I april 2022 lyfte hushållen nya investeringsbostadslån för 128 miljoner euro, vilket är 26 % mindre än vid motsvarande tid för ett år sedan. Också i mars 2022 var utbetalningarna av nya investeringsbostadslån en fjärdedel mindre jämfört med motsvarande tidpunkt året innan. Hushållen lyfte i april ägarbostadslån för 1,6 miljarder euro, vilket är 10 % mindre än ett år tidigare.

Räntorna på nya bostadslån fortsatte att stiga i april 2022. Genomsnittsräntan på nya investeringsbostadslån steg till 1,07 % och genomsnittsräntan på nya ägarbostadslån till 0,92 %. I april steg den vanligaste referensräntan på bostadslån, 12 månaders euribor, för första gången på länge till positiv. Av de nya investeringsbostadslånen var i april 90 % bundna till 12 månaders euribor och av de nya ägarbostadslånen 87 %.

I och med de mindre utbetalningarna mattades årstillväxten i hushållens utestående investeringsbostadslån (8,8 miljarder euro) av med 0,5 procentenheter från mars och var 7,3 % i april 2022. Tillväxten i det utestående beloppet av investeringsbostadslån var fortfarande klart snabbare än tillväxten i det utestående beloppet av ägarbostadslån. Tillväxten (3,1 %) i det utestående beloppet av ägarbostadslån (98,7 miljarder euro) mattades likaså av i april, men mindre än tillväxten i det utestående beloppet av investeringsbostadslån.

Investeringsbostadslånen är typiskt mindre än ägarbostadslånen och har kortare återbetalningstid. I april var den genomsnittliga återbetalningstiden för investeringsbostadslån 18 år 6 månader, då återbetalningstiden för ägarbostadslån var 21 år 10 månader. Av de nya utbetalningarna av bostadslån i april var andelen långa lån med en återbetalningstid på över 30 år rekordstor (12 %). Nästan samtliga långa lån på över 30 år var ägarbostadslån.

 

2022M04_sv.png

 

Utlåning

Av utlåningen till de finländska hushållen bestod 16,8 miljarder euro av konsumtionskrediter och 18,2 miljarder euro av övriga lån vid utgången av april 2022.

De finländska företagen lyfte nya lån[1] i april för 2,0 miljarder euro, och av dem utgjorde bostadsbolagslånen 410 miljoner euro. Genomsnittsräntan på nya utbetalningar av företagslån steg från mars till 1,8 %. Det utestående beloppet av lån som beviljats finländska företag uppgick vid slutet av april till 100,5 miljarder euro, varav andelen lån till bostadsbolag utgjorde 40,4 miljarder euro.

 

Inlåning

Inlåningen från hushållen i Finland uppgick totalt till 112,4 miljarder euro vid slutet av april 2022 och genomsnittsräntan var 0,03 %. I beloppet ingick inlåning över natten för 103,4 miljarder euro och tidsbunden inlåning för 2,1 miljarder euro. De finländska hushållen tecknade i april nya tidsbundna inlåningsavtal för 40 miljoner euro. Genomsnittsräntan på ny tidsbunden inlåning var i april 0,36 %.

 

Utlåning och inlåning till Finland, preliminär uppgift
  Februari, mn euro Mars, mn euro April, mn euro April, 12 mån förändring1, % Genomsnitts-ränta, %
Utlåning till hushåll, utestående belopp 142 098 142 308 142 475 3,5 1,32
    - varav bostadslån 107 134 107 279 107 451 3,4 0,81
    - varav investeringsbostadslån 8 732 8 762 8 782   0,93
Utlåning till icke-finansiella företag2, utestående belopp 99 417 100 000 100 546 4,3 1,22
Inlåning från hushåll, utestående belopp 110 238 110 603 112 421 5,8 0,03
           
Nya utbetalda bostadslån till hushåll 1 668 1 909 1 698   0,93
    - varav investeringsbostadslån 166 156 128   1,07

* Omfattar utlåning och inlåning i alla valutor till Finland. I Finlands Banks statistikpublikationer till och med januari 2021 och i ECB:s statistikpublikationer presenteras utlåning och inlåning i euro för euroområdet och hushållen omfattar också hushållens icke-vinstsyftande organisationer, varför siffrorna i tabellen avviker från uppgifterna i dessa publikationer.
1 Den procentuella förändringen är beräknad på månatliga stockförändringar som är justerade för omklassificeringar och omvärderingar.  
2 Till de icke-finansiella företagen räknas bostadssammanslutningar.

 

 

Närmare upplysningar lämnas av

Markus Aaltonen, telefon 09 183 2395, e-post: markus.aaltonen(at)bof.fi,

Ville Tolkki, telefon 09 183 2420, e-post: ville.tolkki(at)bof.fi.

 

Nästa månadspublicering 1.7.2022 kl. 10.

 

Statistiksiffror och grafik som utgör underlag för meddelandet kan läsas på https://www.suomenpankki.fi/sv/statistik/monetara-finansinstituts-balansrakning-och-rantor/.

 

[1] Exkl. konto- och kortkrediter.