I juli 2020 utbetalades konsumtionslån utan säkerhet (exkl. konto- och kortkrediter) för 302 miljoner euro, vilket är något mer än vid motsvarande tid för ett år sedan. Beloppet av utbetalda konsumtionslån i juli var det näst största på en månad i statistiken som spänner över 10 år.

Utbetalningarna av konsumtionslån utan säkerhet minskade under undantagsförhållandena, men återhämtningen har varit snabb. Konsumenternas förtroende och villighet att köpa sällanköpsvaror avspeglas delvis i efterfrågan på konsumtionslån utan säkerhet. Utvecklingen i handeln med personbilar[1] verkar förklara en del av variationerna i de utbetalda beloppen, men i utbetalningarna av konsumtionslån utan säkerhet syns dessutom en stigande trend på lång sikt.

I början av juli infördes ett tillfälligt räntetak på 10 % för vissa konsumentkrediter. Genomsnittsräntan på konsumtionslån utan säkerhet som beviljats av kreditinstitut med verksamhet i Finland var 5,67 % i juli 2020. Genomsnittsräntan i juli var årets lägsta, men inte exceptionellt låg. Räntorna var senast lika låga i maj 2019.

Det utestående beloppet av konsumtionslån från kreditinstitut med verksamhet i Finland uppgick till 16,7 miljarder euro i juli 2020. Av konsumtionslånen var 6,4 miljarder euro lån utan säkerhet, 5,9 miljarder euro lån med säkerhet och 4,4 miljarder euro konto- och kortkrediter. Dessa konsumtionslån utgör uppskattningsvis 70 % av hushållens samtliga konsumtionslån.

2020M7_SV.png

Utlåning

Hushållen lyfte i juli 2020 nya bostadslån för 1,7 miljarder euro, vilket är 31 miljoner euro mer än vid motsvarande tid för ett år sedan. Det utestående beloppet av bostadslån i euro uppgick vid slutet av juli 2020 till 101,8 miljarder euro och årsökningen var 2,8 %. Av utlåningen till hushåll utöver bostadslån bestod 16,7 miljarder euro av konsumtionslån och 18,1 miljarder euro av övriga lån vid utgången av juli.

Nya låneavtal med icke-finansiella företag (exkl. konto- och kortkrediter) slöts i juli för 1,2 miljarder euro. Genomsnittsräntan på nya företagslån steg från juni och var 2,22 %. Det utestående beloppet av företagslån i euro uppgick vid slutet av juli till 97,0 miljarder euro, varav lån till bostadsbolag utgjorde 36,5 miljarder euro.

Inlåning

Inlåningen från hushållen i Finland uppgick totalt till 101,0 miljarder euro vid slutet av juli 2020 och genomsnittsräntan var 0,07 %. I beloppet ingick inlåning över natten för 88,7 miljarder euro och tidsbunden inlåning för 4,0 miljarder euro. De finländska hushållen tecknade i juli nya tidsbundna inlåningsavtal för 139 miljoner euro. Genomsnittsräntan på ny tidsbunden inlåning var 0,17 % i juli.

Centrala uppgifter om finländska monetära finansinstituts in- och utlåning, preliminär uppgift

  Maj, mn euro Juni, mn euro Juli, mn euro Juli, 12 mån förändring1, % Genomsnitts-ränta, %
Utlåning till hushåll2, utestående belopp 135 590 136 068 136 586 3,2 1,42
    -varav bostadslån 101 152 101 488 101 757 2,8 0,88
Utlåning till icke-finansiella företag2, utestående belopp 97 283 96 941 97 037 10,7 1,31
Inlåning från hushåll2, utestående belopp 104 046 104 768 105 290 8,1 0,07
Nya utbetalda bostadslån till hushåll 1 489 1 827 1 703   0,72

* Omfattar utlåning och inlåning i euro till euroområdet.
1 Den procentuella förändringen är beräknad på månatliga stockförändringar som är justerade för omklassificeringar och omvärderingar.  
2 Till hushållen räknas även hushållens ideella organisationer och till de icke-finansiella företagen räknas bostadssammanslutningar.

 

Närmare upplysningar lämnas av

Olli Tuomikoski, telefon 09 183 2146, e-post: olli.tuomikoski(at)bof.fi,

Markus Aaltonen, telefon 09 183 2395 , e-post: markus.aaltonen(at)bof.fi.

Nästa månadspublicering 30.9.2020 kl. 13.

[1] I Finlands Banks MFI-statistik räknas lån med en godtagbar säkerhet enligt Europaparlamentets och rådets förordning om tillsynskrav för kreditinstitut och värdepappersföretag (575/2013) som lån med säkerhet. Personbilar är inte godtagbara säkerheter i förordningen, varför sådana krediter för vilka säkerheten utgörs av en personbil betraktas som lån utan säkerhet.