Person-till-person-lånen till utlandet har ökat

Det förmedlade beloppet av person-till-person-lån har alltjämt ökat. Person-till-person-lån förmedlades till konsumenter till ett värde av sammanlagt 160,8 miljoner euro 2019. Det förmedlade beloppet av person-till-person-lån till utlandet ökade[2]. År 2019 var värdet på de förmedlade lånen 11,5 miljoner euro större än 2018. Värdet på person-till-person-lån som förmedlats till Finland minskade med 2 % och de förmedlades till ett värde av 146,7 miljoner euro 2019. Även om beloppet av person-till-person-lån som förmedlats via tjänsteplattformar har ökat kraftigt under de senaste åren, är deras andel av de finländska hushållens sammanlagda utestående konsumtionskrediter[3] fortfarande liten, cirka 1 %.

Via tjänsteplattformarna gjordes sammanlagt nästan 38 000 lyckade finansieringsomgångar i form av person-till-person-lån 2019. De inhemska konsumenterna genomförde något färre finansieringsomgångar i form av person-till-person-lån 2019 jämfört med året innan. Mängden lyckade finansieringsomgångar i form av person-till-person-lån till utlandet ökade emellertid betydligt under 2019.

Andelen lånebaserad gräsrotsfinansiering har ökat

Finländska företag erhöll finansiering till ett värde av 182,5 miljoner euro via gräsrotsfinansieringsplattformar[4] 2019. Gräsrotsfinansieringen har under de senaste åren ökat i popularitet som finansieringskälla för företagen. Finansieringen via gräsrotsfinansieringsplattformar utgjorde emellertid endast 1 % i förhållande till kreditinstitutens utlåning till företagen.

För de finländska företagen är lånebaserad gräsrotsfinansiering en viktigare källa till gräsrotsfinansiering än investeringsbaserad[5] gräsrotsfinansiering. År 2019 förmedlades lånebaserad gräsrotsfinansiering till finländska företag till ett värde av 124,1 miljoner euro, vilket är det dubbla jämfört med företagens investeringsbaserade gräsrotsfinansiering. År 2019 var den förmedlade lånebaserade gräsrotsfinansieringen 26 % större än 2018.

De finländska företagen genomförde inemot 12 000 lyckade finansieringsomgångar i form av lånebaserad gräsrotsfinansiering under 2019. Antalet lyckade finansieringsomgångar nästan fördubblades jämfört med 2018. Genomsnittsstorleken på lån vid lånebaserad gräsrotsfinansiering fortsatte emellertid att minska, vilket beror på att de lyckade finansieringsomgångarna ökat snabbare i förhållande till den totala erhållna lånefinansieringen. Den genomsnittliga lånestorleken var cirka 11 000 euro 2019. Minskningen i lånens storlek har sin förklaring framför allt i att lån som förmedlats till fakturafinansiering blivit allmännare.

Det förmedlade beloppet av investeringsbaserad gräsrotsfinansiering ökade 2019 något jämfört med året innan. År 2019 förmedlades investeringsbaserad gräsrotsfinansiering till finländska företag till ett värde av 58,3 miljoner euro. Intresset för investeringsbaserad gräsrotsfinansiering som kapitalkälla för företagen begränsas i sin tur av investeringarnas höga risknivå, svårigheterna med att värdera målföretagen och det faktum att det inte är möjligt att enkelt frigöra sig från investeringarna.

Antalet lyckade finansieringsomgångar inom den investeringsbaserade gräsrotsfinansieringen var färre än inom den lånebaserade gräsrotsfinansieringen, vilket syns i en större erhållen genomsnittlig finansiering. De finländska företagen inhämtade kapital till ett värde av i genomsnitt 1,2 miljoner euro genom investeringsbaserad gräsrotsfinansiering 2019.

Av de olika formerna av gräsrotsfinansiering står produkt- och vederlagsbaserad gräsrotsfinansiering för den minsta andelen. Via produkt- och vederlagsbaserad gräsrotsfinansiering förmedlades finansiering till ett värde av 0,8 miljoner euro 2019, vilket är 8 % mer än 2018.

Belopp som förmedlats via olika former av gräsrotsfinansiering i Finland

 

2017, mn euro

(12 mån. förändring)

2018, mn euro

(12 mån. förändring)

2019, mn euro

(12 mån. förändring)

Lånebaserad gräsrotsfinansiering

76,0 (64 %)

98,3 (29 %)

124,1 (26 %)

Investeringsbaserad gräsrots­finansiering

62,8 (64 %)

58,0 (−8 %)

58,3 (1 %)

Produkt- och vederlagsbaserad
gräsrotsfinansiering

1,0 (4 %)

0,7 (−27 %)

0,8 (8 %)

Person-till-person-lån till konsumenter

106,9 (67 %)

150,1 (40 %)

146,7 (−2 %)

Sammanlagt

246,7 (65 %)

307,2 (24 %)

329,9 (7 %)

* Inkl. inhemska privatpersoner och företag som ansökt om finansiering.

Närmare upplysningar lämnas av

Antti Alakiuttu, telefon 09 183 2495, e-post: antti.alakiuttu(at)bof.fi,
Miska Jokinen, telefon 09 183 2122, e-post: miska.jokinen(at)bof.fi.

Det går att e-prenumerera på årsmeddelandet om gräsrotsfinansiering och person-till-person-lån på Finlands Banks webbplats.

 

[1] Inkl. investerings-, låne-, produkt- och vederlagsbaserad gräsrotsfinansiering och person-till-person-lån till konsumenter. I siffran ingår endast lyckade projekt för inhemska privatpersoner och företag som ansökt om finansiering. I siffran ingår också s.k. ankar- och saminvesterare.

[2] Både till värde och antal.

[3] Konsumtionskrediter från kreditinstitut.

[4] Investerings- och lånebaserad gräsrotsfinansiering.

[5] Direkt investering i företag utanför börsen via en gräsrotsfinansieringsplattform.