I oktober 2020 utbetalades nya bostadslån för 2 miljarder euro, vilket är 5,5 % mer än vid motsvarande tid för ett år sedan. Senast har utbetalningarna av bostadslån under en månad varit lika stora i maj 2011. Trots svackan på våren har efterfrågan på bostadslån under innevarande år varit stor. I januari–oktober 2020 utbetalades 2 % mer nya bostadslån än under motsvarande period ett år tidigare. Den avtalade årsräntan för nya bostadslån sjönk något från september och var 0,71 % i oktober 2020.

Årsökningen i det utestående beloppet av bostadslån har tagit fart och var över 3 % i oktober 2020. Förutom utbetalningarna i början av året och under de senaste månaderna har utnyttjandet av möjligheten till amorteringsfrihet på våren höjt tillväxttakten. Det utestående beloppet av bostadslån i euro uppgick till 103,0 miljarder euro i oktober 2020.

De längre återbetalningstiderna har varit en bidragande orsak till att beloppet av utestående bostadslån ökat. Den genomsnittliga återbetalningstiden för nya bostadslån förlängdes något och var 21 år 5 månader i oktober 2020. Den mest typiska återbetalningstiden för nya bostadslån i Finland är 24–26 år. Sådana var något över hälften av alla nya bostadslån i oktober 2020. Av de nya bostadslånen utgjorde andelen lån med en längre återbetalningstid (över 29 år) då 10,4 %.

2020M10_SV.png

Utlåning

Av utlåningen till hushåll utöver bostadslån bestod 16,7 miljarder euro av konsumtionslån och 18,4 miljarder euro av övriga lån vid utgången av oktober 2020. Nya låneavtal med icke-finansiella företag (exkl. konto- och kortkrediter) slöts i oktober för 1,9 miljarder euro. Genomsnittsräntan på nya avtal sjönk från september 2020 till 2,16 %. Det utestående beloppet av företagslån i euro uppgick vid slutet av oktober till 97,3 miljarder euro, varav lån till bostadsbolag utgjorde 37,0 miljarder euro.

Inlåning

Inlåningen från hushållen i Finland uppgick totalt till 103,4 miljarder euro vid slutet av oktober 2020 och genomsnittsräntan var 0,07 %. I beloppet ingick inlåning över natten för 91,0 miljarder euro och tidsbunden inlåning för 3,9 miljarder euro. De finländska hushållen tecknade i oktober nya tidsbundna inlåningsavtal för 0,1 miljarder euro. Genomsnittsräntan på ny tidsbunden inlåning var i oktober 0,23 %.

Centrala uppgifter om finländska monetära finansinstituts in- och utlåning, preliminär uppgift

  Augusti, mn euro September, mn euro Oktober, mn euro Oktober, 12 mån förändring1, % Genomsnitts-ränta, %
Utlåning till hushåll2, utestående belopp 137 055 137 502 138 056 3,2 1,38
    -varav bostadslån 102 074 102 462 102 970 3,1 0,85
Utlåning till icke-finansiella företag2, utestående belopp 97 412 97 254 97 316 8,0 1,30
Inlåning från hushåll2, utestående belopp 105 707 106 885 107 594 9,0 0,07
Nya utbetalda bostadslån till hushåll 1 653 1 883 1 999   0,71

* Omfattar utlåning och inlåning i euro till euroområdet.
1 Den procentuella förändringen är beräknad på månatliga stockförändringar som är justerade för omklassificeringar och omvärderingar.  
2 Till hushållen räknas även hushållens ideella organisationer och till de icke-finansiella företagen räknas bostadssammanslutningar.

 

Närmare upplysningar lämnas av

Ville Tolkki, telefon 09 183 2420, e-post: ville.tolkki(at)bof.fi,

Anu Karhu, telefon 09 183 2228, e-post: anu.karhu(at)bof.fi.

Nästa månadspublicering 7.1.2021 kl. 13.

Statistiksiffror och grafik som utgör underlag för meddelandet kan läsas på https://www.suomenpankki.fi/sv/statistik/monetara-finansinstituts-balansrakning-och-rantor/.