Vid utgången av februari 2022 utgjorde banklånen till jordbruket sammanlagt 4,8 miljarder euro. Merparten av lånen[1] (3,5 md euro) hade beviljats näringsidkare som hör till hushållssektorn. Utlåningen till lantbruksföretag uppgick till 1,3 miljarder euro.

Under de senaste åren har gårdsbruksenheterna minskat i antal, men samtidigt har allt fler gårdsbruksenheter bytt verksamhetsform till aktiebolag[2] och antalet aktiebolag har ökat. Ändringarna av verksamhetsform har även återspeglats i bankstatistiken: den årliga förändringen i utlåningen till privata lantbruksföretagare var -4,2 % i februari 2022. Det utestående beloppet har minskat sedan 2018, medan utlåningen till jordbruk i bolagsform samtidigt har ökat. I februari var ökningen 6,8 %.

De senaste åren har problemkrediterna inom jordbruket ökat kraftigt, även om tillväxten har stannat av under det senaste året. I februari 2022 var andelen oreglerade lån[3] framför allt bland näringsidkarna stor (6,9 %) i förhållande till den totala utlåningen. Också lantbruksföretagens oreglerade lån (4,3 %) var i förhållande till lånestocken större än inom företagssektorn i genomsnitt. Priserna på insatsvaror inom jordbruket har stigit exceptionellt mycket på kort tid[4], vilket kan komma att ta sig uttryck i ytterligare problem i framtiden.

 

Tiedote_2022M02_SV.png

 

Utlåning 

De finländska hushållen lyfte i februari 2022 nya bostadslån för 1,7 miljarder euro, vilket är 20 miljoner euro mindre än vid motsvarande tid för ett år sedan. Av de nya utbetalda bostadslånen stod investeringsbostadslånen för 170 miljoner euro. Genomsnittsräntan på nya bostadslån steg från januari och var 0,85 % i februari. Det utestående beloppet av bostadslån uppgick vid slutet av februari 2022 till 107,1 miljarder euro och årsökningen var 3,8 %. Investeringsbostadslånens andel av de utestående bostadslånen var 8,7 miljarder euro. Av utlåningen till de finländska hushållen utöver bostadslån bestod 16,7 miljarder euro av konsumtionskrediter och 18,3 miljarder euro av övriga lån vid utgången av februari.

De finländska företagen lyfte i februari nya lån[5] för 1,8 miljarder euro, och av dem utgjorde bostadsbolagslånen 350 miljoner euro. Genomsnittsräntan på nya företagslån sjönk från januari och var 1,7 %. Det utestående beloppet av lån som beviljats finländska företag uppgick vid slutet av februari till 99,4 miljarder euro, varav andelen lån till bostadsbolag utgjorde 40,0 miljarder euro.

 

Inlåning

Inlåningen från hushållen i Finland uppgick totalt till 110,2 miljarder euro vid slutet av februari 2022 och genomsnittsräntan var 0,03 %. I beloppet ingick inlåning över natten för 101,3 miljarder euro och tidsbunden inlåning för 2,2 miljarder euro. De finländska hushållen tecknade i februari nya tidsbundna inlåningsavtal för 50 miljoner euro. Genomsnittsräntan på ny tidsbunden inlåning var i februari 0,29 %.

 

Utlåning och inlåning till Finland, preliminär uppgift
  December, mn euro Januari, mn euro Februari, mn euro Februari, 12 mån förändring1, % Genomsnitts-ränta, %
Utlåning till hushåll, utestående belopp 141 719 142 023 142 098 3,9 1,30
    - varav bostadslån 106 997 107 051 107 134 3,8 0,79
    - varav investeringsbostadslån 8 641 8 686 8 732   0,92
Utlåning till icke-finansiella företag2, utestående belopp 99 337 98 959 99 417 2,9 1,21
Inlåning från hushåll, utestående belopp 109 006 109 409 110 238 5,2 0,03
Nya utbetalda bostadslån till hushåll 1 807 1 419 1 668   0,85
    - varav investeringsbostadslån 179 148 166   1,00

* Omfattar utlåning och inlåning i alla valutor till Finland. I Finlands Banks statistikpublikationer till och med januari 2021 och i ECB:s statistikpublikationer presenteras utlåning och inlåning i euro för euroområdet och hushållen omfattar också hushållens icke-vinstsyftande organisationer, varför siffrorna i tabellen avviker från uppgifterna i dessa publikationer.
1 Den procentuella förändringen är beräknad på månatliga stockförändringar som är justerade för omklassificeringar och omvärderingar.  
2 Till de icke-finansiella företagen räknas bostadssammanslutningar.

 

 

Närmare upplysningar lämnas av

Markus Aaltonen, telefon 09 183 2395, e-post: markus.aaltonen(at)bof.fi,

Ville Tolkki, telefon 09 183 2420, e-post: ville.tolkki(at)bof.fi.

 

Nästa månadspublicering 3.5.2022 kl. 10.

 

Statistiksiffror och grafik som utgör underlag för meddelandet kan läsas på https://www.suomenpankki.fi/sv/statistik/monetara-finansinstituts-balansrakning-och-rantor/.

 

[1] Lån som beviljats näringsidkare för yrkesutövning.

[2] Källa: Naturresursinstitutet, PxWeb - Välj tabell (luke.fi). Från början av 2018 har överlåtelseskatt under vissa förutsättningar inte längre betalats vid bolagisering av gårdsbruksenheter.

[3] Ett lån betraktas som oreglerat när det har förfallit för mer än 90 dagar sedan eller det finns anledning att anta att gäldenären inte kommer att fullgöra sin betalning.

[4] Källa: Statistikcentralen, https://www.stat.fi/til/ttohi/2022/01/ttohi_2022_01_2022-03-16_tie_001_sv.html.

[5] Exkl. konto- och kortkrediter.