Kreditinstitut med verksamhet i Finland redovisade 363 miljoner euro i nedskrivningar och kreditförluster1 av lån till allmänheten under de senaste 12 månaderna. Detta motsvarar 0,14 % av den totala kreditstocken. Redovisningssättet för nedskrivningar ändrades i början av 2018, men deras proportionella andel av kreditstocken har sedan dess ändrats bara lite.

Under de senaste 12 månaderna redovisades något mer nedskrivningar av företagslån (0,19 % av kreditstocken) än av hushållslån. Medelstorleken på nedskrivningarna av företagslån har emellertid minskat under de senaste ca fem åren. Nedskrivningar av hushållslån för 12 månader uppgick till 0,15 % av kreditstocken i juni 2019. Bortsett från den svaga ökningen under 2019 har nedskrivningarna av hushållslån hållits rätt så oförändrade under senaste år.

Av hushållslån har speciellt nedskrivningar av konsumtionskrediter ökat under de senaste 12 månaderna. Under de senaste 12 månaderna uppgick nedskrivningarna av konsumtionskrediter till 141 miljoner euro (0,87 % av kreditstocken). Merparten av dem består av konsumtionskrediter utan säkerhet och konto- och kortkrediter. För ett år sedan i juni uppgick nedskrivningar för de senaste 12 månaderna till 0,60 % av kreditstocken. Det sammanlagda beloppet på nedskrivningar av konsumtionskrediter med säkerhet och bostadslån under en 12-månadersperiod har inte överskridit 0,05 % av kreditstocken under hela 2010-talet.

Utlåning

Hushållen lyfte i juni 2019 nya bostadslån för 1,8 miljarder euro, vilket är något mer än vid motsvarande tid ett år tidigare. Det utestående beloppet av bostadslån i euro uppgick vid slutet av juni 2019 till 98,9 miljarder euro och årsökningen var 2,0 %. Av utlåningen till hushåll bestod 16,1 miljarder euro av konsumtionskrediter och 17,4 miljarder euro av övriga lån vid utgången av juni.

Nya låneavtal med icke-finansiella företag (exkl. konto- och kortkrediter) slöts i juni för 2,1 miljarder euro. Genomsnittsräntan på nya avtal sjönk från maj och låg på 2,18 %. Det utestående beloppet av företagslån i euro uppgick i slutet av juni till 88,0 miljarder euro, varav lånen till bostadssammanslutningar utgjorde 33,3 miljarder euro.

Inlåning

Inlåningen från hushåll uppgick totalt till 93,9 miljarder euro i slutet av juni och genomsnittsräntan låg på 0,11 %. I beloppet ingick inlåning över natten för 81,1 miljarder euro och tidsbunden inlåning för 4,8 miljarder euro. Hushållen tecknade i juni nya tidsbundna inlåningsavtal för 0,2 miljarder euro. Genomsnittsräntan för den nya tidsbundna inlåningen var 0,34 % i juni.

1Termen ”nedskrivningar” syftar här till såväl kreditförluster som andra nedskrivningar.

Centrala uppgifter om finländska monetära finansinstituts in- och utlåning, preliminär uppgift

  April, mn euro Maj, mn euro Juni, mn euro Juni, 12 mån förändring1, % Genomsnitts-ränta, %
Utlåning till hushåll2, utestående belopp 131 334 131 870 132 436 2,4 1,48
    -varav bostadslån 98 138 98 479 98 921 2,0 0,96
Utlåning till icke-finansiella företag2, utestående belopp 86 986 87 365 88 046 6,5 1,36
Inlåning från hushåll2, utestående belopp 96 228 96 704 98 017 7,6 0,11
Nya utbetalda bostadslån till hushåll 1 622 1 899 1 784   0,76

1 Den procentuella förändringen är beräknad på månatliga stockförändringar som är justerade för omklassificeringar och omvärderingar.  
2 Till hushållen räknas även hushållens ideella organisationer och till de icke-finansiella företagen räknas bostadssammanslutningar.

Närmare upplysningar lämnas av

Olli Tuomikoski, telefon 09 183 21 46, e-post: olli.tuomikoski(at)bof.fi,
Johanna Honkanen, telefon 09 183 29 92, e-post: johanna.honkanen(at)bof.fi.

Nästa månadspublicering 30.8.2019 kl. 13.

Statistiksiffror och ‑grafik som utgör underlag för meddelandet kan läsas på https://www.suomenpankki.fi/sv/statistik/monetara-finansinstituts-balansrakning-och-rantor/.