. I beloppet ingick avistainlåning på 45 miljarder euro och inlåning med överenskommen löptid på 23 miljarder euro. Hushållen ingick i augusti nya tidsbundna inlåningsavtal till ett belopp av 1,4 miljarder euro.  Genomsnittsräntan på den nya inlåningen på tidsbundna konton sjönk från 1,62 procent i juli till 1,42 procent i augusti.

 

Anmärkning:
Monetära finansinstitut (MFI) omfattar alla monetära finansinstitut i Finland.
Utlåning och inlåning omfattar all utlåning och inlåning i euro till och från hela euroområdet men andra länders andel är försumbar.


Centrala uppgifter om finländska monetära finansinstituts in- och utlåning, preliminär uppgift

  Juni,
mn euro
Juli,
mn euro

mn euro
Augusti,
12 mån förändring1, %

Genomsnitts-ränta, %
Utlåning till hushåll2, utestående belopp 112 422 112 851 113 442 5,3 2,30
    -varav bostadslån 84 227

    84 508

84 980 6,3 1,93
Utlåning till icke-finansiella företag2, utestående belopp 63 307 63 287 63 269 7,4 2,16
Inlåning från hushåll2, utestående belopp 83 497 82 921 82 556 2,5 0,89
Nya utbetalda bostadslån till hushåll 1 929 1 570 1 744 1,84

1 Den procentuella förändringen är beräknad på månatliga stockförändringar som är justerade för omklassificeringar och omvärderingar. 
2 Till hushållen räknas även hushållens ideella organisationer och till de icke-finansiella företagen räknas bostadssammanslutningar.

Upplysningar

Jussi Pajunen, telefon 010 831 2343, e-post jussi.pajunen(at)bof.fi
Essi Tamminen, telefon 010 831 2395, e-post essi.tamminen (at)bof.fi.

Nästa uppdatering sker den 31 oktober 2012 kl. 13.00.

Ni kan också få statistikmeddelandet per e-post genom att beställa det från Finlands Banks webbplats