I juli 2018 utbetalades nya bostadslån för 1,5 miljarder euro, vilket är 100 miljoner euro mer jämfört med motsvarande tid i fjol. Utbetalningarna av bostadslån var större i juli senast 2012. I januari–juli 2018 lyftes över 4 % mer bostadslån än under motsvarande period 2017.

Den avtalade årsräntan för nya bostadslån steg något från juni och var 0,88 % i juli 2018. Den beräknade räntemarginalen1 förändrades inte jämfört med månaden innan och stannade på 0,85 % i juli 2018. Den beräknade räntemarginalen har sjunkit sedan 2013. Räntemarginalen var lägre senast 2011.

I juli 2018 var den genomsnittliga återbetalningstiden för nya utbetalda bostadslån 20 år, vilket är ett halvt år längre än för ett år sedan i juli. Av de nya bostadslånen som lyftes i juli löper över 60 % med en återbetalningstid på 20–26 år. Lån med ännu längre återbetalningstid har blivit något vanligare under 2018, även om deras andel fortfarande är liten. I juli 2018 utgjorde bostadslånen med en återbetalningstid på över 26 år 3 % av de nya bostadslånen.

Utlåning

Det utestående beloppet av bostadslån i euro uppgick vid slutet av juli 2018 till 97,1 miljarder euro och årsökningen var 2,1 %. Av utlåningen till hushåll utöver bostadslån bestod 15,7 miljarder euro av konsumtionskrediter och 16,8 miljarder euro av övriga lån vid utgången av juli.

Nya låneavtal med icke-finansiella företag (exkl. konto- och kortkrediter) slöts i juli för 1,6 miljarder euro. Genomsnittsräntan på nya avtal steg från juni till 2,18 %. Det utestående beloppet av företagslån i euro uppgick vid slutet av juli till 83,0 miljarder euro, varav lån till bostadssammanslutningar utgjorde 30,2 miljarder euro.

Inlåning

Inlåningen från hushåll uppgick totalt till 86,6 miljarder euro vid slutet av juli och genomsnittsräntan låg på 0,12 %. I beloppet ingick inlåning över natten för 73,0 miljarder euro och tidsbunden inlåning för 5,9 miljarder euro. Hushållen tecknade i juli nya tidsbundna inlåningsavtal för 0,2 miljarder euro. Genomsnittsräntan för den nya tidsbundna inlåningen var 0,30 % i juli.

Vid beräkningen av marginalen har kostnaderna för ränteskydd som inverkar på den avtalade årsräntan inte dragits av. Enligt Finlands Banks bedömning höjer bostadslånens ränteskyddskostnader för närvarande den beräknade räntemarginalen med 0,1–0,2 procentenheter.

Centrala uppgifter om finländska monetära finansinstituts in- och utlåning, preliminär uppgift

  Maj, mn euro Juni, mn euro Juli, mn euro Juli, 12 mån förändring1, % Genomsnitts-ränta, %
Utlåning till hushåll2, utestående belopp 128 981 129 555 129 648 2,5 1,49
    - varav bostadslån 96 698 97 080 97 111 2,1 0,98
Utlåning till icke-finansiella företag2,utestående belopp 81 863 83 112 83 020 6,4 1,38
Inlåning från hushåll2, utestående belopp 89 667 91 108 90 554 4,3 0,12
Nya utbetalda bostadslån till hushåll 1 762 1 770 1 493   0,88

1 Den procentuella förändringen är beräknad på månatliga stockförändringar som är justerade för omklassificeringar och omvärderingar. 
2 Till hushållen räknas även hushållens ideella organisationer och till de icke-finansiella företagen räknas bostadssammanslutningar.

Närmare upplysningar lämnas av
Markus Aaltonen, telefon 09 183 2395, e-post: markus.aaltonen(at)bof.fi,
Ville Tolkki, telefon 09 183 2420, e-post: ville.tolkki(at)bof.fi.

Nästa månadspublicering 28.9.2018 kl. 13.

Statistiksiffror och grafik som utgör underlag för meddelandet kan läsas på https://www.suomenpankki.fi/sv/statistik/monetara-finansinstituts-balansrakning-och-rantor/.