Bostadslån Tidsbunden inlåning i euro från finländska hushåll har minskat under 2012 med 1,2 miljarder euro och den årliga ökningstakten avtagit till 1,7 % från 19,5 % vid årsskiftet. Åtminstone en del av inlåningen på tidsbundna konton tycks ha flyttats över till transaktionskonton, eftersom hushållens avistainlåning under samma period ökade med 1,1 miljarder euro, dvs. med 3 %. Sjunkande räntor har bidragit till den tidsbundna inlåningens minskade popularitet. På grund av den allmänna räntenedgången uppgick genomsnittsräntan på ny inlåning med överenskommen löptid till 1,62 % i juli medan den ännu i december 2011 hade varit 2,03 %. 

Utlåning

Utbetalningen av nya bostadslån till hushållen uppgick till 1,6 miljarder euro i juli 2012, vilket är lika mycket som i juli 2011. Genomsnittsräntan på nya bostadslån i juli var 1,96 %, vilket var 0,06 procentenheter lägre än i juni. Det utestående beloppet av bostadslån i euro uppgick vid slutet av juli till 85 miljarder euro och genomsnittsräntan var 2,02 %. Den årliga ökningstakten i bostadslån var något lägre i juli och låg på 6,3 %. Av utlåningen till hushåll vid slutet av juli bestod 13 miljarder euro av konsumtionslån och 15 miljarder euro av övriga lån.

Nya låneavtal med icke-finansiella företag slöts i juli för 2,0 miljarder euro, vilket är 0,4 miljarder euro mindre än i juli 2011. Genomsnittsräntan på nya avtal sjönk från juni till juli med 0,09 procentenheter och låg på 2,11 %. Det utestående beloppet av företagslån i euro uppgick vid slutet av juli till 63 miljarder euro, av vilket 15 miljarder euro var lån till bostadssammanslutningar. Den årliga ökningstakten för utlåningen till icke-finansiella företag sjönk till 7,5 % i juli från 8 % i juni.
 

Inlåning

Inlåningen från hushåll utgjorde 83 miljarder euro vid slutet av juli och genomsnittsräntan låg på 0,93 %. I beloppet ingick avistainlåning på 45 miljarder euro och inlåning med överenskommen löptid på 23 miljarder euro. Hushållen ingick i juli nya tidsbundna inlåningsavtal till ett belopp av 1,6 miljarder euro. Genomsnittsräntan på den nya inlåningen på tidsbundna konton sjönk från 1,66 % i juni till 1,62 % i juli. 

Anmärkning:
Monetära finansinstitut (MFI) omfattar alla monetära finansinstitut i Finland.
Utlåning och inlåning omfattar all utlåning och inlåning i euro till och från hela euroområdet men andra länders andel är försumbar.


Centrala uppgifter om finländska monetära finansinstituts in- och utlåning, preliminär uppgift

  Maj,
mn euro
Juni,
mn euro

mn euro
Juli,
12 mån förändring1, %

Genomsnitts-ränta, %
Utlåning till hushåll2, utestående belopp 111 622 112 422 112 851 5,4 2,39
    -varav bostadslån 83 524

    84 227

84 508 6,3 2,02
Utlåning till icke-finansiella företag2, utestående belopp 62 741 63 307 63 287 7,5 2,24
Inlåning från hushåll2, utestående belopp 82 596 83 497 82 921 2,6 0,93
Nya utbetalda bostadslån till hushåll 1 982 1 929 1 570 1,96

1 Den procentuella förändringen är beräknad på månatliga stockförändringar som är justerade för omklassificeringar och omvärderingar. 
2 Till hushållen räknas även hushållens ideella organisationer och till de icke-finansiella företagen räknas bostadssammanslutningar.

Upplysningar

Jussi Pajunen, telefon 010 831 23 43, e-post jussi.pajunen(at)bof.fi
Essi Tamminen, telefon 010 831 23 95, e-post essi.tamminen(at)bof.fi.

Nästa uppdatering sker den 28 september 2012 kl. 13.00.

Statistiksiffror och -grafik som ligger till grund för meddelandet finns tillgängliga på Finlands Banks webbplats på adressen http://www.suomenpankki.fi/sv/tilastot/Pages/default.aspx.

Ni kan också få statistikmeddelandet per e-post genom att beställa det från Finlands Banks webbplats