Efterfrågan på lån för fritidsbostäder är i allmänhet som livligast i maj–september. I maj 2017 betalades nya fritidsbostadslån ut för 82 miljoner euro, vilket är något mindre än ett år tidigare i maj. Den genomsnittliga räntan på nya fritidsbostadslån var i maj 1,31 %, då den för ett år sedan var 1,41 %. Skillnaden i räntorna på fritidsbostadslån är stora mellan olika kreditinstitut1. Räntedifferensen mellan nya lån för fritidsbostäder var 1,8 procentenheter i maj 2017. Hos de kreditinstitut som beviljat fritidsbostadslån med de lägsta räntorna låg räntan i genomsnitt under 1 % och hos de kreditinstitut som beviljat lån med de högsta räntorna i genomsnitt över 2,5 %. Merparten av lånen för fritidsbostäder är täckta med säkerhet i fastighet.

Fritidsbostadslånen har i allmänhet kortare återbetalningstid än bostadslånen. Den genomsnittliga återbetalningstiden för de fritidsbostadslån som betalades ut i maj var 16 år och 5 månader, för bostadslånen i sin tur jämnt tre år längre. Återbetalningstiderna för fritidsbostadslån och bostadslån har de senaste åren blivit allt längre. Av de nya fritidsbostadslånen bands hela 92 % till tolv månaders euribor i maj 2017. Allt som allt bands 98 % av samtliga nya fritidsbostadslån till euriborräntorna.

Det utestående beloppet av fritidsbostadslån uppgick i slutet av maj 2017 till 3,5 miljarder euro och deras andel av den totala utlåningen till hushållen var 3 %. Det utestående beloppet av fritidsbostadslån ökade under månaden i samma takt som det utestående beloppet av bostadslån och årsökningen var 2,1 % i maj 2017.

Utlåning

Hushållen lyfte i maj 2017 nya bostadslån för 1,7 miljarder euro. Genomsnittsräntan på nya utbetalda bostadslån var 1,08 % och den beräknade marginalen 1,05 %. Det utestående beloppet av bostadslån i euro uppgick i slutet av maj 2017 till 94,7 miljarder euro och årsökningen var 2,1 %. Av utlåningen till hushåll utöver bostadslån bestod 14,8 miljarder euro av konsumtionskrediter och 16,4 miljarder euro av övriga lån vid utgången av maj.

Nya låneavtal med icke-finansiella företag (exkl. konto- och kortkrediter) slöts i maj för 1,9 miljarder euro. Genomsnittsräntan på nya avtal sjönk från april och låg på 1,79 %. Det utestående beloppet av företagslån i euro uppgick i slutet av maj till 78,3 miljarder euro, varav lånen till bostadssammanslutningar utgjorde 26,9 miljarder euro.

Inlåning

Inlåningen från hushåll uppgick totalt till 86,3 miljarder euro i slutet av maj och genomsnittsräntan låg på 0,16 %. I beloppet ingick inlåning över natten för 63,6 miljarder euro och tidsbunden inlåning för 7,8 miljarder euro. Hushållen tecknade i maj nya tidsbundna inlåningsavtal för 0,8 miljarder euro. Genomsnittsräntan för den nya tidsbundna inlåningen var 0,36 % i maj.

1 Omfattar 90 % av kreditinstituten som placerar sig mellan percentilerna 5 och 95.

Centrala uppgifter om finländska monetära finansinstituts in- och utlåning, preliminär uppgift

  Mars, mn euro April, mn euro Maj, mn euro Maj, 12 mån förändring1, % Genomsnitts-ränta, %
Utlåning till hushåll2, utestående belopp 125 383 125 677 125 900 2,5 1,55
    -varav bostadslån 94 279 94 484 94 651 2,1 1,05
Utlåning till icke-finansiella företag2, utestående belopp 77 548 78 039 78 252 7,0 1,42
Inlåning från hushåll2, utestående belopp 85 317 86 823 86 302 3,6 0,16
Nya utbetalda bostadslån till hushåll 1 599 1 387 1 689   1,08

1 Den procentuella förändringen är beräknad på månatliga stockförändringar som är justerade för omklassificeringar och omvärderingar.
2 Till hushållen räknas även hushållens ideella organisationer och till de icke-finansiella företagen räknas bostadssammanslutningar.

Upplysningar:
Markus Aaltonen, telefon 09 183 2395, e-post: markus.aaltonen(at)bof.fi,
Jenni Keskinen, telefon 09 183 2480, e-post: jenni.keskinen(at)bof.fi.

Nästa månadspublicering 31.7.2017 kl. 13.

Statistiksiffror och grafik som utgör underlag för meddelandet kan läsas på https://www.suomenpankki.fi/sv/statistik/monetara-finansinstituts-balansrakning-och-rantor/.

Ni kan också få statistikmeddelandet per e-post genom att beställa det från Finlands Banks webbplats