I maj 2020 utbetalades nya bostadslån för 1,5 miljarder euro, vilket är 22 % mindre än vid motsvarande tid för ett år sedan. Utbetalningarna av bostadslån har senast varit mindre i maj år 2015. I maj 2020 var den överenskomna årliga räntan på nya bostadslån (0,75 %) densamma som i april 2020.

Trots den svaga efterfrågan i april och maj 2020 har årsökningen i det utestående beloppet av bostadslån (2,8 %) inte mattats av. Det omfattande intresset för att utnyttja möjligheten till amorteringsfrihet har bidragit till att upprätthålla tillväxttakten. Antalet omförhandlade1 avtal om bostadslån återställdes emellertid efter en rekordlivlig aprilmånad till nära normal nivå i maj.

I maj 2020 översteg den genomsnittliga återbetalningstiden för nya bostadslån första gången 21 år och var 21 år 4 månader. I maj hade över 70 % av de nya bostadslånen en återbetalningstid som var längre än 20 år. Av de nya bostadslånen var andelen lån med en längre återbetalningstid (över 29 år) 9 %, när deras andel för ett år sedan i maj var 5 %.

I maj 2020 utbetalades exceptionellt mycket nya lån för fritidsbostäder (stuglån). Nya fritidsbostadslån betalades ut för 117 miljoner euro, vilket är 26 % mer än vid motsvarande tidpunkt ett år tidigare. Senast har utbetalningarna av fritidsbostadslån under en månad varit större än så i juni 2011. Juni har nästan utan undantag varje år varit den livligaste utbetalningsmånaden. I maj 2020 var den genomsnittliga räntan på nya fritidsbostadslån 0,93 % och den genomsnittliga återbetalningstiden 18 år 4 månader.

 

2020M05_SV.png

Utlåning

Det utestående beloppet av bostadslån i euro uppgick vid slutet av maj 2020 till 101,2 miljarder euro och årsökningen var 2,8 %. Av utlåningen till hushåll utöver bostadslån bestod 16,6 miljarder euro av konsumtionskrediter och 17,8 miljarder euro av övriga lån vid utgången av maj.

Nya låneavtal med icke-finansiella företag (exkl. konto- och kortkrediter) slöts i maj för 1,8 miljarder euro. Genomsnittsräntan på nya avtal steg från april 2020 till 1,99 %. Det utestående beloppet av företagslån i euro uppgick vid slutet av maj till 97,3 miljarder euro, varav lån till bostadsbolag utgjorde 36,2 miljarder euro.

Inlåning

Inlåningen från hushållen i Finland uppgick totalt till 99,7 miljarder euro vid slutet av maj 2020 och genomsnittsräntan var 0,09 %. I beloppet ingick inlåning över natten för 87,1 miljarder euro och tidsbunden inlåning för 4,4 miljarder euro. De finländska hushållen tecknade i maj nya tidsbundna inlåningsavtal för 0,4 miljarder euro. Genomsnittsräntan på ny tidsbunden inlåning var 0,07 % i maj.

 

Centrala uppgifter om finländska monetära finansinstituts in- och utlåning, preliminär uppgift

  Mars, mn euro April, mn euro Maj, mn euro Maj, 12 mån förändring1, % Genomsnitts-ränta, %
Utlåning till hushåll2, utestående belopp 135 115 135 165 135 590 3,0 1,43
    -varav bostadslån 100 694 100 878 101 152 2,8 0,89
Utlåning till icke-finansiella företag2, utestående belopp 94 166 96 158 97 283 12,1 1,30
Inlåning från hushåll2, utestående belopp 100 989 102 637 104 046 7,6 0,09
Nya utbetalda bostadslån till hushåll 1 713 1 447 1 489   0,75

* Omfattar utlåning och inlåning i euro till euroområdet.
1 Den procentuella förändringen är beräknad på månatliga stockförändringar som är justerade för omklassificeringar och omvärderingar.  
2 Till hushållen räknas även hushållens ideella organisationer och till de icke-finansiella företagen räknas bostadssammanslutningar.

 

Närmare upplysningar lämnas av

Markus Aaltonen, telefon 09 183 2395, e-post: markus.aaltonen(at)bof.fi,

Ville Tolkki, telefon 09 183 2420, e-post: ville.tolkki(at)bof.fi.

Nästa månadspublicering 31.7.2020 kl. 13.

Statistiksiffror och grafik som utgör underlag för meddelandet kan läsas på https://www.suomenpankki.fi/sv/statistik/monetara-finansinstituts-balansrakning-och-rantor/.

 

[1] Amorteringsfria perioder som ingår i villkoren för det ursprungliga utlåningsavtalet ingår inte i antalet omförhandlade avtal.